Městské byty

Pronájem obecního bytu

Informace níže jsou pouze orientační. Po kliknutí na odkaz se dostanete na úplná Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou.

 • Na ákladě rozhodnutí rady města (RM) zveřejní majetkoprávní odbor (OP) záměr na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
 • Po uplynutí stanoveného termínu po zveřejnění se uzavře příjem přihlášek.
  • Přihlášky budou přijímány v zalepených obálkách osobně nebo poštou na sekretariát starosty města (Iva Bublánová, adresa: Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101, kancelář č. 64 - sekretariát starosty města).
 • Přijaté přihlášky posoudí bytová komise a  zpracuje návrh,  na jeho základě kterého RM  rozhodne jak o novém nájemci volného bytu, tak i o 1. náhradníkovi, pokud byl bytovou komisí vybrán.
 • Vybraný nájemce obdrží od OP pověření k uzavření smlouvy o nájmu bytu.
 • Nájemce navštíví hlavní pobočku České pošty ve Žďáře nad Sázavou, kde u příslušné přepážky požádá o přidělení desetimístného spojovacího čísla SIPO , na základě kterého probíhají platby nájmu, spotřeby elektřiny, plynu, poplatků za rozhlas, televizi, poplatek za kabelovou televizi atd.
  • K vyřízení žádosti je nutné předložit:
   • občanský průkaz;
   • adresu přiděleného bytu.
 • Pro uzavření nájemní smlouvy navštíví nájemce příslušného správce bytového fondu.
  • K vyřízení žádosti je nutné předložit:
   • pověření k uzavření smlouvy o nájmu bytu;
   • občanský průkaz;
   • spojovací číslo SIPO.
  • Po podpisu smlouvy o nájmu bytu obdrží nájemce od správce:
   • smlouvu o nájmu bytu;
   • protokol o převzetí bytu;
   • výpočtový list s výpočtem nájmu a záloh na služby poskytované s užíváním bytu;
   • složenku k úhradě prvního nájmu;
   • formulář Žádost o změnu zákazníka (přepis) společnosti E.ON.

Pokud budou nájemci bytu manželé, pak nájemní smlouvu podepisují oba manželé a k převzetí bytu a podpisu nájemní smlouvy se dostaví oba manželé. V případě společného nájmu bytu  podepisují smlouvu společní nájemci a opět je třeba, aby se k převzetí bytu a podpisu nájemní smlouvy dostavili všichni společní nájemci.

Nájemce nahlásí správci údaje o osobách, které s ním budou společně užívat byt : jména, data narození a příbuzenský poměr k nájemci bytu.

 

Kontaktní údaje na správce bytového fondu

SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60749105
Kontakt. tel: 566 654 869, e.mail : karaskova@satt.cz

Otevírací doba:  
pondělí

7.00 – 11.00 hod.

13.00 – 15.30 hod.

středa 

 7.00 – 11.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

- jiný termín po předchozí telefonické domluvě

 

Podnájem obecního bytu

 • Nájemce a podnájemce uzavřou písemnou dohodu o podnájmu bytu a ve 4 vyhotoveních předloží na majetkoprávní odbor městského úřadu.
 • Budou-li splněny zákonné podmínky pro souhlas s podnájmem, vystaví majetkoprávní odbor na základě rozhodnutí RM souhlas s podnájmem bytu.

Podnájem bytu řeší podrobně ustanovení § 2274 - § 2278 občanského zákoníku.

 

Přechod nájmu

Přechod nájmu podrobně řeší § 2279 - § 2284 občanského zákoníku.

 

Postup proti neplatičům

V návaznosti na novelizaci občanského zákoníku a Směrnici pro postup při vymáhání pohledávek za fyzickými a právnickými osobami zpřísní pronajímatel i postup při vymáhání dlužných pohledávek (dlužného nájemného):

 1. v případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za jeden měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena I. UPOMÍNKA;
 2. v případě, že nájemce nedodržel splatnost pohledávky (řádně a včas neuhradil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za druhý měsíc), bude mu nejpozději do 30 dnů po splatnosti pohledávky doručena II. UPOMÍNKA;
 3. v zaslaných upomínkách upozorní pronajímatel nájemce na možnost řešit nezaplacení nájemného dohodou, zejména formou uhrazením pohledávky ve splátkách a dále bude nájemce upozorněn na řešení neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu formou podání návrhu na vydání platebního rozkazu, popřípadě podání výpovědi z nájmu bytu;
 4. v případě, že nájemce nezaplatil ani po zaslání I. nebo II. UPOMÍNKY, ale další nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu již platí, bude podán okresnímu soudu návrh na vydání platebního rozkazu na dlužné nájemné;
 5. pokud nedojde k uspokojení dlužné pohledávky po výše uvedených krocích a nájemce nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ani třetí měsíc a výše pohledávky dosáhne trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná užívání bytu, popřípadě nájemce nedodrží splátkový kalendář, bude dlužná pohledávka vymáhána soudní cestou a zároveň bude pronajímatelem podána výpověď z nájmu bytu.

 

Kontaktní osoba: Lenka Milfajtová, Odbor majetkoprávnní, tel.: 566 688 153, e-mail: lenka.milfajtova@zdarns.cz, 4. patro, dveře č. 104.