Informace k výběru poplatku za komunální odpad

zveřejněno: 5. 1. 2020
aktualizováno: 3. 1. 2022

Vážení občané,

výběr poplatku za komunální odpad se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vydanou na základě zákona o místních poplatcích.

Pro rok 2022 je platná OZV č. 6/2021.

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě (včetně cizinců, osob žijících v zahraničí a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1),

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Sazba poplatku činí 580 Kč, splatnost je k 30. 4. 2022. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. 2022. 

Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstává stále stejný. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně alespoň jeho jména, příjmení a data narození v poznámce). Poplatek je možné uhradit již od ledna 2022 v pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.

Dotazy směřující na konkrétní osobu mohou referentky odboru komunálních služeb
Ing. Petra Poulová (tel.: 566 688 396e-mail: petra.poulova@zdarns.cz) nebo 
Bc. Sylva Pikulová (tel.: 566 688 187, e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz) sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Děkujeme za pochopení.

 


Formuláře:

Ohlášení osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.