Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 3. 8. 2022

Věc: žádost o informaci stavebního řízení - rodinný dům Bohdalec

Žádost: Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací týkajících se stavebního řízení vedeného u Města Žďár nad Sázavou, Odboru stavebního a územního plánování, ke stavbě rodinného domu č.p. 145, stojící na pozemku par. č. st. 185, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v obci Bohdalec, katastrálním území Bohdalec, evidovaného na LV č. 314 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. V souvislosti s předmětným řízením Vás konkrétně žádám o poskytnutí kopie stavebního povolení k předmětné stavbě a dále sdělení, kterým stavebním podnikatelem byla stavba prováděna. Výše uvedené informace zdvořile žádám zaslat do datové schránky ID: j7zr7y7. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 3.8.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění ve věci stavby rodinného domu č.p. 145 v obci Bohdalec na pozemku parcela č. st. 185 kat. území Bohdalec. V příloze zasíláme: - Rozhodnutí č.j. SÚ/1082/17/Ku-5-Rozh ze dne 8.9.2017 - o dodatečném povolení rozestavěné novostavby rodinného domu na pozemku st. 185 kat. území Bohdalec - Vyrozumění o nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí - Rozhodnutí č.j. SÚ/255/18/Ku-6-Rozh ze dne 28.5.2018 - o dodatečném povolení změny stavby před dokončením - Vyrozumění o nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí - Protokol z provedené kontrolní prohlídky dokončené stavby č.j. SÚ/254/18/Ku-3-Prot ze dne 9.3.2018. - Stavbu prováděl dle sdělení stavebník sám pro sebe.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva