Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Informace o pozemku parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár

Žádost: Sdělení, zda je pozemek parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár nebo jeho část určena územním plánem k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury nebo je pozemek nebo jeho část těmito stavbami již zastavěn. Žádost o zaslání podkladů, ze kterých tyto skutečnosti vyplývají.

Odpověď: Část pozemku je určena platným územním plánem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice I. třídy č. 37 a souvisejících zařízení. Platný Územní plán Žďár nad Sázavou vymezuje na části pozemku koridor nadmístního významu pro umístění obchvatu města – silnice I/37, který je vymezen jako zastavitelná plocha Z 132.8 „Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)“. Část pozemku se nachází v zastavěném území v zastavitelné ploše označené Z 155 „Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)“. Hlavní využití plochy je určeno pro průmyslovou výrobu.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 25.3.2020 16:38:49 Faronová Darina Ing.