Jak zahájit podnikání - přehledně a v několika krocích

 

Živnostensky podnikat? Jak začít a co potřebuji v několika krocích.

1. krok

Na počátku úvahy o samostatné ekonomické a podnikatelské aktivitě by měl být výběr podnikatelské činnosti, předmětu podnikání, místa a oboru činnosti. Pomůckou mohou být stránky Portálu živnostenského podnikání na adrese https://www.rzp.cz/portal/cs/podnikani obsahující návody k získání živnostenského oprávnění, informace a seznamy živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a  seznam oborů živnosti volné. Činnosti zde neuvedené nelze provozovat jako živnost, to nevylučuje možnost podnikání v nich, to je ale upraveno jinými předpisy než živnostenským zákonem. Tyto předpisy současně stanoví i podmínky pro získání oprávnění k podnikání v těchto oblastech.

Dalším pomocníkem při výběru živnosti jsou obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a živnosti volné, kde je rámcově popsána činnost, úkony, které lze v rámci předmětu činnosti vykonávat.

2. krok

Když získáte určitou představu o tom, v jakých oborech hodláte podnikat, je vhodné si také prověřit, zda potřebujete splnit určité předpoklady (vzdělání, praxe a pod.) pro výkon zvolené živnosti. Mimo živnost volnou, pro jejíž provozování v rozsahu všech zákonem jmenovaných 80 oborů činnosti se nepožaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti je nutné u živností tzv. regulovaných – tj. řemeslné, vázané i koncesované živnosti splnit určité podmínky kvalifikace, praxe, popř. zvláštní způsobilosti. Více se dozvíte na stránkách živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, kde naleznete mimo vlastní živnost i podmínky odborné způsobilosti, které musíte splnit.

Informace Vám rovněž poskytne každý živnostenský úřad.

Spolu s vyjasněním předmětu podnikatelské činnosti a potřebné odbornosti je nezbytné zvolit i vhodnou formu podnikání, tedy otázku, kdo bude podnikatelským subjektem. Od této otázky se odvíjí řada dalších kroků. I v podnikání platí, že subjektem provozování živností může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

Fyzická osoba – pro tuto formu je charakteristické, že jediná osoba je vlastním podnikatelem, ručení je neomezené, což ale nese vyšší míru důvěryhodnosti, není stanoven žádný počáteční kapitál pro vstup do podnikání, zahájení činnosti je administrativně jednoduché, podnikatel rozhoduje sám a nezávisle na jiných osobách.

Právnická osoba – může mít různé formy, které určují další podmínky pro její vznik a fungování; může být stanovena podmínka počtu zakladatelů nebo základního kapitálu, výše ručení a vnitřní poměry uvnitř společnosti; administrativní stránka založení a vzniku právnické osoby je složitější, finančně náročnější a trvá déle než může zahájit svou činnost

a) veřejná obchodní společnost
b) komanditní společnost
c) společnost s ručením omezeným
d) akciová společnost
e) družstvo

Pokud zvolíte formu podnikání právnickou osobou – společnost, je třeba postupovat ve třech etapách:

a) založení společnosti (obvykle společenskou smlouvou formou notářského zápisu, vymezení názvu, sídla, předmětu činnosti, osob jednajících jménem společnosti, úprava vnitřních poměrů)
b) získání živnostenských oprávnění odpovídajících předmětům činnosti
c) zápis do obchodního rejstříku vedeného příslušným Krajským soudem; návrh na zápis do Obchodního rejstříku musí být podán na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti

Sdružení podnikatelů není právnickou osobou a nenahrazuje formu společného podnikání. Jde jen o smluvně podložený vztah mezi dvěma a více podnikateli (fyzických nebo právnických osob nebo jejich kombinací), tito podnikatelé vystupují vůči dalším osobám jako sdružení (a tedy jsou všichni zavázáni ze svých závazků společně a nerozdílně, ručí celým svým majetkem a hodnoty vytvořené v rámci svého podnikání nabývají do společného podílového spoluvlastnictví s ostatními podnikateli). Jde tedy o úpravu spolupráce mezi jednotlivými rovnocennými partnery.

