Seznam živností se stanovenou odborností pro zaměstnance podnikatele vykonávající vybrané činnosti

Podnikatel je podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které tato příloha stanoví. Jinými slov – podnikatel může zaměstnat a činnosti, které spadají do náplně jmenovaných oborů nechat vykonávat jen osobami, které splňují předepsané požadavky. To platí i v případě, že by uvedené činnosti hodlal vykonávat sám podnikatel.

Podnikatel vede o osobách vykonávajících vybrané činnosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících splnění podmínky odborné způsobilosti minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami, přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.
( zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech )
Vedení evidence osob a dodržování této povinnosti kontroluje živnostenský úřad.

Podle citovaného nařízení se výše uvedená povinnost vztahuje na tyto živnosti uvedené v příloze č. 5