Jak podnikat v zemědělství

1. Kdo je zemědělský podnikatel, který musí být zapsán do evidence zemědělského podnikatele?

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství (zákon č. 252/1997 Sb.) je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou, je plně svéprávná, má trvalý pobyt na území České republiky a prokáže základní znalost českého jazyka, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.

 

2. Kdo nemusí být zapsán do evidence zemědělského podnikatele?

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky.

 

3. Co se rozumí zemědělskou výrobou?

  1. rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
  2. živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
  3. produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
  4. výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
  5. úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
  6. chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  7. hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
  8. hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

 

4. Jaké doklady jsou potřeba k vyřízení?

a) Fyzická osoba

- občanský průkaz
- vyplněný formulář (lze vyplnit přímo na místě)
- 1000,- Kč pro správní poplatek (lze uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladně)

b) Právnická osoba

- občanský průkaz osoby, která jedná jménem právnické osoby
- vyplněný formulář (lze vyplnit přímo na místě)
- doklad o existenci právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku)
- 1000,- Kč pro správní poplatek (lze uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladně)

Na základě žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele je vydáno „Osvědčení“

 

5. Kde lze zápis do evidence zemědělského podnikatele vyřídit?

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Ve Žďáre nad Sázavou se může zemědělský podnikatel zaevidovat na živnostenském úřadě – Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou (3. patro).
Podrobnější informace Vám mohou poskytnout pracovnice úřadu na telefonních číslech – 566 688 364 Ing. Veronika Kohlová, 566 688 363 Hana Živná.

 

6. Je nutné oznamovat nějaké změny?

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změnu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (např. změna sídla). Oznamovací povinnost nemá zemědělský podnikatel v případě, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.
Změna je zpoplatněna částkou 100,-  Kč.
>> formulář "Oznámení změn a doplnění"

 

7. Je nutné oznámit přerušení provozování zemědělské výroby?

Zemědělský podnikatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

8. Jak se zemědělský podnikatel vyřadí z evidence zemědělského podnikatele?

Na základě žádosti zemědělského podnikatel obecní úřad obce s rozšířenou působností provede vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

 

9. Kde zemědělský podnikatel získá výpis z evidence zemědělského podnikatele?

Výpis z evidence zemědělského podnikatele lze získat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Úkon je zpoplatněn částkou 15,- za stránku.