Ochrana spotřebitele

Na této stránce naleznete odkazy na občanská sdružení a státní úřady působící v oblasti ochrany spotřebitele nebo státního dozoru.


Spotřebitelé se mohou s pomocí při reklamaci výrobků nebo služeb obrátit na zaměstnance Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 3. patro, kancelář č. 94, tel.: 566 688 361.


Subjekty zabývající se ochranou spotřebitele:

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský kraj a Vysočina

Kontakty inspektorátu:
Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Mánesova  1803/3a,  370 21  České Budějovice
Telefon: +420 387 722 338 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)

Poradenství s účinností od 1. 9. 2020
Jihlava:
Tolstého 15,  586 01 Jihlava
Každou středu 14:00 - 16:00 hod. (vyjma dne, kdy připadne poslední den v měsíci na středu)

 

Telefon poradenská linka: +420 222 703 404
(v provozu v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin)

 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:

  • Právní poradenstvíz oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

    Telefonní linka: 299 149 009
    Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
  • řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli pomocí služby VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz
  • Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků
  • Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz)
  • Publikace - např. tištěná Informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená zejména seniorům

web: www.dtest.cz

Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem,  jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro vás.

Značka spotřebitelské poradny Spotřebitelská poradna dTest - kontakty

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Internetová adresa pro spotřebitelskou poradnu, odkud lze bezplatně zasílat spotřebitelské dotazy: www.spotrebitele.info

 


Informační leták

Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony, vytváří v ČR systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony se v ČR vytváří systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tento systém by měl posílit vymahatelnost spotřebitelských práv, která bývá v praxi značně obtížná. Důvodem je skutečnost, že jedinou cestou, jak řešit spor s obchodníkem a domoci se práv, byla dosud pro spotřebitele pouze cesta soudní. Tato cesta je však velmi zdlouhavá, finančně nákladná a pro spotřebitele i stresující. Proto se spotřebitelé často rozhodli problém raději neřešit a na své právní nároky rezignovat. Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů proto nabízí spotřebitelům zcela nový způsob řešení jejich sporů s podnikateli.

Do systému jsou zapojeny následující subjekty: ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr, ČOI a případně též soukromé subjekty, které o to požádají, splní zákonné povinnosti a budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČTÚ je subjektem příslušným pro řešení sporů v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, ERÚ pro řešení sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, finanční arbitr u sporů týkajících se finančních služeb a ČOI je příslušná pro řešení sporů ze všech zbývajících oblastí.

V řízení u tří zmíněných sektorově specializovaných subjektů se spory řeší v podstatě ve správním řízení. Naproti tomu v řízení u ČOI jde o tzv. konciliaci, během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu nezávislým prostředníkem, který jim je případně nápomocen radou a názorem. Výsledkem řízení je v ideálním případě uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu řešení sporu. Ta sice není přímo vykonatelná, ale na jejím základě budou mít strany snadnější pozici při případném soudním řízení, kde se budou moci domáhat rozsudku o plnění.

Pokud jde o výše zmíněné soukromé subjekty, Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude moci pověřit prováděním mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě, že se bude jednat o profesní komoru s povinným členstvím nebo o spotřebitelskou organizaci a splní—li zákonem stanovené předpoklady pro výkon této činnosti. Rovněž u těchto subjektů bude procesem konciliace.

Všechny výše uvedené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů musí být napojeny na evropskou on—line platformu pro řešení spotřebitelských sporů. Cílem této platformy je pomoci spotřebitelům řešit přeshraniční spory. Pokud by měli čeští spotřebitelé problémy s vyplněním příslušného formuláře, pomůže jim s tím Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Nově zřízený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který byl popsán výše, nic nemění na skutečnosti, že dosud zavedené postupy řešení sporů mimosoudní cestou zůstávají nadále zachovány a nová právní úprava nic nemění na jejich fungování, ať už se jedná o činnost mediátorů, rozhodců, některých spotřebitelských organizací, aj.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR