Czech POINT

LOGO CzechPoint

Vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy
(ISVS) na Městském úřadu Žďár nad Sázavou

 

Druhy vydávaných ověřených výpisů:

 

Výpisy vydávají pracoviště:

odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, 1. poschodí, dveře č. 25 – 27 (zástup: dveře č. 21), pracoviště je provozováno v rámci vyvolávacího a rezervačního systému

odbor majetkoprávní, 4. poschodí, dveře č. 103  -  výpisy z katastru nemovitostí

 

 

Postup při vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy

 

Výpis z rejstříku trestů

 • Rejstřík trestů /RT/ je instituce, která ve svých databázích soustřeďuje všechny trestní záznamy z území ČR. Problematiku RT upravuje zákon č. 269/1994 S., o rejstříku trestů. Jedná se o evidenci pravomocně odsouzených osob.

Žádat může jen osoba, které se výpis týká, příp. zmocněnec /plná moc s úředně ověřeným podpisem, která zůstává založena u žádosti/.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

- rodný list v případě, že žadatelem je osoba – cizinec s trvalým pobytem mimo území ČR /v dokladu totožnosti není uvedeno rodné příjmení/.

Poplatek: 100 Kč /bez ohledu na počet stran/

Pozn. O výpis z rejstříku trestů, který má být použit v cizině, je nutné požádat přímo:

Rejstřík trestů
Soudní 1
140 66 Praha 4

Dále je nutné opatřit výpis ověřovací doložkou tzv. Apostillou nebo vyšším ověřením. Podrobnější údaje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

 

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

 • Rejstřík trestů pro právnické osoby /RTPO/ je vydáván k prokazování trestní bezúhonnosti právnické osoby na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 • Jedná se o veřejný výpis a z tohoto důvodu se při podávání žádosti neověřuje totožnost žadatele.

Žadatel musí znát IČO /identifikační číslo osoby/.

Poplatek: 100 Kč

 

Výpis z veřejného rejstříku

 • Veřejný rejstřík zahrnuje obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností a rejstřík ústavů.

Žádat může anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČO /identifikační číslo osoby/.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                  30 Kč za každou další stranu

 

Výpis z katastru nemovitostí - (pracoviště Czech POINTu - 4. patro)

 • Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení.

Žádat může anonymní žadatel.

Žadatel musí znát číslo LV /listu vlastnictví/ a katastrální území, nebo číslo parcely, příp. číslo popisné.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                  30 Kč za každou další stranu

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 • Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany – výpis trestných bodů řidiče. Nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

Žádat může jen osoba, které se výpis týká, příp. zmocněnec /plná moc s úředně ověřeným podpisem, která zůstává založena u žádosti/.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

- platný řidičský průkaz

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                  30 Kč za každou další stranu

 

Výpis ze živnostenského rejstříku

 • V živnostenském rejstříku jsou uvedeny zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem. Správcem živnostenského rejstříku je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Žádat může anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČO /identifikační číslo osoby/.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                   30 Kč za každou další stranu

 

Výpis z insolvenčního rejstříku

 • Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejný rejstřík, jehož úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu.

Žádat může anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČO /identifikační číslo osoby/, nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                   30 Kč za každou další stranu

 

Výpis elektronických receptů pacienta

 • Lékový záznam poskytne žadateli přehled o tom, jaké léky mu byly předepsány a vydány, kdy a kým a v jakém množství. Žádat může fyzická osoba na sebe, případně zákonný zástupce dítěte do 18 let věku nebo zmocněná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                   30 Kč za každou další stranu

 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. Jedná se o dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Žádat může anonymní žadatel.

Žadatel musí znát IČO /identifikační číslo osoby/.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                  30 Kč za každou další stranu

 

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství /MA ISOH/ 

 • Účelem informačního systému je zajistit provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech. Přístup do systému získají pouze  podnikatelské subjekty, které mají oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

- výpis z obchodního rejstříku pro identifikaci provozovatele

- příp. plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH, která obsahuje úředně ověřený podpis.

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                  30 Kč za každou další stranu

 

DATOVÉ SCHRÁNKY


Datové schránky podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám jsou zřizovány ze zákona.


Zřízení datové schránky fyzické osobě

 • Fyzické osoby mají možnost požádat na Czech POINTu o zřízení datové schránky dobrovolně. Zřízení datové schránky je zdarma.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

 

Na kontaktním místě Czech POINTu lze podávat další žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek. Např. vydání nových přístupových údajů, žádost o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost a další.

