Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 5. 1. 2020
aktualizováno: 25. 1. 2021

Úhrada poplatku do 30. června 2021 bez navýšení

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je možné zaplatit poplatek za odpad bez navýšení až do 30. června 2021. Pokud nemáte například internetové bankovnictví, požádejte blízké nebo přátele, aby vám pomohli poplatek uhradit.
Zároveň žádáme občany, aby v případě dotazů použili e-mail nebo telefon.

 

Vážení občané,

výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.

Pro rok 2021 je platná OZV č. 3/2019.

 

Poplatníkem je fyzická osoba:
a) přihlášená ve městě (včetně cizinců a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1), sazba poplatku činí 580,- Kč na kalendářní rok, splatnost je k 30. 4. 2021. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2021.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba poplatku činí 730,- Kč, splatnost je k 30. 4. 2021. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2021. 

 

Poplatníkům budou v průběhu měsíce března doručeny složenky s platebními údaji a aktuální výší poplatkové povinnosti. Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstane po dobu, kdy bude hlášen k pobytu ve městě. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně jeho jména, příjmení a data narození v poznámce) nebo zaslanou poštovní poukázkou. Na poštovní poukázce je vytištěn OR kód, jehož prostřednictvím lze platební údaje uvedené na složence načíst do mobilní aplikace. Poplatek je možné uhradit již od ledna 2021 v pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.

 

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15ti dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Dotazy směřující na konkrétní osobu mohou referentky odboru komunálních služeb
Ing. Petra Poulová (tel.: 566 688 396e-mail: petra.poulova@zdarns.cz) nebo 
Bc. Sylva Pikulová (tel.: 566 688 187, e-mail sylva.pikulova@zdarns.cz) sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Děkujeme za pochopení.

 


Formuláře:

Ohlášení osvobození od poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad