Matrika

 

Matriční činnost je upravena 

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

 


Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Vydávání matričních dokladů

Matriční úřad, který provedl zápis o narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu, dokladu o registrovaném partnerství nebo úmrtního listu. Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad do vlastních rukou na doručenku nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Za vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

 

Rodný list

Po narození dítěte si jeho rodiče nejpozději do 30-ti dnů od narození na matričním úřadu vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte. K vyřízení rodného listu je třeba předložit:

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte

 

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:
(rodiče určují otcovství)

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

 

U dítěte narozeného mimo manželství oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

 

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • rodný list již narozeného dítěte (dětí), mají-li je rodiče spolu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

 

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

 

Úmrtní list

potřebné doklady a postup řízení:

 • vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce mrtvého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, pasu, rodného listu, příp. oddacího listu) vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vypravovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou.

Správní poplatek se neplatí.

 

Vydávání druhopisů

Pokud jste ztratili rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list a potřebujete vydat jeho druhopis, obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč

Vyřizujete-li žádost poštou - bude vám požadovaný doklad zaslán na doručenku do vlastních rukou.

 


Nahlížení do matrik nebo sbírek listin

Nahlížet do matriky nebo sbírky listin je možno pouze na zápis svůj nebo nejbližší rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, prarodiče, děti, vnuci a pravnuci). V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Správní poplatek za každou matriční událost 50 Kč 

 

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

Potvrzení se vydá pouze pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se vydá pouze tehdy , stanoví-li tak zvláštní zákon. O vystavení takového potvrzení je třeba požádat matriční úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, proveden.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost fyzické osoby
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny (manžela, rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, pravnuků nebo sourozenců)

Správní poplatek 50 Kč

 

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

Matriční úřad vede sbírku listin (podklady pro zápis do matriky) za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku listin do úschovy Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57. 
Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin (např. hodina narození), obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku, v ostatních případech na krajský úřad.

Správní poplatek za potvrzení je 50 Kč.

 


Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

občanský sňatek

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

 

církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

 

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) seznam tlumočníků www.justice.cz

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

 

Kdy podat žádost

Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství a to nejpozději 1 měsíc před uzavřením manželství.

Termíny svatebních obřadů na Staré radnici a jiném vhodném místě na rok 2023 začne matriční úřad přijímat dne 02. 11. 2022 od 7:30 hod.

 

Místo a doba uzavírání manželství

Doba

Rada města Žďár nad Sázavou stanovila dnem pro uzavírání manželství sobotu od 10,00 do 16,00 hodin. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek nehradí. 
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města. Za povolení konání svatby mimo určený den tj. sobota od 10,00 do 16,00 hodin hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek.

Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou, viz. fotogalerie.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu. Svatební obřady jsou zadávány v časovém intervalu tak, aby oddávající s matrikářem měli dostatek času k přesunu z jednoho místa konání svatebního obřadu na místo další tj. v časovém odstupu 1 hodiny. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci sdělí kontaktní osobu pro svatební den, zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek.

 

Poplatky za uzavření manželství (hradí se v hotovosti nebo platební kartou při podání žádosti)

Správní poplatky - vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • 3.000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
 • 2.000 Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
 • 1.000 Kč - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 

  

Rozpis oddávajících

Přehled uskutečněných rezervací sňatečných obřadů

 

Uzavření církevního sňatku- žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

 

Registrované partnerství

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Prohlášení o vstupu do partnerství lze učinit před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení. Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1, pro Kraj Vysočina je příslušný Magistrát města Jihlavy.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

 

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu. 
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

 

Co musíte předložit

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu.
  (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

 

Vyřizujete-li žádost poštou, musí být na žádosti úředně ověřen podpis.

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními se informujte u matričního úřadu.

Správní poplatek za vydání vysvědčené o právní způsobilosti 500 Kč.

 


Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

 

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

 

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

 

Změna jména a příjmení

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

Co potřebujete předložit

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem)
 • u nezletilého staršího 15-ti let souhlas nezletilého dítěte
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství )
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky
 • doklad o registrovaném partnerství (vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

 

Správní poplatek (hradí se v hotovosti při podání žádosti)

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější či rodné příjmení 100 Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč (bližší informace o správních poplatcích a o možnosti osvobození od správních poplatků Vám poskytnou pracovníci matričního úřadu).

 

Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kam se obrátit: na kterýkoli matriční úřad

Co potřebujete předložit:

 • písemné oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte 6 měsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100 Kč.

 

Rodná čísla

Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR, výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte. Pokud máte pochybnosti o správnosti Vašeho rodného čísla, obraťte se na pracovníky matriky, kteří Vám jej pomohou na MV ČR ověřit.

 

Kontaktní osoba:  Jaroslava Nejedlá, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 124, e-mail: jaroslava.nejedla@zdarns.cz, 1. patro, dveře č. 25; Jana Suská, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel. 566 688 126, e-mail: jana.suska@zdarns.cz, 1. patro, dveře č. 26.

 

Zvláštní matrika Brno

Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí) občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu. 
(zápisy matričních událostí občanů v cizině www.brno.cz)