Informace pro žadatele o cestovní pas

Cestovní pasy k vyzvednutí

 

 

Informační letáky:

 

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“), u něhož občan podal žádost o jeho vydání. Ve zkrácené lhůtě vydá občanovi cestovní pas i Ministerstvo vnitra.

Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní  pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 


Lhůty a doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydá ve lhůtě 30 dnů s dobou platnosti 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let.  Je-li žádost podána na zastupitelském úřadu, cestovní pas se vydá ve lhůtě 120 dnů.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, nebo v pracovních dnech do 24 hodin s dobou platnosti 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let.

 


Podání žádosti o cestovní pas

Občan může podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a tam vyhotovený pas i převezme. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas u jiného úřadu než podává žádost, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.

Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to

- do 5 pracovních dnů. Žádost může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě je možné převzít pouze v místě podání žádosti nebo přímo u ministerstva.
- v pracovních dnech do 24 hodin. Žádost může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný v této zkrácené lhůtě je možné převzít pouze u ministerstva.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. 

Žadatel o cestovní pas se musí k podání žádosti dostavit osobně. Důvodem osobní účasti je pořízení biometrických údajů žadatele, t.j. digitální zpracování fotografie (pořízení technického snímku žadatele), elektronický podpis a pořízení otisků prstů (od 12 let věku).  Žadatel tedy nepředkládá fotografii, ale snímek obličeje je pořízen přímo na pracovišti cestovních dokladů (pokud žadatel nosí brýle, obroučky nesmí zakrývat oči a skla musí být čirá). Žadatel též nepředkládá vyplněnou žádost, tato je zpracována přímo na pracovišti po předložení příslušných dokladů.

Orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu občan předkládá matriční doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud je dokladem matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit český matriční doklad vydaný zvláštní matrikou Brno.

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech.

V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu.

 


Vydání cestovního pasu pro občana nad 18 let

Žadatel se dostaví osobně a předloží

 • platný občanský průkaz
 • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho vlastní).

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti (s některými výjimkami při vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, viz níže):

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů - 600 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném úřadě, uhradí při podání žádosti 600 Kč. Pokud bude mít občan zájem o převzetí zhotoveného cestovního dokladu na jiném úřadě, při převzetí cestovního dokladu uhradí manipulační poplatek 100 Kč.

 

 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů - 3.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném úřadě uhradí při podání žádosti 3.000 Kč
  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 2.000 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 1.000 Kč
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti  3.000 Kč

 

 •  cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin - 6.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 4.000 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 2.000 Kč (z časových důvodů lze převzít cestovní pas pouze na Ministerstvu vnitra)
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti 6.000 Kč

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let.

K převzetí cestovního pasu se žadatel dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník po předložení dokladu totožnosti, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana a dokladu o ustanovení opatrovníkem.

 


Vydání cestovního pasu pro občana od 15 do 18 let

Žadatel se dostaví osobně. Pro vydání cestovního pasu je nutný souhlas zákonného zástupce, který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti před pracovníkem při příjmu žádosti. Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost. Popř. žadatel doloží písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.

Žadatel předloží

 • platný občanský průkaz
 • originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii
 • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho vlastní)

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti (s některými výjimkami při vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, viz níže):

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů - 600 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném úřadě, uhradí při podání žádosti 600 Kč. Pokud bude mít občan zájem o převzetí zhotoveného cestovního dokladu na jiném úřadě, při převzetí cestovního dokladu uhradí manipulační poplatek 100 Kč.

 

 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů - 3.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném úřadě uhradí při podání žádosti 3.000 Kč
  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 2.000 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 1000 Kč
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti  3.000 Kč

 

 •  cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin - 6.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 4.000 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 2.000 Kč (z časových důvodů lze převzít cestovní pas pouze na Ministerstvu vnitra)
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti 6.000 Kč

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let.

K převzetí cestovního pasu se žadatel dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Byl-li nezletilý svěřen do pěstounské péče, je vyžadován souhlas rodiče.

 


Vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 let

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (jeden z rodičů). Zákonný zástupce je povinen prokázat svou totožnost. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.  Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem a rozhodnutí soudu.

Zákonný zástupce se dostaví společně s občanem (dítětem), kterému má být cestovní pas vydán a předloží

 • originál rodného listu dítěte nebo úředně ověřenou kopii
 • platný občanský průkaz (zákonného zástupce)
 • odevzdá neplatný cestovní pas dítěte (pokud již byl dítěti dříve vydán)

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti (s některými výjimkami při vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, viz níže): 

 • cestovní pas ve lhůtě 30 dnů - 100 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném  úřadě, uhradí při podání žádosti 100 Kč. Pokud bude mít občan zájem o převzetí zhotoveného cestovního dokladu na jiném úřadě, při převzetí cestovního dokladu uhradí manipulační poplatek 100 Kč.

 

 • cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů - 1.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností a převzetí na stejném úřadě uhradí při podání žádosti 1.000 Kč
  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 500 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 500 Kč
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti  1.000 Kč

 

 •  cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin - 2.000 Kč

  při podání žádosti na obecním úřadě obce s rozšířenou působností uhradí při podání žádosti 1.500 Kč a při převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí 500 Kč (z časových důvodů lze převzít cestovní pas pouze na Ministerstvu vnitra)
  při podání žádosti na Ministerstvu vnitra a převzetí na Ministerstvu vnitra uhradí při podání žádosti 2.000 Kč             

Cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 5 let.

K převzetí cestovního pasu dítěte se žadatel – zákonný zástupce dostaví osobně, předloží občanský průkaz.

 

Vydávání cestovních pasů je upraveno zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba: Květa Cejnková, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 371, e-mail: kveta.cejnkova@zdarns.cz, 1. patro; Jana Halušková, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 372, e-mail: jana.haluskova@zdarns.cz, 1. patro; Hana Hrnčířová, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 375,  e-mail: hana.hrncirova@zdarns.cz, 1. patro.