Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 21. 11. 2017

Vážení občané,

výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.

Pro rok 2020 je platná OZV č. 3/2019.

 

Poplatníkem je fyzická osoba:
a) přihlášená ve městě (včetně cizinců a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1), sazba poplatku činí 580,- Kč na kalendářní rok, splatnost je k 30. 4. 2020. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2020

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba poplatku činí 730,- Kč, splatnost je k 30. 4. 2020. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2020. Dosud byli od tohoto poplatku osvobozeni občané Žďáru nad Sázavou. Od 1. 1. 2020 mají povinnost ohlásit vlastnictví každé takové nemovitosti a uhradit poplatek.

 

Poplatníkům, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad, jsou již zasílány složenky s platebními údaji a aktuální výší poplatkové povinnosti. Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstane po dobu, kdy bude hlášen k pobytu ve městě. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně jeho jména, příjmení a data narození v poznámce) nebo zaslanou poštovní poukázkou. Na poštovní poukázce je vytištěn OR kód, jehož prostřednictvím lze platební údaje uvedené na složence načíst do mobilní aplikace. Poplatek je možné uhradit již od ledna 2020 v pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.
Všechny poplatky bude možné bez následků uhradit i po době splatnosti do 1. července 2020.

 

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15ti dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Dotazy směřující na konkrétní osobu může referentka odboru komunálních služeb p. Alena Šimková (tel. 566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.cz) sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Děkujeme za pochopení.

 


Formuláře:

Ohlášení osvobození od poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad