Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále zákon):

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 40.   

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1.
Důvod podání stížnosti: způsob vyřízení žádosti.
Stížnost byla vyřízena v zákonné lhůtě v souladu s ust. §16a, odst.5) poskytnutím informace žadateli požadovaným způsobem.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením odst. 3) § 13 platí ustanovení § 18 (Výroční zpráva) pouze pro žádosti o informace podané v režimu zákona písemně (včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací).

 

Žadatelé své žádosti o informace směrovali zejména:

-  na investiční plány, relaxační centrum, dokumentaci k lokalitě Klafar, revitalizaci řeky, veřejnou zeleň, nakládání se dřevem, lovecké lístky, plakátovací plochy, zvláštní užívání komunikace, na radarové rychloměry ve městě, ke spisovému řádu, k software pro spisovou službu, ukládání datových zpráv, fondu pracovní doby, odchodu úředníka, k pracovním náplním a mzdám na MěÚ a PO města, k bezplatnému jízdnému, seznamu došlých faktur, k finančnímu daru na nákup sanitky, k auditům, spisovému materiálu, k přestupkovému řízení, k tiskovým konferencím atd.

Ve zprávě se neuvádějí žádosti o informace, které nejsou vyřizovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. ty, které jsou poskytovány podle zvláštních zákonů, např. zákona  č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Taktéž se ve zprávě neuvádějí žádosti o informace telefonické, ústní, e-mailové ad., které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích, přičemž tyto žádosti mnohonásobně převažují žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podle ustanovení § 5 zákona jsou informace (včetně poskytnutých na žádost) zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz;. 
Na této elektronické adrese jsou v souladu s právními předpisy vyvěšovány také informace prostřednictvím úřední desky (fyzická úřední deska je umístěna u hlavního vstupu do budovy MěÚ - adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).
V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.
V celém městě včetně místních částí (Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko) jsou aktuální informace předávány občanům také rozhlasem, distribucí městem vydávaného Žďárského zpravodaje. 

 

K dalším informačním zdrojům lze zařadit vydávané tematicky zaměřené tiskové materiály  (k dostání např. ve vstupních prostorách budovy městského úřadu), veřejnost má možnost získávat informace z úřadu také prostřednictvím kabelové televize, místního – regionálního tisku a dalších sdělovacích prostředků. Mezi důležité informační zdroje pro občany patří uskutečňovaná jednání a diskuse k veřejně projednávaným otázkám, zpracované výsledky různých dotazníkových šetření, kterých se občané účastní.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 02. 2017                              

 

Ing. Jan Havlík, MPA, v. r.    
tajemník městského úřadu    

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.