Příloha č. 3 k Pravidlům pro zajištění přístupu k informacím

Přehled nejdůležitějších předpisů vždy ve znění pozdějších změn

(uveden v souladu s §5, odst. 1, písm. e ) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon)
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č.280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č.  273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů