Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 21. 11. 2017

Vážení občané,

výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.

Pro rok 2019 je platná OZV č. 3/2018.

 

Poplatníkem je fyzická osoba:
a) která má ve městě trvalý pobyt (včetně osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1), sazba poplatku činí 580,- Kč na kalendářní rok, splatnost je k 30. 4. 2019

b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, sazba poplatku činí 580,- Kč na kalendářní rok, splatnost je k 30. 4. 2019. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2019.

c) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba poplatku činí 760,- Kč, splatnost je k 31. 10. 2019. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 10., je datem splatnosti 31. 12. 2019.

 

Poplatek je možné uhradit již od ledna 2019 na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. V průběhu března 2019 budou poplatníkům dle bodu a) a b), kteří do této doby poplatek neuhradí, zaslány složenky na úhradu poplatku. Každé fyzické osobě bude přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol každé fyzické osobě zůstane po dobu, kdy bude hlášena k pobytu ve městě. Poplatníkům dle bodu c) budou složenky odeslány v průběhu září 2019. Poplatek lze rovněž uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 nebo zaslanou poštovní poukázkou.

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15ti dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Dotazy směřující na konkrétní osobu může referentka odboru komunálních služeb p. Alena Šimková (tel. 566 688 187, e-mail: alena.simkova@zdarns.cz) sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Děkujeme za pochopení.

 


Formuláře:

Ohlášení osvobození od poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad