Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

zveřejněno: 30. 1. 2023
aktualizováno 2. 1. 2024

Tento program byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen poprvé v roce 2008. Má umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailních znalostí kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče poskytnutím finančního příspěvku.

Podle Zásad tohoto programu je žadatelem o poskytnutí příspěvku vlastník kulturní památky.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spoje­ného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci a další neuznatelné náklady.

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč.

 

Vyhlášení programu na rok 2024

Ministerstvo kultury oznamuje, že ve smyslu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu nebude v roce 2024 vyhlášen program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Informace, konzultační a informační pomoc k postupu při zpracování žádostí podává Mgr. Zuzana Vostrejšová, tel. 566 688 199, e-mail: zuzana.vostrejsova@zdarns.cz

Podrobné informace k programu a formuláře ke stažení ZDE: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274