Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2018

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále zákon o informacích):

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 35.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s ustanovením § 13 ost. 3 zákona o informacích platí ustanovení § 18 pouze pro žádosti o informace podané písemně včetně podání prostřednictvím služeb elektronických komunikací.

 

Žadatelé své žádosti o informace směrovali zejména:

- k informacím o přidělování dotací, informacím o stavu města, informacím z jednání Rady města, informacím o parkování v Palachově ulici, informací o služebních cestách vedení města, další žádosti a odpovědi jsou zveřejněny na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/

Ve zprávě se neuvádějí žádosti o informace, které nejsou vyřizovány podle zákona o informacích, tj. ty, které jsou poskytovány podle zvláštních zákonů, např. zákona  č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Taktéž se ve zprávě neuvádějí žádosti o informace telefonické, ústní, e-mailové, které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích, přičemž tyto žádosti mnohonásobně převažují žádosti podané dle zákona o informacích.

Podle ustanovení § 5 zákona o informacích jsou informace (včetně poskytnutých na žádost) zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz.

Na této elektronické adrese jsou v souladu s právními předpisy vyvěšovány také informace prostřednictvím úřední desky (fyzická úřední deska je umístěna u hlavního vstupu do budovy MěÚ - adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).
V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.

V celém městě včetně místních částí (Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko) jsou aktuální informace předávány občanům také rozhlasem, distribucí Žďárského zpravodaje vydávaného městem.

K dalším informačním zdrojům lze zařadit vydávané tematicky zaměřené tiskové materiály (k dostání ve vstupních prostorách budovy městského úřadu), veřejnost má možnost získávat informace z úřadu také prostřednictvím kabelové televize, místního – regionálního tisku a dalších sdělovacích prostředků. Mezi důležité informační zdroje pro občany patří uskutečňovaná jednání a diskuse k veřejně projednávaným otázkám, zpracované výsledky různých dotazníkových šetření, kterých se občané účastní.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 2. 2019