Orientační plán

     

4. patro

 
ODBOR ROZVOJE A  ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ODBOR STAVEBNÍ
- stavební úřad, popisná / orientační čísla
     
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
- odpad, místní komunikace, veřejná zeleň
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
- pozemky, byty, nebytové prostory
 

mezipatro

 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- vodoprávní úřad, rybářské a lovecké lístky, zemědělský půdní fond
ODBOR DOPRAVY
- silniční správní úřad
 

3. patro

 
OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
- ohlášení živnosti, živnostenský rejstřík, 
zemědělský podnikatel
ODBOR FINANČNÍ
 
ODBOR SOCIÁLNÍ
- sociální dávky a příspěvky, 
sociálně právní ochrana dětí
TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV
- údržba bytového fondu
 

2. patro

 
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
 
TAJEMNICE MĚÚ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A MARKETINGU 
- grantové programy města
ODDĚLENÍ FINANČNÍ KONTROLY
A INTERNÍHO AUDITU
ODDĚLENÍ INFORMATIKY
 

1. patro

 
ODBOR DOPRAVY
přestupky v dopravě
ODBOR FINANČNÍ
- pokladna, místní poplatky, ztráty a nálezy
ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ 
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

- matrika, CZECHPOINT
ÚSEK TAJEMNICE A SPRÁVY MĚÚ
podatelna, personální agenda

 

 
ODBOR DOPRAVY
- evidence vozidel a řidičů
ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

- občanské průkazy, cestovní pasy, 
evidence obyvatel
 

přízemí

 
ÚSEK TAJEMNICE A SPRÁVY MĚÚ
- informace, centrální spisovna, archiv