Organizační struktura a hlavní činnosti živnostenského úřadu

Byl vytvořen a svou náplň vykonává dle zákona č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší údaje o jejich činnosti, personálním zastoupení včetně telefonních čísel získáte kliknutím na příslušnou nabídku.

 

vedoucí odboru

Pracovník

Úkoly

Dveře č.

Telefon/Fax/E-mail

   Ing. Bc. Roman Krčil ved. odboru

93 - 3.patro 

566 688 360 
  E-mail        roman.krcil@zdarns.cz


Pracoviště živnostenských oprávnění :
(naleznete v třetím patře budovy úřadu)
Úsek plní zejména následující úkoly:

 • vydává živnostenská oprávnění týkající se živností koncesovaných, živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a živností prováděných průmyslovým způsobem
 • přijímá přihlášku k daňové registraci, oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k nemocenskému a důchodovému pojištění, oznámení vzniku volného pracovního místa, oznámení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • zajišťuje úkoly Centrálního registračního místa, tj. poradenskou činnost související se vstupem do podnikání pro podnikatele
 • provádí změny živnostenských oprávnění, vydává rozhodnutí o zrušení či pozastavení živnostenských oprávnění
 • provádí poradenskou a konzultační službu pro žadatele o živnostenská oprávnění i pro registrované podnikatele
 • zajišťuje rozvoj a využití informačních systémů živnostenského úřadu
 • vyřizuje žádosti o výpisy z živnostenského rejstříku, nahlédnutí do živnostenského rejstříku

 

Agendu zajišťují pracovníci: .

Pracovník

Úkoly

Dveře č.

Telefon

Hana Živná

živnost. rejstřík
registrace podnikatelů

96 - 3. patro

566 688 363


Pracoviště živnostenské kontroly a ochrany spotřebitele :
(naleznete v třetím patře budovy úřadu)
Úsek plní zejména následující úkoly:

 • provádí živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob
 • ukládá blokové pokuty a zpracovává podklady pro zahájení řízení o správních deliktech
 • spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, s ostatními kontrolními orgány a s orgány činnými v trestním řízení
 • spolupracuje s hospodářskou komorou a živnostenskými společenstvy
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně spotřebitele
 • na úseku správních činností :
  • provádí správní řízení
  • ukládá pokuty za porušení povinnosti podle živnostenského zákona
  • rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech ve věcech svěřených do působnosti  živnostenského úřadu
  • provádí výkon daňové exekuce dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Agendu oddělení zajišťují pracovníci:

Pracovník

Úkoly

Dveře č.

Telefon

Mgr. Magdaléna Hanychová

správní řízení, kontrolní činnost

99 - 3. patro 566 688 367

Bc. Petr Nedoma

   kontrolní činnost, ochrana spotřebitele

94 - 3. patro

566 688 361 

Bc. Markéta Veverková

kontrolní činnost,
ochrana spotřebitele

95 - 3. patro

566 688 365