 

Vydání nových přístupových údajů

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů k datové schránce, může uživatel dané datové schránky požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Stávající přístupové údaje jsou zneplatněny a současně dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/, v případě zastoupení jinou osobou je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Pokud žádá fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba je nutné znát IČO.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie.

Poplatek: 30 Kč za každou stranu konvertovaného dokumentu

Problematiku datových schránek a autorizované konverze dokumentů upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

Výpisy ze základních registrů

 

 • Výpis údajů z registru obyvatel

– dle § 58 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat může subjekt (fyzická osoba), o kterém jsou údaje vedeny.

Za subjekt údajů podle § 58 odst. 6 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, může žádat jeho zákonný zástupce.

Za subjekt údajů může žádat zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                 30 Kč za každou další stranu

 

 • Veřejný výpis údajů z registru osob

– dle § 61 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat může jakákoliv fyzická osoba (nemusí být subjektem údajů).

Žádat lze o poskytnutí údajů o jakékoliv podnikající fyzické osobě, právnické osobě nebo orgánu veřejné moci.

Ve výpisu se objeví všechny údaje jako v neveřejném výpisu (viz níže) kromě osobních údajů osob, které jsou ve vazbě na registr obyvatel.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                 30 Kč za každou další stranu

 

 • Výpis (neveřejný) údajů z registru osob

– dle § 61 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat může subjekt (podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny v registru osob.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                 30 Kč za každou další stranu

 

 • Výpis o využití údajů v registru obyvatel

– dle § 14 zák. č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat může subjekt (fyzická osoba), o kterém jsou údaje vedeny v registru obyvatel.

V žádosti subjekt uvede období, za které má být záznam poskytnut.

Každá fyzická osoba, která má zřízenu datovou schránku, obdrží vždy za uplynulý kalendářní rok bezplatně Záznam o využívání údajů v registru obyvatel automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                 30 Kč za každou další stranu

 

 • Výpis o využití údajů v registru osob

– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat může subjekt (podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby), o kterém jsou údaje vedeny.

V žádosti subjekt uvede období, za které má být záznam poskytnut.

Každá podnikající fyzická a právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, obdrží vždy za uplynulý kalendářní rok bezplatně Záznam o využívání údajů v registru osob automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 4 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

Poplatek: 100 Kč za 1. stranu
                 30 Kč za každou další stranu

 

 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel

– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel může žádat subjekt údajů (fyzická osoba).

Na základě žádosti dojde k podání návrhu na změnu referenčních údajů vedených o subjektu údajů v registru obyvatel.

Dojde-li ke změně referenčního údaje, obdrží fyzická osoba, která má zřízenu datovou schránku, bezplatně Výpis referenčních údajů automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

 

 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob

– dle § 14 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob může žádat subjekt údajů (podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby).

Na základě žádosti podává žadatel návrh na změnu referenčních údajů vedených o osobě v registru osob.

O změnu údajů při zjištění nesouladu v registru osob může žádat podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby.

Dojde-li ke změně referenčního údaje, obdrží každá podnikající fyzická nebo právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, bezplatně Výpis referenčních údajů automaticky do datové schránky, v souladu s § 14 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

 

 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

– dle § 58a zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě žádosti poskytne subjekt údajů (fyzická osoba) své údaje jiné fyzické nebo právnické osobě.

Těmto je možné poskytnout všechny nebo vybrané údaje vedené k Vaší osobě v registru obyvatel.

Orgánu veřejné moci není nutné poskytnout Vaše údaje tímto způsobem, neboť tento má povinnost si referenční údaje zjistit.

Žadatel předkládá:

- platný doklad totožnosti /občanský průkaz/

 

Zprostředkovaná identifikace fyzické a právnické osoby

 • Dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se provádí zprostředkovaná identifikace. Má formu veřejné listiny. Provádí se vždy pro konkrétní „povinnou osobu“, a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována.

Forma žádosti – písemně nebo ústně.

V žádosti musí být uveden účel identifikace (např. založení účtu, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

Žadatel - fyzická osoba předkládá:

- platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- podpůrný doklad (cestovní pas, řidičský průkaz,  rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení pobytu…)

Žadatel - právnická osoba předkládá:

- výpis z platného rejstříku, v němž je právnická osoba povinně evidována (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání nebo jiného platného dokladu prokazujícího její existenci. Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii ne starší než 6 měsíců.

Poplatek: 200 Kč

 

Kontaktní osoba:  Věra Moravcová, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel. 566 688 152, e-mail: vera.moravcova@zdarns.cz, 1. patro, dveře č. 27.