Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 15. 9. 2014

Věc: ochranné pásmo úpravny vody v ZR

Žádost: - množství závadných látek, havarijní plán úpravny vody

Odpověď: Sdělení vodoprávního úřadu k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím – ochranné pásmo úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 15.09.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace týkající se ochranného pásma úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. K Vašim dotazům sdělujeme: - V objektu vodojemu je, dle informací VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., skladováno maximálně 200 kg kapalného chloru uloženého v tlakových lahvích. - Stavbu „Vodojem Žďár nad Sázavou – výroba a skladování chlordioxidu“ povolil Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí pod č.j.: ŽP Vod. 1113/96/Kl ze dne 15.04.1996, dne 29.10.1996 pod č.j.: ŽP Vod. 2380/96/Kl vydal kolaudační rozhodnutí a zároveň schválil provozní řád. Dále byl Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem obrany a ochrany schválen „Plynový poplachový řád“. Havarijní plán nebyl vypracován. - Městský Úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí neschvaloval havarijní plán pro úpravnu vody ve Žďáře nad Sázavou.

Poslední změna: 15.10.2014 14:21:13 Kynclová Magdaléna Ing.