Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014

zveřejněno: 15. 4. 2014

Vyhlášení voleb

Sbírkou zákonů č. 24/2014 bylo zveřejněno Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu; prezident republiky stanovil dny konání těchto voleb na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Volební okrsky

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků města Žďáru nad Sázavou pro volby do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb ve městě Žďáru nad Sázavou bude zveřejněno obvyklým způsobem na úřední desce Městského úřadu a na plakátovacích plochách v termínu dle volebního harmonogramu – nejpozději 8. května 2014. Oznámení bude také otisknuto v Novinách žďárské radnice.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
pro voliče volebního okrsku č. 3 (ulice Dolní a Libušínská) a volebního okrsku č. 4 (ulice Kovářova a Libušínská):
volební místnosti zůstávají od minulých voleb umístěny v čítárně Knihovny Matěje Josefa Sychry.

Právo volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Požadavky o přenosnou volební schránku

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o přenosnou volební schránku na dny voleb na odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí - ohlašovně, kancelář č. dv. 19, e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz (případně vladislava.stemberkova@zdarns.cz). Ve dnech voleb může volič o možnost hlasovat mimo volební místnost požádat také příslušnou okrskovou volební komisi.

Voličské průkazy

Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, pracoviště ohlašovny, I. poschodí, dveře č. 19, tel. č. 566 688 125 (566 688 111), e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz.

Žádosti o vydání voličského průkazu se přijímají ode dne vyhlášení voleb, tj. od 19. února 2014, posledním dnem pro doručení žádosti o voličský průkaz je čtvrtek 8. května 2014.

Datum 8. květen 2014 je počátkem lhůty, kdy obecní nebo zastupitelský úřad zahájí vydávání voličských průkazů osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Přikládáme k možnému využití vlastní tiskopisy: žádost o voličský průkaz a plná moc.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Okrskové volební komise (OVK)

V souladu s ustanovením  § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, byl stanoven minimální počet členů OVK takto:

  • 6 členů: volební okrsek číslo: 25, 26;
  • 8 členů: volební okrsek číslo: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24;
  • 10 členů: volební okrsek číslo: 4, 5, 6, 20.

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2 (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu,
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Informace pro volební strany k delegování do okrskových volebních komisí (OVK):

- podle §18 odst. 3 z. č. 62/2003 Sb. každá politická strana, politické hnutí a  koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat do okrskové volební komise nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka (tj. nejpozději 23. dubna 2014 do 16.00 hodin = lhůta doručení seznamu p. starostce).

- seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území České republiky člena, popř. náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Seznam může obsahovat i nepovinné údaje, např. do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

Není-li delegováním volebními stranami dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise (§ 16 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starostka města.

K možnému využití přikládáme tiskopis listiny pro delegaci členů do OVK města Žďáru nad Sázavou.
Delegovaný případně jmenovaný člen OVK je povinen zúčastnit se prvního zasedání OVK.
Termín 1. zasedání je stanoven na úterý 29. dubna 2014 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1. Žádáme členy komisí, aby si na toto 1. zasedání přinesli občanský průkaz.
Na prvním zasedání je losován předseda a místopředseda OVK, kteří jsou povinni účastnit se školení, které provádí Krajský úřad Kraje Vysočina a Český statistický úřad a to ve čtvrtek 15. května 2014 od 9.00 hod. v Domě kultury, Dolní 183, Žďár nad Sázavou (8.00-9.00 hod. prezence).

Odkazy z internetových stránek k volbám do Evropského parlamentu 2014

Kontakty

Kontakty na zaměstnance odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kteří se zabývají organizačně-technickým zabezpečením voleb:

Olga Šírová, mob. č. 736 510 478, tel. č. 566 688 176, e-mail: olga.sirova@zdarns.cz
Lucie Kolbábková, tel. č. 566 688 125, e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz
Marie Linhartová, tel. č. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz

Aktualizováno ke dni 15. dubna 2014, odbor ST