Organizační schéma, odbory úřadu

Tajemník:
pracoviště:
telefon:
e-mail:
JUDr. Martina Hostomská
Žižkova 227/1
566 688 102, 778 451 006
tajemnik@zdarns.cz
 

Kancelář tajemnice

tajemnice: JUDr. Martina Hostomská
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 102, 778 451 006
e-mail: tajemnik@zdarns.cz
rozsah činnosti: podatelna, spisovna, sekretariát starosty a místostarosty, sekretariát tajemnice, organizační činnosti, personální agenda, správa budovy MěÚ
 

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Jaroslav Miklík
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 300, 736 510 455
e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz
rozsah činnosti: registr motorových vozidel, registr řidičů, dopravně-správní činnosti
 

Odbor finanční

vedoucí: Ing. Tomáš Vlček
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 140, 724 376 767
e-mail:

tomas.vlcek@zdarns.cz

rozsah činnosti: rozpočet, účetnictví, mzdy, místní poplatky, pojištění majetku, pokladna
 

Odbor komunálních služeb

vedoucí: Ing. Dana Wurzelová 
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 180, 724 984 857
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz
rozsah činnosti:

odpadové hospodářství, místní poplatek za komunální odpad, veřejné osvětlení, pohřebnictví, MHD, správa a údržba místních komunikací, tržnice, parkoviště, veřejná WC, trhy, pouti, krátkodobé nájmy, Aktivně pro Žďár, MA21, participativní rozpočet.

 

Odbor majetkoprávní

vedoucí: Mgr. Jana Mokrá
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 170, 721 075 008
e-mail: jana.mokra@zdarns.cz
rozsah činnosti: majetkoprávní záležitosti, inventarizace majetku města, přestupkové řízení
 

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

vedoucí: Mgr. Magdaléna Hanychová
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 367, 771 235 878
e-mail: magdalena.hanychova@zdarns.cz
www: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-obecni-zivnostensky-urad/obecni-zivnostensky-urad
rozsah činnosti: ohlášení živnosti, živnostenská oprávnění a jejich změny, přerušení živnosti; vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a ochrana spotřebitele, činnost Centrálního registračního místa; evidence zemědělského podnikatele; matrika, ověřovací kancelář, výpisy z rejstříků – CzechPOINT; ohlašovna - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady - pasy; volby
 

Odbor sociální

vedoucí: Ing. Petr Krábek
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 320, 736 510 465
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz
rozsah činnosti: sociálně-právní ochrana dětí, péče o nepřizpůsobivé občany, sociální práce a poradenství, výkon veřejného opatrovnictví, byty s pečovatelskou službou, výdej Parkovacích průkazů, komunitní plánování sociálních služeb
 

Odbor stavební a územního plánování

vedoucí: Ing. Libuše Pitková
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 160, 736 510 467
e-mail: libuse.pitkova@zdarns.cz
rozsah činnosti:

obecný stavební úřad, speciální stavební úřad ve věci dopravních komunikací, vyvlastňovací úřad, územní plánování, ochrana památek,
editor registru územní identifikace, číslování budov

 

Odbor strategického rozvoje a investic

vedoucí: Ing. Jan Prokop
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 190, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz
rozsah činnosti: rozvoj města, investice, dotační projekty, péče o městskou zeleň, příprava analýz a strategických dokumentů
 

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu

vedoucí: Mgr. Petr Sedlák
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 130, 734 794 557
e-mail: petr.sedlak@zdarns.cz
rozsah činnosti: školství, kultura, sport, cestovní ruch, mezinárodní vztahy
 

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Jaroslav Doubek
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 340, 736 510 479
e-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz
rozsah činnosti: ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, státní správa lesů, ochrana ovzduší, rybářské a lovecké lístky, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, odnětí ze ZPF
 

Oddělení finanční kontroly a interního auditu

vedoucí: Ing. Michaela Bořilová
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 105, 736 510 463
e-mail: michaela.borilova@zdarns.cz
rozsah činnosti: finanční kontrola, interní audit (dle zákona č. 320/2001 Sb.)
následná veřejnosprávní kontrola (hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, využívání dotací poskytnutých městem jiným subjektům), interní audit (kontrola hospodaření jednotlivých odborů s hmotnými prostředky města), vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému
 

Krizové řízení

vedoucí: PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
pracoviště: Žižkova 227/1
telefon: 566 688 159, 778 528 636
e-mail: jaromir.pospichal@zdarns.cz
rozsah činnosti: krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy, požární ochrana - zřizované jednotky požární ochrany, autoprovoz Měú, spolupráce s bezpečnostními resorty ČR