Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb

Zákon č. 183/2006 Sb. stanoví ve svých ustanoveních povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb

Stavebník je považován za nejdůležitější článek v celém procesu výstavby a hlavní subjekt konkrétních odpovědností a povinností spojených především s řádnou přípravou a bezpečným prováděním stavby, terénních úprav a zařízení.

Stavebník je povinen:

1) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství (tj. dbát na práva a oprávněné zájmy sousedů). K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tato povinnost je v kontextu celého stavebního zákona velice důležitá, protože díky ní umožňuje stavebníkům řadu zjednodušení a úlev. Tuto povinnost má stavebník nejen u staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, které vyžadují povolení nebo ohlášení, ale i u těch, které nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení.

2) pro účely projednání svého záměru zajistit zpracování dokumentace. Pokud zpracování této dokumentace vyžaduje osobu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování dokumentace takovou osobou, pokud potřebné oprávnění nemá sám. Jedná se o zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro uzavření veřejnoprávní smlouvy, pro některé stavby vyžadující ohlášení, pro nezbytné úpravy a pro provádění stavby.

3) v dostatečném předstihu informovat o zahájení prací osoby těmito pracemi dotčené, a to i u staveb nevyžadujících ani stavební povolení, ani ohlášení.

Jde především o vlastníky sousedních dotčených pozemků a staveb, tj. zejména ty, kteří mají se stavebním pozemkem či s pozemkem, na němž je stavba prováděna, společnou hranici, tedy přímé – mezující – sousedy. Vzhledem k obecné formulaci – osoby těmito pracemi přímo dotčené – je však zřejmé, že okruh těchto osob nemůže být omezen takto mechanicky pouze na přímé sousedy. V tomto případě na rozdíl od vymezení osob přímo dotčených např. v územním nebo stavebním řízení, kde je otázka posouzení přímého dotčení věcí stavebního úřadu, je věcí stavebníka, aby posoudil, kdo ze vzdálenějších sousedů může být prováděnými pracemi také přímo dotčen, a i tyto osoby zařadil mezi informované. Rozhodující pro určení osob, které musí být o zahájení stavebních prací informovány, je pouze splnění či nesplnění oné zákonné podmínky v každém konkrétním případě. Tato otázka musí být stavebníkem posuzována u každé stavby vždy zcela individuálně. K pojmu „dostatečný předstih" jre zřeba říct, že i tato doba musí být určena vždy individuálně u každé stavby v závislosti na tom, jak se mohou práce, které stavebník začne provádět, a práce spojené se zahájením stavby přímo dotknout práv sousedů. Pro správné odpovídající určení této doby je třeba nejprve zodpovědět otázku proč, za jakým účelem musí být soused o zahájení stavby informován s předstihem? Jinak řečeno, co je účelem této informační povinnosti stavebníka. Jde o to, aby se soused, který může být stavebními pracemi přímo dotčen, mohl na zahájení stavby, nejobecněji vyjádřeno, dostatečně připravit.

4) u staveb prováděných svépomocí „uvést do souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací".

5) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu:

 • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku; v případě změny stavby, nástavby, přístavby nebo stavební úpravy umístit štítek u vstupu do stavby
 • zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady (příslušná rozhodnutí stavebního úřadu jako je územní rozhodnutí, stavební povolení, popřípadě ohlášení (souhlas) stavebnímu (stavebního) úřadu, povolení změny stavby před dokončením apod.) týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
 • u staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a prováděných svépomocí vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; v případě některých konkrétních staveb daných stavebním zákonem prováděných na základě ohlášení postačí vést jednoduchý záznam o stavbě
 • ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit; tato povinnost se vztahuje i na stavby, které nepodléhají ani stavebnímu povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu
 • ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb nevyžadujících ani stavební povolení, ani ohlášení
 • oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu
 • oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody nález archeologických, kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 • u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Vlastník stavby a zařízení je povinen:

 • udržovat stavbu a zařízení po celou dobu jejich existencí; zabezpečit dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost,
 • neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě a zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
 • umožnit kontrolní prohlídku stavby a zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
 • uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
 • uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby,
 • uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.