Elektronická podatelna

Elektronická podatelna: posta@zdarns.cz
Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích: Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01  Žďár nad Sázavou
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je: - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
Vzor datové zprávy:

Potvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : Městský úřad Ždár nad Sázavou, 591 01 Žižkova 227/1
--------------------------------------------------------------------------------

Název žádosti :
Identifikátor SS :
Datum evidence :
Přijato od :

--------------------------------------------------------------------------------

Vase podani <Cislo> bylo prijato dne <Datum> k dalsimu zpracovani.

Podatelna - Městský úřad Žďár na Sázavou
 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Formáty datových zpráv: *.txt, *.doc, *.rtf, *.xls, *.pdf, *.htm, *.html, *.jpg
Velikost datových zpráv: max. 20 MB
Příjem podání na technickém nosiči dat: disketa 3,5", CD-ROM, DVD, Flash disk (USB)
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na poštovní adresu úřadu.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu: 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát 16) vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

3. Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.