Místní poplatky

Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou vybírá místní poplatky v souladu s tímto zákonem a platnou obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích. Poplatkové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.

 

Informace k místnímu poplatku ze psů

 • Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba – držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území města nebo v jeho místních částech.
 • Poplatková povinnost vzniká držiteli psa dnem, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo dnem, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 • Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Vyplní formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Pokud je držitelem psa osoba, která pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jeho jediným zdrojem příjmů, popř. pobírá důchod sirotčí, vyplní současně i formulář Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů. Tento držitel psa má ze zákona nárok na sníženou sazbu poplatku ze psů.

Od místního poplatku ze psů jsou osvobozeni:

- osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P – předloží průkaz ZTP/P

- osoby provádějící výcvik psů, určených k doprovodu osob výše uvedených

- osoby provozující útulek zřízený obcí

- osoby chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR – předloží potvrzení příslušné organizace

- osoby, které stanoví zvláštní právní předpis držení a používání psa (např. myslivci) – předloží potvrzení příslušné organizace

Nárok na úlevu na poplatku má:

- osoba, která protokolárně převzala psa z psího útulku, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa – předloží protokol o předání psa z útulku
- členové kynologického klubu mají úlevu z místního poplatku ve výši 50% ze základní sazby – předloží potvrzení příslušné organizace.

 • V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 • Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti, a dále pak skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku uvedené v ohlášení (zánik poplatkové povinnosti, změna držitele psa, změna trvalého pobytu nebo sídla, vznik popř. zánik nároku na osvobození nebo úlevu, apod.).
 • Konkrétní sazby poplatku a jejich splatnosti, osvobození, úlevy jsou uvedeny v platné obecně závazné vyhlášce města o místních poplatcích, která je k dispozici na www stránkách města www.zdarns.cz, popř. v kanceláři č. 35, 1. patro městského úřadu, odbor finanční.
 • Při přihlášení psa obdrží držitel nepřenosnou evidenční známku. Evidenční známku obdrží i psi, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
 • Místní poplatek lze uhradit hotově (platební kartou) na pokladně Města Žďáru nad Sázavou, nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-328751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.
 • V případě ukončení poplatkové povinnosti (úhyn psa, změna trvalého pobytu, prodej, darování,…) je držitel psa povinen tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů, psa písemně odhlásit - formulář Odhláška psa a vrátit přidělenou evidenční známku. Pokud vznikne přeplatek na místním poplatku ze psů, přeplatek se vrací na základě písemné žádosti – formulář Žádost o vrácení přeplatku, pokud jsou splněny podmínky § 154 a 155 daňového řádu.
 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

 

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů

Odhláška psa

Žádost o vrácení přeplatku

 

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční
 tel. kontakt: 566 688 147, email: miroslava.zachova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro

 

Informace k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

 • Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 • Poplatek platí ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Provede registraci k poplatku do 15 dnů od zahájení činnosti na formuláři Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.  Ve formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je povinen ubytovatel předložit k nahlédnutí.
 • Sazba poplatku činí 4 Kč za využité lůžko a den. V platné obecně závazné vyhlášce města je konkrétně stanoveno osvobození od tohoto poplatku, povinnost vést evidenční knihu. Podrobné náležitosti evidenční knihy jsou uloženy zákonem o místních poplatcích.
 • Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
 • Místní poplatek lze uhradit hotově (platební kartou) na pokladně Města Žďáru nad Sázavou, nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-328751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.
 • Ukončení činnosti, tzn. zánik poplatkové povinnosti, je ubytovatel povinen nahlásit do 15 dnů ode dne ukončení činnosti.

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Přehled k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

 

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční
 tel. kontakt: 566 688 147, email: miroslava.zachova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro

 

Informace k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 • Poplatek za rekreační pobyt platí fyzická osoba, která je přechodně a za úplatu ubytována v územním obvodu města Žďáru nad Sázavou za účelem rekreace.
 • Poplatek za rekreační pobyt pro město vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 • Ubytovatel provede registraci k poplatku do 15 dnů od zahájení činnosti na formuláři Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.  Ve formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je povinen ubytovatel předložit k nahlédnutí.
 • Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. V platné obecně závazné vyhlášce města je konkrétně stanoveno osvobození od tohoto poplatku, povinnost vést evidenční knihu. Podrobné náležitosti evidenční knihy jsou uloženy zákonem o místních poplatcích.
 • Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
 • Místní poplatek lze uhradit hotově (platební kartou) na pokladně Města Žďáru nad Sázavou, nebo bezhotovostním převodem na účet města č. 19-328751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.
 • Ukončení činnosti, tzn. zánik poplatkové povinnosti, je ubytovatel povinen nahlásit do 15 dnů ode dne ukončení činnosti.

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku za rekreační pobyt

Přehled k místnímu poplatku za rekreační pobyt

 

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční
 tel. kontakt: 566 688 147, email: miroslava.zachova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro