Upozornění – Geometrický plán s vyznačením definičního bodu stavby a definičního bodu adresního místa

V souladu s ustanovením § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je stavebník povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby (podle § 120 odst. 1 stavebního zákona), žádostí o předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona), popřípadě žádostí o vydání kolaudačního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona) geometrický plán s údaji určujícími polohu definičního bodu stavby a definičního bodu adresního místa.

Definiční bod stavby je bod umístěný přibližně v těžišti stavebního objektu; zpravidla se jedná o bod totožný se značkou budovy. Definiční bod adresního místa je bod umístěný uvnitř stavebního objektu v místě hlavního vchodu.

definiční bod stavby, definiční bod adresního místa

V případě, že přístup z veřejné komunikace ke stavebnímu objektu vhodný pro vjezd vozidel používaných složkami integrovaného záchranného systému je umístěn odlišně od hlavního vchodu do stavebního objektu, lze uvést k adresnímu místu také definiční bod příslušného přístupového místa.

Parametry přístupového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému

Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška
Hasičský záchranný sbor České republiky 3,5 m 4,1 m
Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky 3,0 m 3,0 m