Bioodpady

Vývoz biopopelnic

Jak třídit bioodpady

Třiďte lépe bioodpady!

Třiďme bioodpady - videospot

Bioodpady - leták

Kompostování - leták

 


Od roku 2010 začal v našem městě fungovat systém sběru biologicky rozložitelných odpadů z rodinných a postupně i z bytových domů.

K 31.12.2015 jsme rozmístili 983 ks biopopelnic k rodinným domům, dále bylo umístěno 131 ks biokontejnerů o obsahu 1100 l k bytovým domům, případně jako rozšíření komodity k separačním kontejnerům. Vývoz je od dubna pravidelně každé úterý či středa. V období leden – březen je vývoz 1x měsíčně (termíny zveřejňujeme ve Žďárském zpravodaji a na internetu města).

Zájem o bionádoby trvá a i nadále lze tuto možnost využít.

Je třeba na městském úřadu uzavřít smlouvu o bezplatné výpůjčce biopopelnice a následný svoz je také zcela zdarma.

Pro město je kvalitní třídění tohoto druhu odpadu výhodné. Za uložení tuny na skládce komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou zaplatíme 850 Kč, oproti tomu za likvidaci v bioplynové stanici ve Žďáře nad Sázavou zaplatíme za odvoz bioodpadu 300 Kč za tunu.

Výsledky třídění:

  Bioodpady v tunách Komunální odpad v tunách
2010  135  4895
2011 1471  5550
2012 1586  4323
2013 1646  4198
2014 2311  3900
2015 1753 3720
2016 2040 3921
2017 1242 3975
2018 1189 3565
2019 1121 3662
2020 1403 3647

 

Třídění bioodpadů se velmi dobře zavedlo. Množství vytříděných bioodpadů se stále zvyšuje a množství komunálního odpadu se snižuje, což ve výsledku ušetří finanční prostředky.

Chceme tímto občanům města poděkovat za kvalitní třídění.

Zároveň apelujeme na spoluobčany na sídlištích, kdy se občas (snad nedopatřením) objeví v kontejneru na bioodpad běžný komunální odpad, nebo bioodpad v plastových sáčcích, což samozřejmě kvalitu třídění znehodnocuje a pro bioplynovou stanici takový odpad použít nelze.

Pro informaci uvádíme nosnost nádob:

  • plastová popelnice 120 l – 60 kg
  • plastová popelnice 240 l – 110 kg
  • kontejner 1100 l  - 360kg