Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 21. 9. 2021

Věc: přidělení popisného, evidenčního čísla garáži na pozemku parc.č. 7419 kat. území Město Žďár

Žádost: Vážení, vzhledem k obsahu vašeho dopisu ze dne 10. 6. 2021 č. j. SÚP/1242/21/Ku-3-Dopi vás žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnuti těchto informací: a) Na základě jakých podkladů (dokumentů, místního šetření...) městský úřad tvrdí, že garáž umístěná na pozemku parc. č. 7419 v kat. území Město Žďár není samostatně stojící budovou. (Pozn.: Dle registru územní identifikace, adres a nemovitostí jde o samostatnou budovu s přiděleným definičním bodem (o souřadnicích Y: 642669,20 X: 1114884,02), viz https://vdp.cuzk.cz/vdD/ruian/stavebniobjekty/43265201 dále Ministerstvo vnitra v dopisu ze dne 2. července 2021 č. j. MV- 58483-9/ODK-2021 konstatuje že: "Lze tedy předpokládat, že se jedná o budovu, na níž nedopadá žádná ze zákonem stanovených výjimek, a měla by tak být na základě písemné žádosti vlastníka budovy označena popisným číslem podle § 31 odst. 1 ve spojení s § 31a odst. 1 písm. b) zákona o obcích.") b) Odkazujete se na projednání se zástupci města dne 31. 5. 2021. Žádám vás o informaci, které osoby v této věci město zastupovali včetně uvedení jejich funkcí. c) Uvádíte, že bylo odsouhlaseno "že se řadovým garážím umístěných na území města Žďár nad Sázavou před účinností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebudou přidělovat popisná popř. evidenční čísla". Žádám vás o konkretizaci, kdo konkrétně toto odsouhlasil, ať již v podobě sdělení příslušné osoby či příslušného orgánu (např. tajemník úřadu, rada města...). Pokud toto odsouhlasení mělo písemnou podobu, pak vás žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. d) Pokud z projednání dané záležitosti dne 31. 5. 2021 existuje nějaký zápis, záznam či usnesení nějakého orgánu městského úřadu ve Žďáre nad Sázavou, tak vás žádám o poskytnutí příslušných dokumentů. e) Žádám vás o informaci z čeho vyvozujete (např. judikatura, stanovisko veřejného ochránce práv, praxe ostatních obcí...), že "Poněvadž byly garáže realizovány a povoleny k užívání v době před platností a účinností zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souvislosti s ust. § 152 odst. 3 zákona o obcích" tak potom "není stanovena povinnost obce přidělit garáži číslo popisné nebo evidenční".

Odpověď: Městský úřad ve Žďáre nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje k bodu: a) objekt garáže byl posouzen dle ČSN 73 6058 b) vedení města (Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta, MUDr. Romana Bělohlávkova místostarostka, Mgr. Ludmila Řezníčková - místostarostka, JUDr. Martina Hostomská - tajemnice) bylo dne 14.5.2021 seznámeno s podanou žádostí a požádáno o sdělení/rozhodnutí o případném číslování - viz příloha c) Ing. Martin Mrkos, ACCA - viz příloha d) písemný souhlas starosty města - viz příloha e) ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., ve spojitosti s vyhl. č. 97/1961 Sb.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 4.10.2021 15:55:22 Kučerová Eva