Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále zákon o informacích):

 

1) § 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 38

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1

 

2) § 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 

3) § 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: - žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí města o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2019 vydán

 

4) § 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

 

5) § 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:1

6) § 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením § 13 ost. 3 zákona o informacích platí ustanovení § 18 pouze pro žádosti o informace podané písemně včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací.

 

Drahoslava Komínková
Úsek tajemníka a správy MěÚ

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 02. 2020