3. krok

Máte-li již dostatečnou představu o předmětu činnosti, ve kterém hodláte podnikat, můžete přistoupit k vlastnímu ohlášení živnosti nebo podání žádosti u obecního živnostenského úřadu. Tento úkon činíte prostřednictvím JRF ( závazného jednotného registračního formuláře ) a lze jej učinit těmito způsoby :

1. Můžete vytvořit elektronické podání JRF na svém počítači a odeslat je — podepsané platným kvalifikovaným certifikátem  — do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude Vámi označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz (nabídka – Elektronické podání). Takové podání se považuje za řádně podepsané a není nutná osobní návštěva úřadu.
Elektronické podání můžete také učinit prostřednictvím Portálu občana (na adrese https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni). Pro tento způsob musíte být držiteli Identity občana (prostřednictvím např. bankovní identity, mobilního klíče eGovernmentu, …) a datové schránky.
Vyžaduje-li zákon pro podání konkrétní živnosti doložit také doklady (zejména doklady odborné způsobilosti – výuční list, maturitní vysvědčení, …), je nezbytné tyto doklady předložit v originále nebo (případě elektronického zaslání) po autorizované konverzi.

U plně elektronických podání JRF se uplatní sleva 20 % z výše správního poplatku.

2. Pokud se na živnostenský úřad dostavíte osobně, nemusíte vyplňovat předem žádný formulář JRF. Potřebné údaje uvedete přímo příslušnému pracovníkovi, který je za Vás vyplní do elektronického JRF, který bude vytištěn, Vámi zkontrolován a podepsán. Pro informaci si rozsah vyplňovaných údajů si můžete předem ověřit na vzorech formulářů uvedených na těchto stránkách.

3. Můžete za pomoci editoru vyplnit příslušný JRF, vytisknout si jej, podepsat a předložit při ohlášení živnosti. Pomůcku pro vyplnění JRF najdete ZDE

Součástí ohlášení živnosti volné musí být také uvedení oborů činností této živnosti.

4. krok

Dalším krokem je samotné vyřízení živnostenského oprávnění. Pro vyřízení oprávnění potřebujete živnostenskému úřadu předložit:

a) pro živnost volnou
 - občanský průkaz
 - formulář JRF ( v podobě elektronické, listinné nebo pořízené na místě úřadem jak uvedeno v kroku 3. )
 - přílohu formuláře JRF – Seznam oborů živnosti volné ( v podobě elektronické, listinné nebo pořízené na místě úřadem jak uvedeno v kroku 3. ) 
 - 1000 Kč pro správní poplatek ( lze uhradit v hotovosti i platební kartou )

b) pro živnost řemeslnou
- uvedené pod bodem a), k tomu dále:
- výuční list , maturitní vysvědčení, doklad o ukončení VOŠ nebo VŠ v oboru, nebo
- výuční list nebo maturitní vysvědčení, doklad o ukončení VOŠ v příbuzném oboru a vždy doklad o jednoroční praxi v oboru, nebo
- doklad o ukončení VŠ v příbuzné oblasti studijních oborů a programů
- doklad o rekvalifikaci v oboru a doklad o jednoroční praxi v oboru, nebo
- doklad o vykonání šestileté praxe v oboru.

c) pro živnost vázanou
 - uvedené pod bodem a), k tomu dále:
 - doklad o kvalifikaci a praxi k dané živnosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona

d) pro živnost koncesovanou
 - uvedené pod bodem a), k tomu dále:
 - doklad o kvalifikaci a praxi k dané živnosti podle přílohy č. 3 živnostenského zákona

 

Důležité:

1) Pro vyřízení živnostenského oprávnění nepředkládáte výpis z rejstříku trestů, ten si živnostenský úřad opatří úřední cestou sám.
2) Podle okolností případu je nutné navíc prokázat vztah k sídlu (vlastnictví, nájem, souhlas vlastníka), je-li rozdílné od bydliště a prohlášení odpovědného zástupce a doklady odborné způsobilosti k jeho osobě.
3) U osob právnických se uvedené doklady pod bodem b)-d) dokládají k osobě odpovědného zástupce.  Právnická osoba dále dokládá doklad o tom, že byla zřízena nebo založena (např. společenská smlouva), pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku a doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla (pokud již tato adresa není zapsána v obchodním rejstříku či jiné evidenci).

5. krok

Získáte-li živnostenské oprávnění (jeho existence se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku, který získáte od živnostenského úřadu následně po ohlášení nebo podání žádosti o koncesi), musíte podat přihlášku k registraci k dani z příjmu do 15 ode dne, ve kterém jste začal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo přijal příjem plynoucí z podnikání, a to u příslušného správce daně. To však jen v případě, že jste tak již neučinil(a) spolu s vyřízením živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě.

