Úpravy povrchů náměstí Republiky


Stručné shrnutí historie přípravy

Vzhled náměstí Republiky se v našem městě řeší již od roku 1998, kdy proběhla veřejná urbanisticko architektonická soutěž, ve které bylo hodnoceno 17 odevzdaných návrhů. Tyto návrhy byly opakovaně vystavovány spolu s anketami pro občany města. Na základě vítězného návrhu byla v roce 2003 zpracována studie Úpravy náměstí Republika, kterou však nakonec zastupitelstvo města neschválilo.

Další etapa příprav byla zahájena v roce 2007, kdy rada města vyhlásila výběrové řízení na projektanta dokumentace pro úpravy povrchů náměstí. Zpravovaná pracovní varianta byla vystavena pro veřejnost a následně v dubnu 2008 proběhl pracovní výbor jako veřejné projednávání za účasti občanů města. Podměty občanů byly projednány, zveřejněny a zapracovány do projektu ke stavebnímu povolení a akce byla zařazena do Akčního plánu města.

V roce 2011 iniciovala skupina občanů sestavení pracovní skupiny, která by se zabývala koncepcí centra města a která dostala za úkol projednat stávající projekt stavby a předložit návrhy jeho úprav včetně ekonomických dopadů.

Na základě setkání pracovní skupiny s projektanty byly podněty z jednání zpracovány do studie centra.

Studie širších vztahů
Problémový výkres

V srpnu 2012 rada města projednala materiál pracovní skupiny za přítomnosti jejích zástupců a uložila Městskému úřadu zadat změnu původního projektu a to ve třech zásadních bodech:

- zachování kašny na stávajícím místě s tím, že autoři projektu zváží její vzhled a architektonické řešení
- použití štípané dlažby na chodnících podél náměstí
- zaměření na řešení bezbariérovosti území a umístění zvonkohry (dar a.s. ŽĎAS)

V říjnu 2012 rada města ukončila činnost pracovní skupiny s poděkováním členům za jejich aktivitu a volný čas, který problematice věnovali.

Realizovaný projekt

 

   

Projektant: Ateliér RAW s.r.o, Brno – Doc. Ing.arch. Rusín, Doc.Ing.arch. Wahla, Ing. arch. Mutina, Ing. arch. Drechslerová

Dodavatel stavba: GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí
Termín realizace: březen 2014 – 30. dubna 2015
Cena z projektu: 36 mil. Kč vč. DPH
Cena stavba z VŘ: 22.293.039,- Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace: ROP JV
Dotace: 11,12 mil. Kč

Informace o prostavěnosti

Březen 2014

23. března 2014

 • předání staveniště vč. harmonogramu stavby – etapy výstavby jsou zveřejněny na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou v Aktualitách.

27. – 29. března 2014

 • dodavatel stavby odstranil dřeviny na základě vydaného povolení. Návrh pěstebních opatření a asanací zeleně a rozhodnutí o kácení jsou zveřejněny také na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou v Aktualitách.

Duben 2014

 • uzavírka 1.části komunikace od Nádražní ulice – po Veselskou ulici. Byl zahájen archeologický průzkum. Postupně byl odklizen stávající mobiliář a umístěno označení stavby. Byly rozebrány stávající konstrukce komunikací a prováděny zemní práce pláně komunikace, včetně jejího hutnění a dešťových vpustí, probíhá výstavba kanalizací a kanalizace pro kašnu, pokládka obrubníků a krajníků, hutnění pláně komunikace.

17. dubna 2014

 • archeologické nálezy v horní části náměstí. Archeologové požadují plošný výzkum. Z tohoto důvodu došlo k odložení úprav povrchů stavby v této části náměstí a nebylo možné parkovat na stávajícím parkovišti. Harmonogram stavby byl upraven podle požadovaného plošného výzkumu.

28. dubna 2014

 • rada města projednala a rozhodla o rozšíření akce o plochu pod ČSOB směrem k Havlíčkovu náměstí.

Květen 2014

Vyfakturováno 1.209.938 Kč (bez DPH)

 • na základě zkoušek hutnění bylo nutno provést sanaci podloží v trase komunikace od Nádražní ulice po ulici Veselskou. Probíhá pokládka drobných kostek a řezané dlažby, řeší se prostor u ČSOB, je dokončena kanalizace a vodovod ke kašně, výkopy pro strojovnu kašny, frézování komunikace na ulici Nádražní, práce na překládkách sítí E.ON, kabeláž nového veřejného osvětlení. Je projednáván a schválen kámen pro novou kašnu a instalace zvonkohry.

Červen 2014

Vyfakturováno 2.858.210 Kč (bez DPH)

 • provádí se základy pro rampu u ČSOB, dokončují se přechody státní silnice, trativody, uliční vpusti, proběhly statické zkoušky na komunikaci, nová kanalizace podél I/37 pro odvodnění dolní části, nové stožáry veřejného osvětlení, je zahájena pokládka obrubníků, řezané dlažby a kostek směrem od ul. Nádražní k Doležalovu náměstí, uliční vpusti, veřejné osvětlení horní části, likvidace horkovodního kanál.

9. června a 23. června 2014

 • v radě města byl projednáván nález středověké studny v horní části náměstí, včetně předpokládaných nákladů na realizaci jejího zachování a zakomponování do akce.
  Usnesení rady města:
  Rada města po projednání schvaluje vkomponování středověké studny do realizované stavby náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou včetně navýšení ceny stavby o 409 609 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.19 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky. Vzhled a provedení studny bude odsouhlasen odbornými pracovníky Regionálního muzea.

Červenec 2014

Vyfakturováno 4.805.484 Kč (bez DPH) tj. 26 %

 • stavba probíhá podle platného aktualizovaného harmonogramu z 14. dubna 2014.
 • probíhá montáž obrubníků v horní části (parkoviště a příjezdová cesta), jsou prováděny konstrukční vrstvy v komunikaci, pokládka dlažeb a kamenných stupňů v dolní části, kabeláž veřejného osvětlení.

Nejpozději do 12. srpna 2014 předloží pracovníci RgM rozhodnutí o vzhledu studny.

Srpen 2014

Vyfakturováno 9.438.186 Kč (bez DPH) tj. 50 %

 • stavba probíhá podle platného aktualizovaného harmonogramu z 14. dubna 2014.
 • Je instalováno veřejné osvětlení a zemní osvětlení morového sloupu, vyřešen návrh a realizace studny v horní části parkoviště, úprava morového sloupu, řešení plochy pod zahrádkou u Bílé labutě. Pokračuje dláždění a s tím související práce.

Září 2014

Vyfakturováno 13.605.158 Kč (bez DPH) tj. 74 %

 • Provádí se instalace kovových prvků na studni, řeší se umístění základů pro majku, jedná se o záboru pro demolici soudícího objektu bývalého hotelu, pokračuje dláždění a s tím související práce, je řešena časová osa, instalace laviček u studny a instalace nové kašny.

Říjen 2014

Fakturace zůstává z předcházejícího měsíce

 • Probíhá dláždění hlavní plochy, je řešen obklad u ČSOB, probíhají práce na kašně, sází se nové stromy a keře, probíhají sadové práce a první sečení, je instalována nosná konstrukce zvonkohry.