Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 4. 2020

Věc: Požadované informace o úřednících

Žádost: jakým způsobem se řeší případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

Odpověď: dne 24. 04. 2020 byla Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vaše žádost se týkala poskytnutí informací souvisejících s průtahy úředníků v řízení, kdy nepostupují v zákonných lhůtách a jakým způsobem je takové jednání postihováno a zda jsou přijata nějaká systémová opatření k řešení těchto situací. Pracovníci městského úřadu se při vyřizování jednotlivých podání řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se týkají té které oblasti jež spadá do výkonu práce jednotlivých pracovníků v jednotlivých odborech a odděleních. Pokud nastane případ, kdy k takovému nedodržení lhůt dojde, je s nimi řešeno v rámci vztahu podřízeného s nadřízeným, který má možnosti nastalou situaci řešit. Tato pravomoc je ponechána zcela v kompetenci vedoucích odborů či oddělení. Pokud se jedná o výkon státní správy a dodržování lhůt v těchto případech, je nadřízeným orgánem Krajský úřad, který případnou stížnost nebo jiné podání na nedodržení zákonných lhůt s městským úřadem pak samozřejmě řeší. Pokud se jedná o stanovení systémových opatření, tak platí pro každého zaměstnance především Zákoník práce, Pracovní řád zaměstnavatele, Zákon o úřednících. Je tedy dost nástrojů na to, jakým způsobem případné porušení povinnosti ze strany zaměstnance v souvislosti s nedodržením lhůt využít.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 28.4.2020 06:55:30 Hostomská Martina JUDr.