(Živnostenský zákon umožňuje fyzickým a právnickým osobám podat přihlášku přímo na živnostenském úřadě – nezapomeňte tedy při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi také požádat pracovníky živnostenského úřadu o provedení registrace pro správce daně. Jedná se o jednoduchý úkon, který Vám ušetří další návštěvu a jednání na finančním úřadě. Podání přihlášky k registraci prostřednictvím živnostenského úřadu je možné jen, pokud je Vám při ohlášení/žádosti o koncesi již znám den faktického zahájení podnikatelské činnosti.)

6. krok

Získáním živnostenského oprávnění a zahájením podnikání jste považován za osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ). Za OSVČ se pro účely pojištění považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost . Osoby se rozdělují na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud OSVČ zahájí výkon (popř. opětovně zahájí) SVČ vznikne jí povinnost oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého pobytu den zahájení této činnosti na předepsaném tiskopisu Oznámení o zahájení SVČ a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla SVČ zahájena. Podáním Oznámení OSVČ vznikají další stanovené povinnosti uvedené v příslušných zákonech, tj. např. placení záloh na pojistné v případě výkonu hlavní činnosti, či doložení některého ze zákonných důvodů pokud chce činnost vykonávat jako vedlejší, podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok. Podrobněji viz. ČSSZ.

Oznámení lze však učinit spolu s vyřízením živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě

(Živnostenský zákon umožňuje fyzickým osobám oznámit SVČ přímo na živnostenském úřadě – nezapomeňte tedy při ohlášení živnosti také požádat pracovníky živnostenského úřadu o přihlášku pro správu sociálního zabezpečení. Jedná se o jednoduchý úkon, který Vám ušetří další návštěvu a jednání na dalším úřadě).

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je pojištěna na důchodové pojištění vždy, bez ohledu na výši skutečně dosažených příjmů po odpočtu výdajů. Účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy u vedlejší samostatné činnosti je závislá na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů.

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečné činných je dobrovolné.

7. krok

Získáním živnostenského oprávnění a zahájením podnikání jste považován za osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ). Máte povinnost do 8 dnů od zahájení podnikatelské činnosti oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně.

To však jen v případě, že jste tak již neučinil(a) spolu s vyřízením živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě

Osoby samostatně výdělečně činné zahajující činnost, hradí první kalendářní rok pojistné v minimální výši, pokud je výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů.

8. krok

Vznikem živnostenského oprávnění jste oprávněni k výkonu činností, které jsou obsahem udělené živnosti. Provozování živnosti je právem ne povinností. Při podnikání musíte respektovat ustanovení právního řádu České republiky. Informujte se u příslušných orgánů v oblastech dotčených Vaší činností na povinnosti, které musíte dodržet a plnit.

Přejeme hodně zdaru a úspěchu v podnikání a nezapomeňte, že Vaše podnikání je také službou jiným. Ať Vás tato služba uspokojuje.

Jaké jsou druhy živností?

Jaké jsou druhy živností?

Současná právní úprava rozlišuje dva základní druhy živností: Ohlašovací živnosti a koncesované živnosti.

Mezi ohlašovací živnosti patří živnost

 • řemeslná,
 • vázaná,
 • volná.

Řemeslná živnost

U řemeslné živnosti je vyžadována odborná způsobilost, která se prokazuje výučním listem, maturitním vysvědčením, dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání, uznáním odborné kvalifikace uznávacím orgánem, a to vždy v příslušném oboru.

Odbornou způsobilost lze také doložit výučním listem, maturitním vysvědčením, dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru nebo dokladem o ukončení rekvalifikace, pak ale k těmto dokladům přistupuje navíc doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru činnosti. V případě vysokoškolského vzdělání v příbuzné oblasti studijních programů a oborů se již praxe nevyžaduje.

Odbornou způsobilost lze také doložit doklady o vykonání šestileté praxe v oboru.

Tato živnost může být vykonávána při splnění podmínek již dnem ohlášení a na základě ohlášení.

Vázaná živnost

U živnosti vázané je vyžadována odborná způsobilost, která se prokazuje různě podle konkrétní živnosti. Druhy vázaných živností a způsob prokázání odborné způsobilosti je stanoven živnostenským zákonem, v příloze č. 2.

