Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 4. 2014

Věc: vodoprávní dozor

Žádost: vodoprávní dozor prováděný v letech 1980 - 2013 - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. K výše uvedenému sdělujeme: - ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál. Ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Pro úplnost ještě uvádíme, že Vámi citovaný protokol, sepsaný Okresním úřadem v Novém Městě na Moravě dne 21.10.1932, se týká žádosti Elektrárenského družstva pro Najdek a připojené obce se sídlem v Najdeku o zjištění a uznání vodního práva pro jejich vodní dílo – elektrárnu v Najdeku čp. 1 a následně o zapsání tohoto práva do vodní knihy. Přípisem ze dne 20.1.1933 č. 23841/32 bylo toto právo uznáno – jsou zde pod body 1 – 6 vyjmenována oprávnění týkající se nakládání s vodami, dále jsou zde v části A/ pod body 1 - 5 stanoveny služebnosti ve prospěch vodního díla a v části B/ pod body 1 – 2 stanoveny služebnosti v neprospěch vodního díla. Dále je zde stanoveno, že žadatel je povinen udržovat: 1. celé vodní dílo včetně náhonu a jezu a 2. udržovat s obcí Najdek most přes náhon na veřejné cestě p.č. 590 dle dohody, usnesené obecním zastupitelstvem. Nejedná se tedy o schvalovací výměr „vodního díla č. 1“ – pouze ve shora citovaném protokole – v popisu vodního díla - elektrárny v Najdeku čp. 1 – jsou jez, přiváděcí náhon a odpadní příkop označeny jako vodní zařízení elektrárny.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra