Místní poplatky

Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou vybírá místní poplatky v souladu s tímto zákonem a platnou obecně závaznou vyhláškou (OZV) města o místních poplatcích. Poplatkové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Variabilní symbol k platbě najdete zde: https://pay.zdarns.cz/.

 • Výběr poplatku za komunální odpad se řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vydanou na základě zákona o místních poplatcích. Pro rok 2024 je platná OZV č. 7/2023
 • Poplatníkem je:
  • fyzická osoba přihlášená ve městě (včetně cizinců, osob žijících v zahraničí a osob hlášených k trvalému pobytu na ohlašovně – Žižkova 227/1),
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
 • Sazba poplatku činí 696 Kč, splatnost je k 30.04.2024. Vznikne-li poplatková povinnost po 30.04., je datem splatnosti 31.12.2024. 
 • Každému poplatníkovi je přiřazen vlastní variabilní symbol, na který bude platba připsána. Tento variabilní symbol poplatníkovi zůstává stále stejný. Poplatek lze uhradit převodem z bankovního účtu na účet číslo 264344325/0300 s uvedením variabilního symbolu poplatníka (případně alespoň jeho jména, příjmení a data narození v poznámce). Poplatek je možné uhradit již od ledna 2024 v pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou. Poplatek je nově možné uhradit prostřednictvím SIPA (pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte mailem). Přednostně prosím využijte bezhotovostní převod.
 • Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní. Poplatník má povinnost poplatek nejen řádně a včas uhradit, ale i povinnost ohlásit do 15 dnů změny rozhodné pro stanovení výše poplatku.
 • Dotazy směřující na konkrétní osobu mohou referentky odboru komunálních služeb sdělit pouze té osobě, které se informace týkají, v případě dítěte jeho zákonnému zástupci.

 

Formuláře:

 

Kontaktní osoby: Ing. Petra Poulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 396, e-mail: petra.poulova@zdarns.czdveře č. 112, 4. patro a Bc. Sylva Pikulová, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 187, e-mail: sylva.pikulova@zdarns.cz, dveře č. 112, 4. patro.

 

Informace k místnímu poplatku ze psů

 • Poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 9/2023, o místním poplatku ze psů (dále jen „OZV“).
 • Poplatek platí držitel psa, kterým je osoba, která je přihlášená, má sídlo na území města nebo v jeho místních částech (dále jen „poplatník“).
 • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatník podá ohlášení k poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Lze využít formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit změny i ukončení držení psa. Pro oznámení ukončení poplatkové povinnosti lze využít formulář Odhláška psa. V případě vzniku přeplatku na poplatku je možné přeplatek vrátit při splnění zákonných podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o vrácení přeplatku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 • Konkrétní sazby poplatku a splatnost jsou stanoveny OZV.
 • Osvobozena od poplatku je:
  • osoba nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby (pobírající příspěvek na péči); osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P; osoba provádějící výcvik psů pro osoby výše uvedené; osoba provozující útulek pro zvířata; osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
  • osoba chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie, Svazu záchranné brigády kynologů ČR.
 • Úleva se poskytuje
  • držiteli psa, který převzal psa z útulku pro zvířata po dobu jednoho roku ode dne převzetí ve výši 100 % z příslušné sazby poplatku,
  • držiteli psa, který je členem kynologického klubu ve výši 50 % z příslušné sazby poplatku.
 • Nárok na osvobození nebo úlevu je nutné prokázat do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
 • Poplatek může být uhrazen hotově (platební kartou) nebo bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet města č. 19-328751/0100.

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhláška psa
Žádost o vrácení přeplatku

 

Kontaktní osoba: Drahoslava Komínková, odbor finanční,  tel. kontakt: 566 688 147,
email: drahoslava.kominkova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro

 

Informace k místnímu poplatku z pobytu

 • Poplatek z pobytu je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 8/2023, o místním poplatku z pobytu (dále jen „OZV“).
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášená.
 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 • Plátce poplatku podá ohlášení k poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Lze využít formulář Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit změny i ukončení této činnosti.
 • Plátce poplatku je povinen vést evidenční knihu, její náležitosti jsou stanoveny OZV.
 • Osvobození a úlevy jsou stanoveny OZV.
 • Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • Plátce poplatku vybraný poplatek odvede čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku. Odvod může být proveden hotově (platební kartou) nebo bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem na účet města č. 19-328751/0100.

 

Formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Přehled k místnímu poplatku z pobytu

 

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, odbor finanční, tel. kontakt: 566 688 147,
email: drahoslava.kominkova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro