Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu

Z jakého důvodu se některé živnosti ohlašují a o některé se žádá? V různých textech se tyto pojmy neustále objevují.

Je to dáno právní úpravou živnostenského podnikání, a to i historicky. Podstata spočívá v určení okamžiku, kdy může osoba zahájit podnikání. U ohlašovacích živností (řemesla, vázané živnosti a živnost volná) je to dnem ohlášení. Tj. dnem, kdy živnostenskému úřadu písemně stanoveným způsobem sdělíte svůj úmysl podnikat v určité činnosti, která je živností. Živnostenský úřad takové sdělení v zásadě „vezme na vědomí“ a pokud splňujete další podmínky zapíše Vás do živnostenského rejstříku ke dni ohlášení a vydá výpis jako doklad o vzniku práva provozovat živnost.

U některých živností se skutečně žádá o koncesi. Vznik oprávnění je vázán na svolení úřadu – vyjádřeného pravomocným rozhodnutím o koncesi. Podnikatel v takovém případě požádá o koncesi a teprve po řízení, které je vedeno, je koncese udělena formou rozhodnutí ve správním řízení. Teprve poté, co je rozhodnutí pravomocné, lze zahájit podnikání. Vidíme, že se v obou případech velmi podstatně liší okamžik řádného zahájení podnikatelské činnosti.


Musím při ohlášení živnosti předložit výpis z rejstříku trestů?

Výpis z rejstříku trestů podnikatel živnostenskému úřadu nedokládá. Úřad si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů sám, obdrží jej v elektronické podobě.


Jak mohu získat živnostenské oprávnění, pokud sám nesplňuji odbornou způsobilost vyžadovanou živnostenským zákonem?

Pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost k provozování živnosti – kvalifikaci, praxi popř. zvláštní způsobilost, můžete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tato osoba nemůže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více jak čtyři podnikatele. Odpovědný zástupce podepisuje prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud prohlášení neučiní osobně před živnostenským úřadem. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem pro danou živnost (např. vyučení).


Kde mohu zjistit  jednotlivé druhy živností?

Řemeslné živnosti jsou stanoveny v příloze č. 1, vázané živnosti v příloze č. 2, koncesované živnosti v příloze č. 3 živnostenského zákona.  Živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je uvedená včetně oborů činností v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Obsahové náplně jednotlivých živností stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Všechny tyto dokumenty naleznete na dalších stránkách po návratu do hlavního menu.


Musíme nějak dokladovat vztah k sídlu? Pokud ano, jakým dokladem?

Ano, zákon požaduje, aby podnikatel doložil, že nemovitost či prostory v nichž umístil své sídlo užívá na základě řádného smluvního vztahu, vlastnického vztahu či souhlasu majitele. Doložení těchto skutečností zákon přesně nespecifikuje, bude se zejména jednat o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka, případně osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

Vztah se prokazuje při prvním zápisu do některé evidence (živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, jiné evidence).

Živnostenský úřad je oprávněn i v průběhu provozování živnosti si takový doklad vyžádat i později.


Přestěhoval jsem se trvalým pobytem na jinou adresu, co mám dělat?

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců nebo v základních registrech. V daném případě, pokud je změna bydliště řádně oznámena v systému evidence obyvatel, nemusíte  ji už samostatně oznamovat živnostenskému úřadu. Ten po zjištění změny z úřední činnosti provede aktualizaci údaje o bydlišti i v živnostenském rejstříku. Pokud budete potřebovat aktuální výpis z živnostenského rejstříku s novým údajem, na vyžádání Vám jej úřad vystaví.

Je ale třeba upozornit, že pokud jste měl na původní adrese bydliště i sídlo podnikatele a toto sídlo také měníte (např. na novou adresu bydliště), tuto změnu již musíte oznámit, neboť o ní se živnostenský úřad už sám dozvědět nemůže.


Pokud jsem nahlásil změnu údajů na obchodním rejstříku, musím tuto změnu hlásit ještě na živnostenském úřadu?

Ne, podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění údajů a dokladů,  a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců nebo v základních registrech. O změnách zapsaných do obchodního rejstříku se živnostenský úřad dozví přímo z obchodního rejstříku, podnikatel tedy není povinen tyto změny opakovaně oznamovat.


Jak přerušit provozování živnosti?

V oznámení o přerušení provozování živnosti musíte uvést i konkrétní datum ukončení přerušení provozování živnosti. Doba přerušení není omezena. Podání není zpoplatněno.

Přerušení provozování živnosti může podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon výslovně ukládá podnikateli povinnost oznámit přerušení provozování živnosti předem. V době přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahují některé zákonem stanovené povinnosti.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.


Jak požádat o zrušení živnostenského oprávnění?

Žádost o zrušení se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení dle plné moci na kterémkoliv živnostenském úřadě, . Jsou-li splněny náležitosti žádosti o zrušení oprávnění, živnostenský úřad vydá  rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Živnost je zrušená a oprávnění provozovat živnost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, pokud nebylo v žádosti uvedeno datum pozdější. Úkon není zpoplatněn.


Jaké podmínky musí splňovat žadatel o koncesi silniční motorová doprava nákladní?

Pokud žádáte o nákladní dopravu musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami je plná svéprávnost a bezúhonost. Doklad o bezúhonnosti – výpis z Rejstříku trestů - žadatel nepředkládá, ten si živnostenský úřad opatří sám úřední cestou.

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou stanoveny v tomto případě zvláštním zákonem a to zákonem o silniční dopravě (zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se žádá o nákladní dopravu vnitrostátní a mezinárodní  provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, zvláštní podmínky citovaný zákon nevyžaduje.

Pokud se žádá o nákladní dopravu vnitrostátní a mezinárodní  provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny – zákon vyžaduje splnění finanční způsobilosti a odborné způsobilosti dle zákona o silniční dopravě. Potvrzení o splnění finanční a odborné způsobilosti  vydává po splnění požadovaných podmínek Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství. Tato potvrzení se dokládají k žádosti o koncesi. Za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je stanoven poplatek 1000,- Kč, další žádost o koncesi 500,- Kč.


Je povinností podnikatele oznamovat zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně?

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor v němž je živnost provozována.

Dle živnostenského zákona jste zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně povinen živnostenskému úřadu oznámit, výjimka je pro  automat a mobilní provozovnu. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.


Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi nově založená právnická osoba, dosud nezapsaná do obchodního rejstříku?

K vyplněnému formuláři pro ohlášení živnosti - Jednotný registrační formulář CRM pro právnické osoby - nově založená právnická osoba (před zápisem do obchodního rejstříku) připojí:

1. doklad o tom že  byla založena (př. společnost s ručením omezeným  - společenská smlouva nebo zakladatelská listina formou notářského zápisu, akciová společnost – zakladatelská smlouva nebo listina)
2. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na  území ČR sídlo,  k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu, nebytového prostoru, kde je má být sídlo umístěno, že s umístěním souhlasí, případně osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

3. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):
- doklad o bezúhonnosti si živnostenský úřad opatří sám úřední cestou
- doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být       úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;
4. doklad o zaplacení správního poplatku.

Na žádost zakladatelů, popř. orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.


Rád bych provozoval stánek s občerstvením, stačí mi k tomu volná živnost?  Jsem absolventem gymnázia.

V tomto případě ne, nejedná se o pouhý prodej zboží, ale o přípravu a prodej pokrmů a  nápojů k bezprostřední spotřebě.  Tuto činnost pokrývá řemeslná živnost hostinská činnost. K doložení odborné způsobilosti postačí výuční list v oboru, maturitní vysvědčení v příslušném oboru nebo doklad  o vykonání šesti let praxe v oboru. Protože sám nesplňujete požadavek odborné způsobilosti, další možností je provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si ustanovíte. Ten doloží doklad o odborné způsobilosti,  odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je s Vámi ve smluvním vztahu. Do této funkce může být ustanoven maximálně pro čtyři podnikatele.


Studuji vysokou školu a o prázdninách mám možnost pracovat jako průvodce na zámku. Podmínkou získání této práce je živnostenský list.

Co musím splňovat a doložit?

Průvodcovská činnost v oblasti cestovní ruchu je oborem živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V seznamu oborů jej naleznete pod číslem 71 spolu s provozováním cestovní agentury. Pro Vás to znamená, že nedokládáte žádnou odbornost. Navštívíte kterýkoli živnostenský úřad, ohlásíte na příslušném tiskopise uvedenou živnost volnou, předložíte občanský průkaz a zaplatíte 1000 Kč (správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání).


Podnikám v oblasti fotografických služeb a jako zálibu maluji obrázky na říční kamínky. Zjistil jsem, že je o ně docela zájem ze strany kupujících a prodej není zanedbatelný. Musím na to mít  živnost?

Tuto činnost lze zařadit do oboru č. 41 živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, který zahrnuje výrobu upomínkových a dekorativních předmětů. Protože jste již podnikatelem, jste zapsán v živnostenském rejstříku a jste již držitelem volné živnosti (obor fotografické služby), bude se jednat o další obor volné živnosti. V tomto případě oznámíte novou činnost živnostenskému úřadu a nebudete ani platit žádný správní poplatek. Nebudete dokládat žádné doklady.


Měl bych možnost vykonávat takzvané práce ve výškách – různé činnosti na objektech, stromech, stožárech horolezeckým způsobem. Je k tomu zapotřebí nějaké zvláštní živnostenské oprávnění?

Právní úprava živnostenského zákona neumožňuje vydat živnostenské oprávnění  s takovým názvem živnosti – práce ve výškách Nerozlišuje se totiž kde a jak (způsob), ale jakou  činnost vykonáváte. Doporučujeme Vám seznámit se s jednotlivými obory živnosti volné a také se podívat na živnosti řemeslné, do kterých například spadají malířské a natěračské práce a další práce prováděné ve stavebnictví. U živností řemeslných je podmínkou ohlášení živnosti odbornost, což znamená vyučení v oboru, maturitní vysvědčení v příslušném oboru nebo vysokoškolské vzdělání v oboru. Pokud sám nesplňujete odbornou způsobilost, další možností je provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého si ustanovíte. Ten doloží doklad o odborné způsobilosti,  odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a je s Vámi ve smluvním vztahu. Do této funkce může být ustanoven maximálně pro čtyři podnikatele.

Obsahové náplně a seznamy živností najdete na těchto právě navštívených stránkách – hledejte v hlavním menu. Pokud ani zde nenajdete odpověď na svůj dotaz, navštivte živnostenský úřad nebo se na nás obraťte telefonicky.


Budu   pro  podnikatele   vykonávat   funkci   odpovědného   zástupce,  musím  se dostavit  na živnostenský úřad osobně?

Nemusíte. Ohlášení podává a na úřadě jedná sám podnikatel. Povinnými doklady, které připojuje ke svému ohlášení jsou ale také dokumenty o Vaší odborné a jiné způsobilosti a dále Vaše písemné prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na tomto prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Pokud se tedy dostavíte na živnostenský úřad osobně (sám nebo s podnikatelem).


 

Znamená každý záznam v rejstříku trestů automaticky ztrátu bezúhonnosti podnikatele a tím nemožnost získat oprávnění k podnikání?

Ne, podnikatel může mít záznam v rejstříku trestů a přesto tento záznam nemusí vždy znamenat ztrátu bezúhonnosti podnikatele, záleží např. na tom, za jaký trestný čin došlo k pravomocnému odsouzení, zda byl spáchán úmyslně či z nedbalosti, příp. zda má tento trestný čin souvislost s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který je předmětem ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.. Nutno tak posoudit každý jednotlivý případ individuálně.


Musí mít podnikatel vždy označené sídlo?

Sídlo je jedinečné a plní roli podnikatelského ústředí. Každý podnikatel musí mít v evidenci vedeno sídlo. V případě podnikatele – fyzické osoby, jehož sídlo se liší od bydliště, musí podnikatel označit objekt, v němž má sídlo, jménem, příjmením a identifikačním číslem.

Pokud je adresa bydliště podnikatele – fyzické osoby a sídla shodná, označení na objektu být nemusí. Také v době přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu není povinnost označovat sídlo.

Mimo sídlo může podnikatel provozovat živnost v neomezeném množství provozoven.


Je prodejce v obchodě vždy povinen vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží a co musí takový doklad obsahovat?

Ne automaticky. Prodejce je povinen pouze na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvl. pr. předpis nestanoví jinak.


Může v obchodě (prodejně) prodávat pouze sám cizinec, který nerozumí česky?

Ne, podnikatel musí zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka.


Jsem vyučen v oboru rytec skla, ale v současnosti bych našel lépe uplatnění ve stavebnictví a tak jsem absolvoval rekvalifikační kurz a získal osvědčení o rekvalifikaci na řemeslnou živnost - zednictví, bude mi tento doklad postačovat, abych mohl samostatně podnikat  ?

Doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, který je vydaný akreditovaným zařízením, lze uznat jako odpovídající doklad.  Dále je ale nutno k tomuto dokladu předložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Samotné osvědčení o rekvalifikaci tedy není dostačující. V případě nesplnění požadavku jednoroční praxe v oboru, lze toto vyřešit tím, že bude na dobu jednoho roku ustanoven odpovědný zástupce s potřebnou odbornou způsobilostí. Po uplynutí jednoho roku je možné oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce a zároveň je nutno doložit doklady, které by prokazovaly, že jste uvedený jeden rok činnost aktivně vykonával.


Stanoví nějaký předpis, jak by měly být označeny mé podnikatelské dokumenty, např. faktury, objednávky apod. a jaké údaje bych v nich měl uvádět?

Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách  uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle a identifikačním čísle. Stejná povinnost platí i pro informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu – tj. na webových stránkách, na kterých podnikatel představuje svůj závod, obchod, výrobky či služby.

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku uvádějí též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvádějí údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni – nejčastějším případem je živnostenský rejstřík.  Uvedená informace by mohla znít  např. „Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku“. (Protože živnostenský rejstřík podnikateli nepřiřazuje žádnou rejstříkovou značku či číslo, nebude se žádná značka uvádět).


