Informace pro žadatele o občanský průkaz

Občanské průkazy k vyzvednutí

  

 

Informační letáky:

 

O občanském průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a povolení k pobytu vydávaných občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Občanský průkaz se vydává

 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let,
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let a
 • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

  Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením. 

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.

Lhůty pro vydání občanského průkazu

 • do 30 dnů,
 • do 5 pracovních dnů ve zrychleném režimu,
 • do 24 hodin ve zrychleném režimu (lhůta neběží ve dnech pracovního klidu),
 • do 5 pracovních dnů při vydání dočasného občanského průkazu (jen z důvodů stanovených zákonem).

O vydání občanského průkazu žádá: 

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. U občanského průkazu vydávaného ve zkrácené lhůtě je vydávajícím orgánem také Ministerstvo vnitra, je-li u něj podána žádost o vydání občanského průkazu. 

 


Podání žádosti o občanský průkaz

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list, a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství občana, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství České republiky.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo po ukončení pobytu v cizině, se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství České republiky, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka,
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

K vydání nového občanského průkazu se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz.

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů tituly nezapisují.

K vydání dočasného občanského průkazu (bez strojově čitelných údajů) se předkládá:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu
 • doklad o státním občanství České republiky

Občan, jemuž byl vydán dočasný občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů), předkládá při podání žádosti o vydání občanského průkazu

 • dočasný občanský průkaz a
 • rodný list.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Občan je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při vyhotovování žádosti o vydání občanského průkazu mezi údaji v žádosti a údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy.

Fotografie pro vydání dočasného občanského průkazu musí mít tyto náležitosti

 • má hladký povrch a je v barevném provedení. Je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Formuláře k podání žádosti o občanský průkaz

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.

Formuláře žádosti o vydání dočasného občanského průkazu jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Lze použít i žádost na formuláři.

 


Převzetí občanského průkazu 

Kde lze občanský průkaz převzít

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Praha 4, Na Pankráci 72.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce,
 • poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

 


Správní poplatky na úseku občanských průkazů

(položka 8 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • přijetí žádosti o vydání OP do 24 hodin pracovního dne - 1 000 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let - 500
 • přijetí žádosti o vydání OP do  5 pracovních dnů - 500 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let - 300 Kč
 • přijetí žádosti o vydání dočasného OP po nabytí státního občanství - 200 Kč
 • přijetí žádosti o vydání dočasného OP po nabytí státního občanství osobám mladším 15 let - 100 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let - 100 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč
 • přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba  uvedla v  žádosti - 100 Kč

Při výměně občanského průkazu z důvodu konce platnosti, změny trvalého pobytu a změny rodinného stavu se správní poplatek nehradí. Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné do doby v nich vyznačené.

 


Přestupky na úseku občanských průkazů

Právní úprava

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu 
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny. 

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;
 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);
 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;
 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.

Platnost občanského průkazu skončí:

 • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • pozbytím státního občanství České republiky,
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
 • převzetím nového občanského průkazu,
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • změny pohlaví,
 • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu. 

 


Ztráta občanského průkazu

 Je nutné neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu:

 • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v Praze kterémukoliv úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze ohlásit také Policii České republiky.
 • v zahraničí lze ohlásit ztrátu nebo odcizení na zastupitelském úřadě.

Tyto orgány hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení dokladu neoznamujte Ministerstvu vnitra. Výjimkou je případ, kdy u Ministerstva vnitra žádáte o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin. Pouze v tomto případě můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu u Ministerstva vnitra při podání žádosti o vydání občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může ohlásit za držitele občanského průkazu také jeho zmocněnec, kterému držitel občanského průkazu udělil k tomuto účelu zvláštní plnou moc se svým úředně ověřeným podpisem.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat a nemůžete jej používat. Neodevzdání občanského průkazu, u něhož byla ohlášena ztráta nebo odcizení, je přestupkem.

O nový občanský průkaz je povinnost požádat do 15 dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 200 Kč); při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

Evidence občanských průkazů

Údaje o vydaných občanských průkazech a jejich držitelích jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů po dobu 15 let ode dne skončení platnosti občanského průkazu. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání občanských průkazů, k vedení jejich evidence a k poskytování těchto údajů oprávněným subjektům na základě zvláštních zákonů. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. provedení opravy.

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ministerstvo vnitra poskytne údaje vedené v evidenci občanských průkazů jinému subjektu za podmínek a v rozsahu stanovených jiným právním předpisem nebo na jeho základě.

Poskytování údajů občanům
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Ministerstvo vnitra poskytne občanovi údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů (s výjimkou biometrických údajů). Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek.

 

Žádost lze podat dvěma způsoby:

1. Písemně

V žádosti občan uvede:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
 • rozsah požadovaných údajů.
   

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před úřední osobou obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra a předloží zároveň svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

Za občana mladšího 15 let může žádost podat zákonný zástupce, popřípadě jiné osoby oprávněné podat žádost o vydání občanského průkazu.

Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

2. Elektronicky

Žádost se podává na tomto formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

 


Cestování na občanský průkaz mimo Evropskou unii

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do některých dalších států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru. Jedná se o tyto státy:

Albánská republika,
Bosna a Hercegovina,
Černá Hora,
Gruzie,
Makedonská republika,
Moldavská republika (akceptuje pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji),
Srbská republika.

Na občanský průkaz je možno do uvedených států cestovat jak pozemními dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat na něj mohou i občané mladší 15 let. Doporučujeme nepoužívat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.

Před využitím občanského průkazu jako cestovního dokladu pro cestování do výše uvedených zemí Ministerstvo vnitra důrazně doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu občanského průkazu (zejména občanského průkazu bez strojově čitelných údajů), jakož i  minimální vyžadovanou dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (http://www.mzv.cz/).

