Informace pro žadatele o občanský průkaz

Informační letáky:

 

Vydávání občanských průkazů je upraveno zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

 

Občanský průkaz lze na žádost vydat

 • občanovi mladšímu 15 let, který má trvalý pobyt na území České republiky
 • občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (ukončený trvalý pobyt)
 • občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
 • občanovi, jehož svéprávnost byla omezena 

 

Občanovi se vydává

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz“), nebo
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (lze vydat pouze v případech stanovených zákonem, má kratší platnost)

 

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat i na Ministerstvu vnitra. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.

 

Lhůty pro vydání občanského průkazu

 • do 30 dnů
 • do 15 dnů občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

 

Občan může požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů

 

Při podání žádosti o občanský průkaz je při zpracování žádosti pořízena digitalizovaná podoba občana přímo na pracovišti občanských průkazů, donesené fotografie nelze použít.

Pouze při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je nutno doložit 2 fotografie o rozměru 35mm x 45mm splňující požadavky na technické provedení, stanovené právním předpisem.

 

Při podání žádosti o občanský průkaz lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s identifikačními údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

 

Při pořizování fotografie musí fotograf postupovat v souladu s  vyhláškou č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.

 • Digitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra, která je určena pro příjem digitálních fotografií pro občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy, jehož přílohou je digitální fotografie (§ 8 vyhlášky č. 400/2011 Sb.).
 • Pořízená fotografie musí splňovat požadavky a technické parametry na fotografii (§ 7 a § 9 vyhlášky č. 400/2011 Sb.).

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán

Bude-li nezbytné odstranit případné rozpory zjištěné při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů doloží občan další doklady prokazující tyto skutečnosti.

 

Náležitosti k vydání nového občanského průkazu při skončení platnosti dosavadního občanského průkazu

 • dosavadní občanský průkaz
 • nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu (pokud mu bylo vydáno)

Bude-li nezbytné odstranit případné rozpory zjištěné při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů doloží občan další doklady prokazující tyto skutečnosti.

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu, nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti.

 

Poškození, zničení ztrátu, odcizení, zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo jiné zneužití lze ohlásit u

 • obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • matričního úřadu
 • Policie České republiky (nahlásit lze pouze odcizení občanského průkazu)
 • zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí (ohlásit lze ztrátu, odcizení, zničení občanského průkazu nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu)
 • Ministerstva vnitra (ohlásit lze pouze ztrátu nebo odcizení v případě, že se současně podává žádost o vydání občanského průkazu)

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení lze nahlásit pouze osobně.

 

Náležitosti k vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení

 • prokázat svoji totožnost
 • potvrzení o občanském průkazu (pokud mu bylo vydáno)

Bude-li nezbytné odstranit případné rozpory zjištěné při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů doloží občan další doklady prokazující tyto skutečnosti (rodný list, oddací list).

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině nebo při nabytí státního občanství udělením nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt

 • rodný list
 • doklad o státním občanství

Bude-li nezbytné odstranit případné rozpory zjištěné při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů doloží občan další doklady prokazující tyto skutečnosti.

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu

 • rodný list
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem   

Bude-li nezbytné odstranit případné rozpory zjištěné při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů doloží občan další doklady prokazující tyto skutečnosti.  

 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání.

V žádosti o vydání občanského průkazu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti převzetí občanského průkazu.

 

Převzetí občanského průkazu

 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně
 • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník, za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jejíchž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností umožní držiteli provést aktivaci identifikačního certifikátu
 • občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 30 dnů občan převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo u úřadu, který si občan uvedl v žádosti
 • občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů občan převezme u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost podána
 • občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech převezme občan u Ministerstva vnitra

 

Při převzetí občanského průkazu držitel zadá  Bezpečnostní osobní kód

 • slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost autentizace držitele zablokuje
 • odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele

 

Každý občanský průkaz je vybaven kontaktním elektronickým čipem. Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv později zadat ještě identifikační a deblokační osobní kód k jeho aktivaci.

 

Identifikační osobní kód

 • slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje
 • odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu

 

Deblokační osobní kód

 • slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu
 • po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje
 • odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem

Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.

Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód i deblokační osobní kód změnit.

 

Doba platnosti občanského průkazu

Občanský průkaz je vydán

 • občanovi do 15 let s dobou platnosti 5 let
 • občanovi staršímu 15 let s dobou platnosti 10 let
 • občanovi staršímu 70 let s dobou platnosti na 35 let

 

Správní poplatky na úseku občanských průkazů (OP)
(položka 8 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne - 1.000 Kč
 • vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanům mladším 15 let - 500 Kč
 • vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč
 • vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let - 300 Kč
 • vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč
 • vydání OP občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
 • vydání OP občanovi staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR - 100 Kč
 • vydání OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující nesprávně provedené zápisy - 100 Kč
 • vydání OP z důvodu  zápisu  titulu  nebo  vědecké  hodnosti  anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu  v době  delší  než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč                                 
 • převzetí  OP  u  obecního  úřadu obce  s  rozšířenou   působností,  který občan uvedl v žádosti - 100 Kč
 • odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

 

Při výměně občanského průkazu z důvodu konce platnosti se správní poplatek nehradí. Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné do doby v nich vyznačené.

  

Poučení pro držitele občanského průkazu

Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz") je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, zneužitím dat v identifikačním certifikátu nebo jiným zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.

 

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;
 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);
 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;
 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.