Informace o postupu přípravy přeložky silnice I/37 – obchvat

Červenec 2019 – „I/37 ZR, Jihlavská – Brněnská“ - projednává se dokumentace k územnímu rozhodnutí;

Duben 2019 -  „Přeložka I/37 – obchvat“ - proběhlo zjišťovací řízení na posuzování vlivů stavby přeložky na životní prostředí. Závěrem zjišťovacího řízení je nutnost zpracování EIA;

Srpen 2018 – proběhlo jednání o přípravě dopravních staveb na území města s informací o přípravě přeložky st. silnice I/37 – obchvat – zpracovává se posouzení záměru z hlediska vlivu na životní prostřední, předpokládá se realizace v roce 2022;     

Říjen 2016  - byla zpracována technickoekonomická studie I/37 Žďár n.S., Jihlavská – Brněnská, která byla předána k dalšímu jednání o přípravě na  Ministerstvo dopravy -  Celková situace

Březen – prosinec 2015 -  byla realizována Přeložka st. silnice I/19 v úseku Jamská – Novoměstská 

Pro další postup přípravy stavby by mělo být zpracováno posouzení vlivu stavby na ŽP – o další přípravě nemá Městský úřad informace, ale dá se předpokládat, že vzhledem k celkové finanční situaci byla příprava stavby zastavena;

Říjen 2010 – vzhledem k vysoké finanční náročnosti úseku obchvatu od křížení s ulicí Jihlavskou po křížení se sjezdem k hlavnímu vstupu do Žďasu, tkz. „Přednádražního" prostoru, formou tunelu zadalo Ředitelství silnic a dálnic, Brno studii, která měla prověřit možnosti jiného řešení.

Byly zvažovány následující varianty:

Varianta 1 – niveleta silnice je vedena v zářezu proměnné hloubky 0,40 – 7,00 m, křížení s místními komunikacemi je podjížděním a bez možnosti napojení na obchvat;

Varianta 2 – shoduje se s variantou 1, na Jihlavské ulici je navržena mimoúrovňová křižovatka typu „delta" umožňující z Jihlavské sjezdy na obchvat. Není však v souladu s ČSN – vzdálenost křižovatek;

Varianta 3 – estakáda – most před nádražím s úrovňovou „delta" křižovatkou na ul. Jihlavské. Není v souladu s ČSN – vzdálenost křižovatek;

Varianta 4 – estakáda – most v minimalizovaném rozpětí s úrovňovou okružní křižovatkou na ul. Jihlavské, bez sjezdů na obchvat;

Průvodní zpráva

Dne 8. února 2010 proběhla ve velké zasedací místnosti Městského úřadu přednáška pro občany města Žďáru nad Sázavou o technické studii stavby „Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad Sázavou". Technickou studii představili projektanti této studie z projekčních ateliérů Metroprojekt, Praha a Viapont, Brno.

Prosinec 2009

Vzhledem k plánovému a zrušenému termínu voleb na konci roku 2009 proběhne veřejné představení technické studie po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010.

Srpen 2009

Technická studie byla dokončena a obě etapy byly předány Ředitelství silnic a dálnic, Brno. Do konce letošního roku by měla proběhnout její veřejná prezentace na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou. Přehledná situace (PDF - 25 MB)

Leden 2009

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic zahájil Městský úřad přípravu výběrového řízení na projektanta technické studie I.etapy (Tokoz – Brodská ul.). II. etapu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic.

Prosinec 2008

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu města pro rok 2009 finanční prostředky na zajištění technické studie přeložky státní silnice I/37.

Září 2008

18.září 2008 – zastupitelstvo města vzalo na vědomí ústní zprávu o zpracovaných podkladech a jejich předání na ŘSD ČR, Brno a zároveň schválilo, že zbývající finanční prostředky z položky rozpočtu města pro rok 2008 ve výši 1,48 mil. Kč budou použity na výkup pozemků v trase obchvatu. Situace trasy přeložky silnice I/37 dle aktualizace vyhledávací studie z r. 2006

Červen 2008

26.června 2008 – na zastupitelstvu města byla podána ústní informace o postupu přípravy přeložky silnice I/37:

  • Orientační geotechnický průzkum přeložky sil.I/37 – obchvat - hotov a předán na Městský úřad – náklady 25 tis. Kč
  • V únoru 2008 byla podepsána smlouva o zhotovení zeměměřických podkladů sil. I/37 s firmou DD plus, Brno. Termín odevzdání: do 30.srpna 2008, náklady: 492 tis. Kč

Ke 26. červnu bylo investováno – 517 tis. Kč

Květen 2008

22.května 2008 schválilo zastupitelstvo města zařazení výstavby obchvatu města jako prioritu č.1 do Akčního plánu města. A zároveň uložilo Městskému úřadu intenzivně se zabývat výstavbou obchvatu a informovat na každém jednání o postupu prací na obchvatu, včetně uvedení jednotlivých činností a termínů plnění.

