Přehled nejdůležitějších předpisů

(přehled uveden v souladu s §5, odst. 1, písm. e ) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon)
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren
 • zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku a o výši paušální částky nákladů řízení