Registr vozidel a řidičů

Potřebné náležitosti a podklady pro vyřízení některých úkonů na odboru dopravy - od 1. 6. 2017

- ruší se místní příslušnost = registrační úkony provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působnosti

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem)
 • plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

Ostatní doklady se předkládají vždy v originále

Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 30 dnů.

REGISTRACE TOVÁRNĚ NOVÉHO VOZIDLA
Registraci provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. COC list (prohlášení o shodě – CERTIFICATE OF CONFORMITY)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla)
 5. Převozní RZ (papírová)
 6. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 7. Vyplněnou "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

ZMĚNA VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE SILNIČNÍHO VOZIDLA
Registraci provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dostavit se mohou buď jak prodávající, tak i kupující nebo se mohou jednotlivě nechat zastoupit osobou (osobami), a to s úředně ověřenou plnou mocí nebo uznávaným elektronickým podpisem

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část II. (Velký technický průkaz) + Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 2. Zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným     elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla).
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Protokol o Evidenční kontrole – platnost 30 dní
 5. Správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků
 6. Vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 7. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů
 • Neplní limity    10.000.- Kč
 • EURO I.          5.000,- Kč
 • EURO II.         3.000,- Kč
 • Euro III. a více  bez poplatku

ZÁNIK SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (dříve TRVALÉ VYŘAZENÍ)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz)
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis zániku vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Doklad o ekologické likvidaci vozidla poř. doklad potvrzující zničení silničního vozidla (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR) nebo pravomocné rozhodnutí o přestupku/správním deliktu vydaný v souladu se zákonem o odpadech dokládající jiný zánik vozidla

VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Tabulky s registrační značkou
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 3. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 4. správní poplatek 200,- Kč
 5. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů) – poplatek 50,- Kč(při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč)
 6. Vyplněnou "Žádost o vyřazení vozidla z provozu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 7. V případě odcizení vozidla – policejní protokol

UKONČENÍ VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA)
- provádí obecní úřad obce s rozšířenou působnosti na kterém bylo vozidlo vyřazeno!

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Zákonné pojištění (platná zelená karta)
 3. Platná technická prohlídka
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. správní poplatek 50,- Kč

PŘESTĚHOVÁNÍ
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Zákonné pojištění (zelená karta)
 5. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

DĚDICTVÍ
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dědic předloží:

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. Zákonné pojištění (zelená karta)
 4. Rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci
 5. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů.
 6. Vyplněnou "Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti nebo Přihlášku k registraci vozidla.
 7. Bez poplatku

ZÁPIS ZMĚNY BARVY
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I.(malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů"

HROMADNÁ PŘESTAVBA NA ALTERNATIVNÍ POHON
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Přílohu k technickému průkazu (vydá montážní pracoviště)

ZÁPIS TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. správní poplatek 50,- Kč
 4. Vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 5. Typový list k tažnému zařízení s potvrzením montáže, případně protokol z STK po montáži tažného zařízení

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST II. (VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část. I (malý technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč + 50,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

ZTRÁTA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST I. (MALÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla - část. II. (velký technický průkaz)
 2. správní poplatek 100,- Kč + 50,- Kč
 3. Vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

VÝMĚNA TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (ODCIZENÍ, ZTRÁTA, POŠKOZENÍ...)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost – oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 4. RZ (poškozené, zbylé)
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (200,- Kč,- za každou tabulku + 50,- Kč)

Při odcizení RZ vyžadujeme protokol od Policie ČR.

VYDÁNÍ NOVÉ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU ZA POŠKOZENOU
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 4. RZ (poškozená + zbylé)
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč)

VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU K UMÍSTĚNÍ NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJITELNÉ K SILNIČNÍMU VOZIDLU (NOSIČ JÍZDNÍCH KOL)
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč)

PŘIDĚLENÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA PŘÁNÍ
- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti
 4. původní RZ
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (5.000,- za každou tabulku + 50,- Kč)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ

- provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

 1. Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
 2. Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
 3. Registrační značky
 4. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů.
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků
 6. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" -  k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti

VÝVOZ DO ZAHRANIČÍ DOSUD NEREGISTROVANÉHO VOZIDLA V ČR
- provede obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny prodejce

 1. Doklad o technické způsobilosti
 2. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
 3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků
 4. Protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 30 dnů, nejedná-li se o nové vozidlo.
 5. Zákonné pojištění (zelená karta) 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY A DIGITÁLNÍ TACHOGRAF

Lze požádat na kterémkoli úřadě ORP v celé ČR - kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

Platí ale výjimka, kdy je třeba žádat v místě trvalého bydliště – při odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení a podmínění oprávnění a pod.

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení při výdeji řidičského průkazu (úředně ověřená)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

dále se předkládá:

VÝMĚNA ŘP

 1. stávající řidičský průkaz
 2. pokud se jedná o výměnu ze zákona – bez poplatku, jinak 200,-Kč (vydání ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů 700,- Kč)

VYDÁNÍ ŘP (po absolvování autoškoly a vykonání zkoušky)

 1. „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ potvrzená zkušebním komisařem
 2. kladný zdravotní posudek
 3. poplatek 200,-Kč
 4. při rozšíření lze vydat ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů za 700,- Kč

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 1. platný průkaz totožnosti (OP, pas)
 2. řidičský průkaz
 3. 1ks průkazová fotografie
 4. poplatek 50,- Kč

MŘP nelze vystavit v zastoupení

PROFESNÍ PRŮKAZ

 1. potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů

Od 19. 1. 2013 je vydáván řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesním způsobilosti harmonizovaným kódem 95.

DIGITÁLNÍ KARTA ŘIDIČE

 1. řidičský průkaz
 2. digitální karta řidiče (pokud je již vydána)
 3. poplatek 700,- Kč

Digitální karta vozidla

 1. originál živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (který není starší 3 měsíců)
 2. digitální karta vozidla (pokud je již vydána)
 3. poplatek 700,- Kč

 

Kontaktní telefony k objednávce služby:

 

 

 

NĚKTERÉ SPRÁVNÍ POPLATKY

(platba probíhá v hotovosti na přepážkovém pracovišti, lze platit i platební kartou na pokladně)

Zápis do registru vozidel, jde-li:

· o motocykl do 50 cm3 Kč 300,-

· o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500,-

· o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800,-

· o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč 500,-

· o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700,-

 

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

Kč 50,- (za každou změnu)

 

Vydání tabulky s registrační značkou vozidla (ztráta,poškození…)

Kč 200,- (za každou tabulku) + 50,- Kč

 

Vyřazení vozidla z provozu

Kč 200,-