Poznámka odboru rozvoje a ÚP: Akční plán města je nezávaznou přílohou Strategického plánu města Žďáru nad Sázavou.

Duben 2008

Byl dokončen a odevzdán Orientační geotechnický průzkum přeložky silnice I/37 – obchvatu zpracovaný Geokonzultem, Brno – Ing. Františkem Pacákem. Závěrečná zpráva geotechnického průzkumu

únor 2008

28. února 2008 zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření a převedlo z investičních akcí 2 mil. Kč do položky 12.10. Příprava obchvatu.

Na základě výběrového řízení byla vybrána geodetická kancelář DD plus, v. o. s., Brno, se kterou byla podepsána smlouva o zhotovení zeměměřických podkladů silnice I/37 Žďár nad Sázavou – obchvat a doměření koridoru v šířce 100 m od osy komunikace, jak bylo dohodnut s ŘSD. Termín ukončení prací do 30.srpna 2008. Cena díla: 492 tis. Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí petici občanů „Vybudujte obchvat.

Starosta města, Mgr. Jaromír Brychta, přednesl informace z dopravní komise Kraje Vysočina, podle které má ŘSD, Jihlava zařazenu výstavbu přeložky silnice I/37 – obchvat Žďár n.S. na rok 2015.

13.prosince 2007

Zastupitelstvo města přislíbilo uvolnění dostatečných finančních prostředků na zajištění geotechnikách a zeměměřických podkladů přeložky I/37 - obchvat.

Prosinec 2007

Proběhalo pracovní jednání mezi pracovníky Městského úřadu a Ředitelství silnic a dálnic, Brno. Pro další přípravu obchvatu bylo dohodnuto, že ze strany Městského úřadu, odboru rozvoje a ÚP, bude provedena inventarizace výškopisného zaměření v trase obchvatu silnice I/37 a silnice I/19 v nezbytném rozsahu včetně MÚK. V roce 2008 (předběžný termín květen) odbor zajistí doměření chybějících úseků.

Ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno bude v r. 2008 objednáno zpracování technické studie do zaměřeného území s návrhem stavební etapizace (vč. dořešení počtu a umístění křižovatek na obchvatu sil. I/37 tak, aby byly v souladu s požadavky ČSN). Po projednání technického řešení bude objednána dokumentace pro posouzení vlivu na ŽP (zjišťovací řízení EIA) případně další stupeň dokumentace.

Dle názoru ŘSD ČR, OV, Brno bude mít dosavadní postup města, tj. zajištění úseku obchvatu Novoměstská – Jihlavská, kladný vliv na studii finanční návratnosti obchvatu a tím i na samotnou přípravu stavby obchvatu. Zároveň však bylo konstatováno, že i přes schválení usnesení vlády č. 1064 ze dne 19.září 2007 o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 – 2013 nebyly prozatím pro ŘSD ČR uvolněny finanční prostředky na projekční přípravu těchto staveb a situace se řeší z provozních prostředků organizace. Přípravu stavby mohou také ovlivnit závěry zjišťovacího řízení podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru stavby na ŽP. Po získání kladného stanoviska příslušného odboru životního prostředí na technické řešení obchvatu bude možné zahájit vlastní přípravu stavby zpracováním investičního záměru a HDM-4 (Highway Development and Managment).

Dokumentace, týkající se obchvatu města, známé z předchozích let:

  • Studie silničního tahu z r. 1976
  • Územní plán města z r. 1976
  • Podrobná studie obchvatu sil. I/18 a I/37 – Žďár n.S., z roku 1992
  • Výběr staveniště pro investiční přípravu přeložek silnice I/37 a I/18 (dnešní silnice I/19) v roce 1997
  • Územní plán města z r. 2003
  • Aktualizace vyhledávací studie tahu silnice I/37 z roku 2006