Volná živnost

Nevyžaduje žádné odborné způsobilosti. Je z hlediska ohlášení nejjednodušší živností. Pro zahájení činnosti v některém z oborů volné živnosti postačí vyplnit JRF, předložit doklad totožnosti a uhradit správní poplatek 1000 Kč.

Koncesované živnosti

Tato živnost může být provozována jen na základě udělení koncese, tedy až právní mocí rozhodnutí živnostenského úřadu, který o udělení koncese rozhoduje. Druhy koncesovaných živností a způsob prokázání odborné způsobilosti je stanoven živnostenským zákonem, v příloze č. 3.

Kde požádat o živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění představuje právo fyzické osoby nebo právnické osoby provozovat živnost, podnikat.

Kdo hodlá podnikat v oboru, který je živností, musí to ohlásit nebo požádat o udělení koncese u živnostenského úřadu. Vyřízení je možné u kteréhokoliv živnostenského úřadu, nemusí tu být shoda s bydlištěm žadatele nebo jeho sídlem, místem podnikání. Obecní živnostenské úřady jsou zřizovány jako odbory městských úřadů, magistrátů nebo úřadů městských částí.

Pokud zvolíte živnostenský úřad ve Žďáře nad Sázavou:

 • nejste omezeni úředními dny a hodinami, Vaše podání přijmeme kdykoliv v provozní době úřadu od pondělí do pátku
 • před podáním věci můžete využít poradenský servis
 • zpracování Vašeho podání bude zahájeno bezprostředně po podání, to zásadně urychluje vyřízení věci
 • Vašemu podání se po celou dobu zpracování (od přijetí po předání) věnuje jeden specialista (pokud tomu nebrání provozní důvody)
 • vyplnění nutných formulářů pro podání můžeme zajistit dle Vašich pokynů a zadaných údajů za Vás, postačí je pouze zkontrolovat a podepsat
 • setkáte se s příjemným prostředím a vstřícnými, kvalifikovanými pracovníky
 • správní poplatky můžete uhradit způsobem Vám nejlépe vyhovujícím – v hotovosti na pokladně, platební kartou, bezhotovostním převodem z účtu
 • můžete si dohodnout způsob a čas převzetí zpracovaných dokumentů, popř. tyto doručíme na Vámi zvolenou adresu a Vámi zvoleným způsobem
 • na Váš pokyn pro Vás provedeme vstupní povinné úkony (registrace, oznámení) ve vztahu k dalším orgánů veřejné správy, to Vám ušetří čas a návštěvu dalších úřadů

V případě, že se jedná o ohlašovací živnost, kam spadají živnosti řemeslné, vázané a živnost volná, je živnostenský úřad povinen vydat výpis z živnostenského rejstříku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání ohlášení, má-li všechny náležitosti.

V případě, že se jedná o koncesovanou živnost, je lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese 30 dnů (u mnoha koncesí se na řízení podílejí další orgány) má-li žádost všechny náležitosti. Po právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad zapíše osobu a živnost do živnostenského rejstříku a vydá výpis z živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů.

Jaké poplatky zaplatím při vyřízení oprávnění?

Podle sazebníku správních poplatků uhradíte při ohlášení první živnosti nebo podání žádosti o koncesi správní poplatek 1.000 Kč, a to bez ohledu na to, v kolika živnostech hodláte podnikat, pokud budou vyřizovány jedním podáním. U dalších živností vyřizovaných později (např. za půl roku) již zaplatíte jen 500 Kč.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby.

Jiné správní poplatky v souvislosti s vyřízením živnosti a zápisem do živnostenského rejstříku již na živnostenském úřadě nehradíte. Pokud byste byli vyzvání k úhradě poplatku subjektem mimo živnostenský úřad, jedná se o návrh na dobrovolný komerční zápis do různých podnikatelských evidencí. Je na Vašem uvážení, zda za tuto reklamu zaplatíte.

Musím mít provozovnu? Jaké podmínky musí splňovat?

Provozovna je prostor ve kterém je živnost provozována. Zákon nepodmiňuje provozování živnosti (až na výjimky) jejích výkonem v provozovně. Provozovna může být také zřízena kdykoliv v průběhu podnikatelské činnosti.

