Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 10. 6. 2016

Věc: zvláštní užívání komunikace v ulici Na Úvoze, Žďár n.S.

Žádost: Za jakých podmínek byl povolen překop komunikace, možnost sdělovat informace po telefonu, proč byl povolen překop, informování o uzavírce či neprůjezdnosti, připravované práce na inženýrských sítí v ulici Na Úvoze, kompetentní osoby ve věci zvláštního užívání komunikací ve Žďáře.

Odpověď: Ad 1) Překop byl povolen rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy (pověřená úřední osoba: Ing. Koubek) pod č.j. OD/686/16/LK ze dne 27.04.2016. Ad 2) Podle mého zjištění Ing. Koubek postupoval správně, neboť po telefonu nelze sdělovat informace bez prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, s ohledem na nutnost nezpochybnitelného ztotožnění tázající se osoby. Při místním šetření dne 16.06.2016 nebyla zjištěna závada ve sjízdnosti při přejezdu vozidlem přes zasažené místo. Definitivní oprava má být dle rozhodnutí předána do 30.6.2016. V případě, že došlo prokazatelně k poškození vozidla na tomto místě, lze doloženou náhradu škody požadovat po vlastníkovi komunikace, který ji při uznání nároku bude následně vymáhat po tom, kdo závadu způsobil. Ad 3) Překop komunikace byl povolen i s ohledem na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici Na Úvoze a V Lískách, kterou VAS a.s. v době vydání rozhodnutí o povolení překopu plánovala realizovat v letošním roce. V těchto dnech jsme obdrželi informaci o posunutí termínu realizace plánované rekonstrukce kanalizace na rok 2017. Oprava komunikace jde na vrub žadatele, tedy firmy E.mont. Překop dosud nebyl předán správci komunikací, firma E.mont bude za stav překopu odpovídat po 36 měsíců po předání. Investorem přípojky je E.ON. Ad 4) O uzavírce či neprůjezdnosti nikdo nebyl a ani nemohl být informován, neboť žádná uzavírka či neprůjezdnost nebyla povolena. Ad 5) Tato přípojka je hotova, oprava komunikace nebyla správci komunikace dosud předána. Na příští rok je naplánována rekonstrukce kanalizace v ulicích V Lískách a Na Úvoze. Správci sítí ani občané neinformovali majetkového správce komunikací o případné realizaci oprav stávajících inženýrských sítí či o pokládce nových inženýrských sítí v ulici Na Úvoze. Ad 6) Kompetentními osobami jsou Ing. Kadlec a pan Kasper z odboru komunálních služeb jako majetkoví správci komunikací a Ing. Koubek z odboru dopravy jako silniční správní úřad. Dále sděluji, že dne 01.06.2016 byl na základě vašeho upozornění proveden státní dozor, ze kterého byl pořízen protokol. Při výkonu státního dozoru bylo zjištěno nedodržení podmínek rozhodnutí a bude zahájeno řízení o uložení pokuty. Ing. Miklík

Další informace: odbor dopravy

Poslední změna: 1.7.2016 08:18:25 Koubek Luboš Ing.