Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 31. 10. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Je a nebo bylo od 29. 8. 2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízem, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? 2) Pokud je a nebo bylo od 29. 8.2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízem; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zástavem řízení, vydám usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.); d) zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení.

Odpověď: 1) řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti (21.9.2022) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár, žádost podala společnost Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212); 2) a) č.j. SÚP 1859/22/Od-2; b) je vedeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) pro stavbu: Novostavba polyfunkčního domu ul. Veselská, Žďár nad Sázavou na pozemku parc. č. 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár; c) dne 4.10.2022 bylo vydáno usnesení o přerušení společného řízení; d) vzhledem k tomu, že bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků, nebyl ještě stanoven okruh účastníků řízení.

Další informace: Ing. Kamila Odehnalová

Poslední změna: 2.11.2022 09:40:50 Odehnalová Kamila Ing.