Živnostenský zákon dělí provozovny na tři druhy:

a) provozovny oznamované živnostenskému úřadu
b) mobilní provozovny
c) automat nebo obdobná zařízení

ad a) provozovny oznamované živnostenskému úřadu

charakteristické znaky:

oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti; prokázání vlastnického nebo užívacího práva k provozovně – v bytě souhlas vlastníka, není-li podnikatel sám vlastníkem bytu; provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů

označení:

 • trvale a zvenčí viditelně obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem
 • při prodeji zboží a poskytování služeb také: jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou ubyt. zařízení
 • při uzavření – na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření

Pouze tyto provozovny se oznamují živnostenskému úřadu a zapisují se do živnostenského rejstříku.

 

ad b) mobilní provozovna

charakteristické znaky:
přemístitelná, na jednom místě po dobu maximálně tří měsíců; na žádost úřadu nutno prokázat oprávněnost umístění provozovny; provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů

označení:

 • trvale a zvenčí viditelně firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem,
 • údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby,
 • při prodeji zboží a poskytování služeb: označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny

 

ad c) automat nebo obdobné zařízení

charakteristické znaky:
prodávat zboží nebo poskytovat služby nevyžadující koncesi – nesmí být umožněno získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními předpisy

označení:

 • trvale a zvenčí viditelně označena firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem,
 • označena údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby, musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů.

Jak rozšířím, změním živnost nebo oznámené údaje?

V průběhu podnikatelské činnosti bude docházet ke změnám skutečností a okolností, které byly součástí vyřízení živnosti na úřadě. Jste povinni je úřadu oznámit. Např. změna sídla, osoby odpovědného zástupce, zahájení nebo ukončení provozovny apod. Oznamovat není třeba údaje, které jsou vedeny v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (např. změna příjmení, změna trvalého pobytu, změna obchodní firmy). Tyto údaje si živnostenský úřad převezme automaticky.

Každá změna se oznamuje ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich vzniku, písemně formulářem Změnový list.

Změna živnosti jako takové může spočívat v rozšíření či změně předmětu podnikání v rámci této živnosti. Jinak je nutné vyřídit nové oprávnění na další činnost.

Po oznámení údajů Vás živnostenský úřad písemně vyrozumí o provedených změnách v evidenci, takže budete mít kontrolu, že Vámi oznámené změny byly úřadem zpracovány a živnostenský rejstřík obsahuje aktuální údaje.

Jak ukončím nebo přeruším živnost?

V případě, že činnost – živnost z nějakého důvodu nevykonáváte, můžete živnost zrušit nebo provozování živnosti přerušit.

Jsou-li důvody ukončení provozování živnosti dočasné, postačí jen oznámit živnostenskému úřadu formulářem Změnový list přerušení podnikání. Živnost je přerušena ode dne oznámení úřadu na dobu, kterou si určíte, tato doba není omezena a stanovíte si ji podle vlastní úvahy.

V případě trvalého ukončení živnosti musíte toto oznámit formulářem Změnový list živnostenskému úřadu, který živnostenské oprávnění zruší. Provozování živnosti je ukončeno právní mocí rozhodnutí úřadu, pokud neuvedete v oznámení datum pozdější.

Přerušení živnosti či zrušení oprávnění není spojeno s žádným poplatkem.

Nezapomeňte tyto skutečnosti oznámit těm úřadům, kterým bylo oznámeno i zahájení podnikání. Splnění této povinnosti můžete opět zajistit prostřednictvím živnostenského úřadu, který o to požádáte.

Mohu jako živnostník podnikat v EU?

S ohledem na obecně uplatňované principy Evropské unie – volný pohyb osob, služeb a kapitálu je v zásadě možné, aby český podnikatel na základě živnostenského oprávnění získaného v České republice vykonával podnikatelskou činnost, ke které je oprávněn v ČR i v zemích EU. Vlastní možnost tak činit ale ještě závisí na konkrétních podmínkách stanovených konkrétním členským státem a může se postupně měnit. Proto je vhodné získat informace o podmínkách podnikání osoby z jiné členské země přímo v příslušném státě nebo využít některého z informačních center,
např. Poradna Hospodářské komory ČR - Informační místo pro podnikatele.

Jednotné kontaktní místo - JKM

Podnikatel může získat informace k poskytování své služby v jiných členských státech Evropské unie na JKM. Obdrží veškeré informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraničního poskytování služeb, tak v režimu usazení. 

https://www.businessinfo.cz/navody/adresy-jednotnych-kontaktnich-mist-jkm/

 

Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu