Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2015

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále zákon):

 

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 20.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1.
Důvod podání stížnosti: žadatel nespokojen se způsobem vyřízení poskytnuté informace,
způsob vyřízení stížnosti: informace žadateli poskytnuta požadovaným způsobem.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením odst. 3) § 13 platí ustanovení § 18 (Výroční zpráva) pouze pro žádosti o informace podané v režimu zákona písemně (včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací).

Dotazy žadatelů o informace byly směrovány zejména:

- na poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí; čerpání veřejných prostředků; parkovací místa u objektu; dopravní průzkumy; provozování vodovodů a kanalizací; ke spisovému materiálu; na využívání externího dodavatele právních služeb; k uzavření smlouvy; používání právního informačního systému; k etickému kodexu, stížnostem a peticím; na přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou; dotaz zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi; k poskytnutí pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění; k poskytnutí informací ve věci správy a údržby nemovitostí; na počty pracovníků MěÚ; na plán investic města na r. 2015; k veřejnému osvětlení ad.

Žádosti o informace, které nejsou vyřizovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, avšak jsou poskytovány podle zvláštních zákonů, např. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, se v této zprávě neuvádějí.
Taktéž se ve zprávě neuvádějí žádosti o informace či dotazy telefonické, ústní, e-mailové ad., které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích, přičemž tyto žádosti mnohonásobně převažují žádosti podané dle zákona.

Podle ustanovení § 5 zákona jsou informace (včetně poskytnutých na žádost) zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz;

Na uvedené elektronické adrese jsou v souladu s právními předpisy vyvěšovány také informace prostřednictvím úřední desky (fyzická úřední deska je umístěna u hlavního vstupu do budovy MěÚ - adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).

V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.

V celém městě včetně místních částí (Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko) jsou aktuální informace předávány občanům také rozhlasem, distribucí městem vydávaného Žďárského zpravodaje. 

Veřejnost má možnost informace získávat také prostřednictvím různých tematicky zaměřených tiskových materiálů (k dostání např. ve vstupních prostorách budovy městského úřadu), kabelové televize, místního – regionálního tisku a dalších sdělovacích prostředků. Mezi důležité informační zdroje pro občany patří uskutečňovaná jednání a diskuse k veřejně projednávaným otázkám, zpracované výsledky různých dotazníkových šetření, kterých se občané účastní.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 02. 2016

 

Ing. Jan Havlík, MPA, v. r.
tajemník městského úřadu