Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zveřejněno: 30. 1. 2023
aktualizováno 2. 2. 2023

Tento program byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen poprvé v roce 2008. Má umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailních znalostí kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče poskytnutím finančního příspěvku.

Podle Zásad tohoto programu je žadatelem o poskytnutí příspěvku vlastník kulturní památky.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spoje­ného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci a další neuznatelné náklady.

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč.

 

Vyhlášení programu na rok 2023

Městskému úřadu byla stanovena kvóta ve výši 512.000 Kč.

Žádosti o poskytnutí příspěvku se zasílají na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Uzávěrka příjmu žádostí byla 28.02.2023.

Informace, konzultační a informační pomoc k postupu při zpracování žádostí podává Mgr. Zuzana Vostrejšová, tel. 566 688 199, e-mail: zuzana.vostrejsova@zdarns.cz

Podrobné informace k programu a formuláře ke stažení ZDE: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274