Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zveřejněno: 8. 1. 2020
aktualizováno 8. 1. 2021

Tento program byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen poprvé v roce 2008. Má umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailních znalostí kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče poskytnutím finančního příspěvku.

Podle Zásad tohoto programu je žadatelem o poskytnutí příspěvku vlastník kulturní památky.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci.

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Vyhlášení programu na rok 2021

Městskému úřadu Žďár nad Sázavou byla stanovena kvóta ve výši 539.000 Kč.

Žádosti o poskytnutí příspěvku se zasílají na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2021.

Informace, konzultační a informační pomoc k postupu při zpracování žádostí podává Mgr. Zuzana Vostrejšová, tel. 566 688 199, e-mail: zuzana.vostrejsova@zdarns.cz

Formuláře ke stažení ZDE