Známý se na mne obrátil, zda bych spolu s ním nechtěl nabízet a prodávat produkty stavebního spoření.  Co musím splnit, abych tuto službu mohl poskytovat?

Zprostředkování stavebního spoření je začleněno do živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 47 - „zprostředkování obchodu a služeb“. U volné živnosti zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění musí být splněny všeobecné podmínky – tzn. bezúhonnost a dále je třeba zaplatit správní poplatek ve výši Kč 1 000,- (jde-li o Vaše první živnostenské oprávnění) nebo Kč 500,- při ohlášení další živnosti.


Mám živnost „výroba, obchod a služby“. Provozuji specializovaný maloobchod – prodej textilního zboží formou stánkového prodeje. Pokud se jedná o provozovnu musím ji hlásit živnostenskému nebo jinému úřadu? Dále by mě zajímalo jak musím takovou provozovnu označit. Doplňuji, že na jednotlivých místech se nezdržím obvykle déle jak dva dny.

Dle živnostenského zákona se jedná o tzv. „mobilní provozovnu“. Zahájení činnosti v ní nemusíte oznamovat živnostenskému úřadu, protože provozovna není umístěna na jednom místě  po dobu delší jak tři měsíce a zároveň Vaše provozovna je přemístitelná.

V označení provozovny musí být uvedeno Vaše jméno a příjmení, identifikační číslo a také místo podnikání. Protože se jedná o provozovnu, která slouží spotřebitelům, musí být dále uvedeno jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost mobilní provozovny.


Musím mít v provozovně kde provozuji truhlářství vystaven originál živnostenského listu?

Živnostenský list v provozovně již mít nemusíte. Pro doplnění uvádíme, že od 1.7.2008 se již živnostenské listy nadále nevydávají a podnikatelé se prokazují své oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku. Do doby, než získáte vlastní výpis z živnostenského rejstříku, se můžete prokazovat dosavadním průkazem živnostenského oprávnění – živnostenským listem.


Je automat na cigarety provozovnou podle živnostenského zákona?

Ano, za provozovnu se dle živnostenského zákona považuje také automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, tedy i k prodeji cigaret. V tomto případě upozorňujeme na povinnost podnikatele zamezit prodej tabákových výrobků pomocí automatů osobám mladším 18 let.


Musím mít provozovnu, kde sám bez zaměstnanců provozuji zámečnictví zkolaudovanou?

Ano, podnikatel odpovídá za to,že provozovna je způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Takovým předpisem je stavební zákon. Skutečnost, že nemáte zaměstnance nemá na tuto povinnost vliv.


V provozovně umístěné ve svém rodinném domku prodávám obuv. Protože budu v domě provádět rekonstrukci elektroinstalace budu nucen provozovnu na dobu asi jednoho měsíce uzavřít. Mám uzavření provozovny někomu oznámit?

Uzavření provozovny nemusíte dle živnostenského zákona oznamovat úřadu. Ovšem máte povinnost označit počátek a konec uzavření trvale a viditelně zvenčí provozovny.


Provozuji bazar a zastavárnu. Již se mi několikrát stalo, že návštěvník obchodu nabízející zboží se odmítl identifikovat občanským průkazem, prý nemám právo to po něm požadovat. Je to pravda?

Podle živnostenského zákona jste povinen s ohledem na provozovanou činnost před uzavřením smluv­ního vztahu  (tj. vykoupením nebo vzetím do zástavy) identifikovat osobu, která zboží nabízí a také vlastní zboží - předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnos­tech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Identifikací se rozumí u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.

U právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje jako u fyzické osoby.

Identifikací předmětu smluvního vztahu se rozumí zjištění názvu vý­robku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na vý­robku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňu­jící jeho dostatečnou identifikaci.

Identifikační údaje jste povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

Jestliže se však účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmíte zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

Dodržování shora uvedených skutečností kontrolují živnostenské úřady.


Již deset let provozuji zámečnictví a mám na tuto činnost živnostenské oprávnění. Stále častěji se setkávám s požadavky zákazníků o zhotovení nejen zámečnické práce, ale také například o provedení prací např. na soustruhu, fréze. Protože v dílně tyto stroje mám uvažuji nad tím, že tyto práce budu také poskytovat. Musím mít nějaké další oprávnění k provozování těchto prací nebo mi postačuje živnostenský list na zámečnictví?

Uvedené práce na soustruhu a frézce jsou v příloze č. 1 živnostenského zákona vedeny jako „obráběčství.“ Pro provozování obráběčství musíte mít příslušné živnostenské oprávnění. Provozováním obráběčství bez oprávnění se můžete dopustit správního deliktu provozování živnosti bez živnostenského oprávnění, za které lze uložit pokutu do výše 750 000 Kč.