Organizační schéma, odbory úřadu

Organizační schéma

Tajemník:
pracoviště:
telefon:
e-mail:
JUDr. Martina Hostomská
Žižkova 1
566 688 102, 778 451 006
tajemnik@zdarns.cz
 

Úsek tajemníka a správy MěÚ

tajemník: JUDr. Martina Hostomská
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 102, 778 451 006
e-mail: tajemnik@zdarns.cz
rozsah činnosti: podatelna, spisovna, sekretariát starosty a místostarosty, sekretariát tajemníka, organizační činnosti, volby, personální agenda, správa budovy MěÚ
 

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Jaroslav Miklík
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 300, 736 510 455
e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz
rozsah činnosti: registr motorových vozidel, registr řidičů, dopravně-správní činnosti
 

Odbor finanční

vedoucí: Bc. Jitka Vácová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 140, 736 510 457
e-mail: jitka.vacova@zdarns.cz
rozsah činnosti: rozpočet, účetnictví, mzdy, místní poplatky, pojištění majetku, pokladna
 

Odbor komunálních služeb

vedoucí: Ing. Dana Wurzelová 
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 180
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz
rozsah činnosti: odpadové hospodářství, místní poplatek za komunální odpad, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, pohřebnictví, MHD, správa a údržba místních komunikací, tržnice, parkoviště, veřejná WC, trhy, pouti, zábor veřejného prostranství
 

Odbor majetkoprávní

vedoucí: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph. D.
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 170, 736 510 464
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz
rozsah činnosti: majetkoprávní záležitosti, inventarizace majetku města
 

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

vedoucí: Ing. Bc. Roman Krčil
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 360, 736 510 471
e-mail: roman.krcil@zdarns.cz
www: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-obecni-zivnostensky-urad/obecni-zivnostensky-urad
rozsah činnosti: živnostenská oprávnění (vydávání výpisů, udělování koncesí, jejich změny, přerušení a zrušení), vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a ochrana spotřebitele, činnost Centrálního registračního místa, evidence zemědělského podnikatele, matrika, ověřovací kancelář, ohlašovna, evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady - pasy, správní činnosti, Czech POINT
 

Odbor rozvoje a územního plánování

vedoucí: Ing. Irena Škodová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 190, 736 510 472
e-mail: irena.skodova@zdarns.cz
rozsah činnosti: územní plánování, regionální rozvoj, investice, ochrana památek
 

Odbor sociální

vedoucí: Ing. Petr Krábek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 320, 736 510 465
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz
rozsah činnosti: sociálně-právní ochrana dětí, péče o nepřizpůsobivé občany, sociální práce a poradenství, výkon veřejného opatrovnictví, byty s pečovatelskou službou, výdej Parkovacích průkazů, komunitní plánování sociálních služeb
 

Odbor stavební

vedoucí: Ing. Libuše Pitková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 160, 736 510 467
e-mail: libuse.pitkova@zdarns.cz
rozsah činnosti: obecný stavební úřad, speciální stavební úřad ve věci dopravních komunikací, vyvlastňovací úřad, editor registru územní identifikace, číslování budov
 

Odbor školství, kultury a sportu

vedoucí: Mgr. Blanka Lučková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 130, 736 510 468
e-mail: blanka.luckova@zdarns.cz
rozsah činnosti: školství, kultura, sport, cestovní ruch, mezinárodní vztahy
 

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Jaroslav Doubek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 340, 736 510 479
e-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz
rozsah činnosti: ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, státní správa lesů, ochrana ovzduší, rybářské a lovecké lístky, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, odnětí ze ZPF
 

Oddělení finanční kontroly a interního auditu

vedoucí: Ing. Michaela Bořilová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 105, 736 510 463
e-mail: michaela.borilova@zdarns.cz
rozsah činnosti: finanční kontrola, interní audit (dle zákona č. 320/2001 Sb.)
následná veřejnosprávní kontrola (hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, využívání dotací poskytnutých městem jiným subjektům), interní audit (kontrola hospodaření jednotlivých odborů s hmotnými prostředky města), vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému
 

Oddělení informatiky

vedoucí: Ing. Libor Vostrejš
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 195, 736 510 452
e-mail: libor.vostrejs@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa počítačové sítě MěÚ, GIS, intranet, internet, obslužné činnosti
 

Krizové řízení

vedoucí: Josef Šulc
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 159, 604 753 293
e-mail: josef.sulc@zdarns.cz
rozsah činnosti: krizové řízení
 

Oddělení projektů a marketingu

vedoucí: Ing. Jan Prokop
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 380, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz
rozsah činnosti: projektový a dotační management, tiskové oddělení, Žďárský zpravodaj, Aktivně pro Žďár, Lepší místo, MA21, marketing a propagace města
 

Organizační složka Technická správa budov

vedoucí: Ing. Jaroslav Kadlec
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 150, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa a údržba bytového fondu, správa majetku města, energetika, stavební skupina
 

Odborný garant koncepce Smart City

  Ing. Michal Bačovský
pracoviště: Dr. Drože 701/4
telefon: 566 688 337, 778 417 798
e-mail: michal.bacovsky@zdarns.cz
rozsah činnosti: využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou
 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou

  Ing. Radka Hudečková, Ph. D.
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 336, 777 760 907
e-mail: radka.hudeckova@zdarns.cz
rozsah činnosti: místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Ing. Věra Skřivánková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 337, 724 458 124
e-mail: vera.skrivankova@zdarns.cz
rozsah činnosti: pověřenec pro ochranu osobních údajů (i pro příspěvkové organizace)