Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 17. 10. 2014

Věc: doplnění - zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o sdělení, z jakého důvodu není stejné zavodnění náhonu

Odpověď: Jak správně uvádíte, v kompetenci vodoprávního úřadu je mmj. i kontrola plnění povinností vlastníků vodních děl daných ustanovením § 59 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Opětovně Vám sdělujeme, že ve věci provádění údržby a opravy náhonu je proto jednáno s Obcí Hamry nad Sázavou a panem Pavlem Miliánem, Hamry nad Sázavou 257, který má s Obcí Hamry nad Sázavou uzavřenu nájemní smlouvu. Jak je Vám jistě známo, předmětným náhonem je voda přiváděna pro malou vodní elektrárnu pana Miliána. Je proto logické, že výška vody v náhonu před vtokem do malé vodní elektrárny (Vámi uváděná výška 82 cm) je regulována tak, aby vlastník vodního díla mohl realizovat povolené nakládání s povrchovými vodami. Povolení k nakládání s povrchovými vodami – využívání jejich energetického potenciálu (dříve jejich jiné – energetické - využití) je uděleno pro vodní dílo – malou vodní elektrárnu. Je v něm stanoveno maximální množství vody, které je potřebné pro provoz malé vodní elektrárny. Výška hladiny vody v náhonu se nestanovuje. Zmíněná malá vodní elektrárna je provozována v závislosti na průtocích vody ve vodním toku Sázava, a to zásadně tak, že ve vodním toku musí být zachován minimální zůstatkový průtok (pokyny pro manipulaci s vodou jsou uvedeny v manipulačním řádu).

Poslední změna: 27.10.2014 15:56:22 Mišingerová Věra