Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 5. 1. 2020
aktualizováno: 2. 2. 2023

Vážení občané,

výběr poplatku za komunální odpad se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vydanou na základě zákona o místních poplatcích. Pro rok 2023 je platná OZV č. 7/2022.

  • Poplatníkem je:
    • fyzická osoba přihlášená ve městě (včetně cizinců, osob žijících v zahraničí a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1),
    • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
  • Sazba poplatku činí 696 Kč, splatnost je k 30. 4. 2023. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2023. 
  • Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstává stále stejný. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně alespoň jeho jména, příjmení a data narození v poznámce). Poplatek je možné uhradit již od ledna 2023 v pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Poplatek je nově možné uhradit prostřednictvím SIPA (pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte mailem). Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.
  • Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.
  • Dotazy směřující na konkrétní osobu mohou referentky odboru komunálních služeb sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Kontaktní osoby: 
Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb
tel.: 566 688 396, e-mail: petra.poulova@zdarns.czdveře č. 112, 4. patro 
Bc. Sylva Pikulová, odbor komunálních služeb,
tel.: 566 688 187, e-mail.: sylva.pikulova@zdarns.cz, dveře č. 112, 4. patro.

 


Formuláře:

Ohlášení osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Ohlašovací povinnost a oznámení změny placení - SIPO