Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Žádost o poskytnutí informace + podání vysvětlení

Žádost: Dobrý den, v přiloženém PDF souboru posílám reakci na výzvu k podání vysvětlení, jejíž součástí je i žádost o poskytnutí informace. Dle směrnice č. 16/2021 města Žďár nad Sázavou (článek 3) tyto žádosti nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Požadované informace se týkají tří dokumentů popsaných ve druhém odstavci přiloženého souboru a jsou zvýrazněny červeně. Moji žádost o poskytnutí informace směřujte k odboru dopravy. Podání vysvětlení K Vaší výzvě k podání vysvětlení, která mi pod značkou OD/485/22/JP byla doručena 30.5.2022. K poskytnutí Vámi požadovaných údajů o totožnosti řidiče nutně a bezpodmínečně od Vás potřebuji k prokázání oprávněnosti Vašeho požadavku již dříve mnou požadované informace o způsobilosti zařízení k měření rychlosti vozidel platné v době provedeného měření, a to je dříve, jak ke dni 12.04.2022. Z tohoto důvodu posílám vysvětlení i přes podatelnu, kdy tímto způsobem není požadován zaručený elektronický podpis. Odůvodnění žádosti o poskytnutí informace, která jistě není tajná: Subjekt, který poskytuje měření rychlosti projíždějících vozidel jako službu městům a obcím, musí splňovat následující náležitosti: 1) Mít autorizaci k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2) Být držitelem koncesní listiny pro předmět podnikání úřední měření. 3) Mít platnou certifikaci Českého metrologického institutu pro používaná měřicí zařízení. Za subjekt lze považovat i policii případně obecní policii. Dovolím si připomenout, že nesplněním mého požadavku na zaslání dokumentů potřebných k doložení oprávněnosti provedeného měření vystavujete subjekt který měření provedl finančnímu postihu podle § 23 zákona 505/1990. Já z Vaší možná zdánlivé neochoty poskytnout potřebné doklady o zařízení RAMER 10C nabývám přesvědčení, že měření neprováděla policie případně obecní policie jak stanoví zákon, ale jiný subjekt. Jistě pochopíte, že pokud se prokáže, že měření neprováděla policie či obecní policie, tak v brzké době to budu já, kdo dá podnět k řádnému prošetření dodržování tohoto zákona v souvislosti s Vaším z mého pohledu pochybným měřením. S pozdravem Pavel Rajm Světnov 149 591 02 Žďár nad Sázavou

Odpověď: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 01.06.2022, Vám poskytujeme následující informace: Dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/200o Sb.) je policie a obecní policie oprávněna za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost vozidel. V případě přestupku provozovatele vozidla vedeného odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. OD/485/22/JP prováděla měření Policie ČR, KŘP kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, Žďár nad Sázavou. Dle § 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) byl přestupek policií oznámen příslušnému správnímu orgánu – Městskému úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy. Z ověřovacího listu č. 138/21 - silničního rychloměru RAMER 10C (viz. příloha), vyplývá, že vlastníkem měřidla je PČR KŘP kraje Vysočina a pro Vámi požadované údaje se můžete obrátit na vlastníka měřidla. Ing. Jana Poulová úředník odboru dopravy

Další informace: Ing. Jana Poulová

Poslední změna: 8.6.2022 15:05:38 Poulová Jana Ing.