Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále zákon):

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 40.   

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1.
Důvod podání stížnosti: způsob vyřízení žádosti.
Stížnost byla vyřízena v zákonné lhůtě v souladu s ust. §16a, odst.5) poskytnutím informace žadateli požadovaným způsobem.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením odst. 3) § 13 platí ustanovení § 18 (Výroční zpráva) pouze pro žádosti o informace podané v režimu zákona písemně (včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací).

 

Žadatelé své žádosti o informace směrovali zejména:

-  na investiční plány, relaxační centrum, dokumentaci k lokalitě Klafar, revitalizaci řeky, veřejnou zeleň, nakládání se dřevem, lovecké lístky, plakátovací plochy, zvláštní užívání komunikace, na radarové rychloměry ve městě, ke spisovému řádu, k software pro spisovou službu, ukládání datových zpráv, fondu pracovní doby, odchodu úředníka, k pracovním náplním a mzdám na MěÚ a PO města, k bezplatnému jízdnému, seznamu došlých faktur, k finančnímu daru na nákup sanitky, k auditům, spisovému materiálu, k přestupkovému řízení, k tiskovým konferencím atd.

Ve zprávě se neuvádějí žádosti o informace, které nejsou vyřizovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. ty, které jsou poskytovány podle zvláštních zákonů, např. zákona  č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Taktéž se ve zprávě neuvádějí žádosti o informace telefonické, ústní, e-mailové ad., které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích, přičemž tyto žádosti mnohonásobně převažují žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podle ustanovení § 5 zákona jsou informace (včetně poskytnutých na žádost) zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz;. 
Na této elektronické adrese jsou v souladu s právními předpisy vyvěšovány také informace prostřednictvím úřední desky (fyzická úřední deska je umístěna u hlavního vstupu do budovy MěÚ - adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).
V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.
V celém městě včetně místních částí (Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko) jsou aktuální informace předávány občanům také rozhlasem, distribucí městem vydávaného Žďárského zpravodaje. 

 

K dalším informačním zdrojům lze zařadit vydávané tematicky zaměřené tiskové materiály  (k dostání např. ve vstupních prostorách budovy městského úřadu), veřejnost má možnost získávat informace z úřadu také prostřednictvím kabelové televize, místního – regionálního tisku a dalších sdělovacích prostředků. Mezi důležité informační zdroje pro občany patří uskutečňovaná jednání a diskuse k veřejně projednávaným otázkám, zpracované výsledky různých dotazníkových šetření, kterých se občané účastní.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 02. 2017                              

 

Ing. Jan Havlík, MPA, v. r.    
tajemník městského úřadu