 


Elektronické využití občanského průkazu

Občanský průkaz je opatřen strojově čitelnou zónou, 2D kódem, kontaktním elektronickým čipem a nosičem biometrických údajů.

V kontaktním elektronickém čipu občanského průkazu se uloží:

 1. identifikační certifikát
 2. číslo OP
 3. identifikační osobní kód a deblokační osobní kód
 4. kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis
 5. autentizační certifikát

Identifikační certifikát

 • slouží (po aktivaci držitelem OP) k autentizaci držitele OP při dálkovém přístupu k informačním systémům nebo aplikacím.

Bezpečnostní osobní kód

 • slouží k dodatečné autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti a
 • slouží k autentizaci držitele při ohlášení ztráty, odcizení, zneužití OP prostřednictvím  elektronické  aplikace.

Identifikační osobní kód

 • slouží k autentizaci držitele občanského průkazu při využití identifikačního certifikátu.

Deblokační osobní kód

 • slouží k odblokování možnosti využití identifikačního  osobního  kódu.

Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.

Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód i deblokační osobní kód změnit.

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis

Kvalifikované certifikáty jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování.

Držitel si tedy může do čipu OP nechat vydat kvalifikované a autentizační certifikáty. Certifikáty pro občanský průkaz musí být vydány kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, zjednodušeně kvalifikovanou certifikační autoritou. Certifikát do OP může vydat kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, zjednodušeně kvalifikovaná certifikační autorita. V České republice provozuje svou činnost několik kvalifikovaných certifikačních autorit. Lze také zvolit kvalifikovaného poskytovatele z jiného státu EU. U některých z těchto poskytovatelů může uživatel požádat o vydání certifikátu do občanského průkazu.

Vytvořené podpisy, pokud kvalifikovaný certifikát obsahuje informaci o tom, že je uložen v kvalifikovaném prostředku, mají legislativně srovnatelnou váhu jako vlastnoruční podpis a to v celé EU díky nařízení eIDAS.

Ochrana klíčů v čipu občanského průkazu

Certifikáty s veřejnými klíči jsou určeny ke zveřejnění. Naproti tomu soukromé klíče svázané s certifikáty musí mít jejich držitel pod svou výhradní kontrolou. Kdyby došlo k prozrazení či odcizení soukromého klíče, mohl by neoprávněný držitel:

 • V případě klíče kvalifikovaného certifikátu elektronicky podepisovat dokumenty, uzavírat smlouvy, apod. jménem oprávněného držitele.
 • V případě klíče autentizačního certifikátu by se mohl vydávat za oprávněného držitele. Mohl by se přihlašovat k elektronickým systémům či službám jménem oprávněného držitele a v těchto systémech by mohl zjišťovat informace a provádět úkony, určené pro oprávněného držitele.

Klíče a certifikáty nejsou vázány na počítač uživatele - jsou uloženy v čipu občanského průkazu. Uživatel může tedy své klíče a certifikáty snadno přenášet mezi počítači. Pokud např. potřebuje elektronicky podepsat dokument, může to s občanským průkazem provést kdekoli, kde jsou instalovány ovladače OP a je dostupná čtečka karet. Je však třeba být opatrný při použití cizího počítače: může obsahovat malware či keylogger, kterým lze odposlechnout zadávanou hodnotu přístupových kódů. Na cizím počítači by se OP měl raději používat se čtečkou s klávesnicí, která eliminuje riziko odcizení přístupového kódu.

Používání certifikátů

Uživatel si certifikát obvykle pořizuje za nějakým účelem: potřebuje elektronicky podepisovat nebo se někam certifikátem přihlašovat. Aby to mohl provádět, potřebuje – kromě certifikátu v občanském průkazu – také aplikaci, pomocí níž bude elektronicky podepisovat, nebo do níž se bude přihlašovat. Takovou aplikaci by měl dodat (či alespoň doporučit) provozovatel systému, pro který uživatel potřebuje elektronicky podepisovat nebo do nějž se potřebuje uživatel přihlašovat. Aplikace, v nichž lze elektronicky podepisovat nebo do nichž se lze přihlašovat, nejsou dodávány s občanským průkazem.

Ovladače čipu občanského průkazu

Pokud mají být na nějakém zařízení (PC či mobilním telefonu) používány certifikáty z občanského průkazu, musí být na tomto zařízení instalovány kryptografické ovladače čipu občanského průkazu. Ovladače se:

 • na PC instalují spolu s instalací obslužných aplikací eObčanka a
 • na mobilním telefonu instalují s aplikací, v níž lze vytvářet elektronický podpis

Aplikace třetích stran pak prostřednictvím ovladačů využívají kryptografické funkce občanského průkazu: vytvoření elektronického podpisu, přihlášení atd.

Ovladače občanského průkazu se starají také o zobrazování oken pro zadání PIN či QPIN. Aplikace třetích stran se proto nemusí starat o schvalování operací s občanským průkazem – tuto činnost zajistí příslušný ovladač.

Ovladače občanského průkazu hrají také významnou roli při správě certifikátů v čipu. Pomocí ovladačů mohou volající aplikace požádat o vygenerování páru klíčů, importovat do čipu klíč či certifikát. Díky standardizovaným ovladačům mohou např. certifikační autority integrovat občanský průkaz do svých procesů a aplikací pro vydání certifikátu.

Kontaktní osoba: Eva Novotná, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 376, e-mail: eva.novotna@zdarns.cz, 1. patro, kancelář č. 20 a Vladislava Stemberková, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 374, e-mail: vladislava.stemberkova@zdarns.cz, 1. patro, kancelář č. 20.