Registr vozidel a řidičů

 

Potřebné náležitosti a podklady pro vyřízení některých úkonů na odboru dopravy - od 1. 3. 2023

 • místní příslušnost = registrační úkony provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působnosti

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem)
 • plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně


Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).

Ostatní doklady se předkládají vždy v originále

 

Registrace továrně nového vozidla

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. COC list (prohlášení o shodě – CERTIFICATE OF CONFORMITY);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz) - pokud byl akredit. zástupcem vystaven;
 3. zákonné pojištění (zelená karta);
 4. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla);
 5. převozní RZ (papírová);
 6. továrně nové vozidlo pořízené z jiného členského státu - předkládá se navíc doklad o nabytí a potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty;
 7. správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků;
 8. vyplněnou "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dostavit se mohou buď jak prodávající, tak i kupující nebo se mohou jednotlivě nechat zastoupit osobou (osobami), a to s úředně ověřenou plnou mocí nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla - část II. (velký technický průkaz) + Osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz);
 2. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla);
 3. zákonné pojištění (zelená karta);
 4. protokol o Evidenční kontrole – platnost 1 rok; protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).
 5. správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků;
 6. vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 7. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů:
  • Neplní limity    10.000.- Kč
  • EURO I.            5.000,- Kč
  • EURO II.           3.000,- Kč
  • Euro III. a více  bez poplatku
 

Zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla - část II. (velký technický průkaz)
   osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz);
  2. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem
  3. zákonné pojištění (zelená karta)
  4. správní poplatek 50,- Kč;
  5. vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;

 

Zánik silničního motorového vozidla (dříve Trvalé vyřazení)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. tabulky s registrační značkou;
 2. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 3. osvědčení o registraci vozidla - část I. (malý technický průkaz);
 4. vyplněnou "Žádost o zápis zániku vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 5. doklad o ekologické likvidaci vozidla poř. doklad potvrzující zničení silničního vozidla (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR) nebo pravomocné rozhodnutí o přestupku/správním deliktu vydaný v souladu se zákonem o odpadech dokládající jiný zánik vozidla.

 

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve Dočasné vyřazení vozidla)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. tabulky s registrační značkou;
 2. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 3. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 4. správní poplatek 200,- Kč
 5. trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů) – poplatek 50,- Kč (při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč);
 6. vyplněnou "Žádost o vyřazení vozidla z provozu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  v případě odcizení vozidla – policejní protokol.

Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla (lhůta 3 roky od 1.3.2023 pro všechna vyřazená vozidla k tomuto datu. 

 

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve Dočasné vyřazení vozidla)

 • provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na kterém bylo vozidlo vyřazeno!

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. zákonné pojištění (platná zelená karta);
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 4. správní poplatek 50,- Kč.

 

Přestěhování

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. správní poplatek 50,- Kč;
 4. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Dědictví

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dědic předloží:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci;
 4. protokol o Evidenční kontrole – platnost 1 rok; protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).
 5. zákonné pojištění (zelená karta)
 6. vyplněnou "Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti nebo Přihlášku k registraci vozidla;
 7. bez poplatku.

 

Zápis změny barvy

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I.(malý technický průkaz);
 3. správní poplatek 50,- Kč;
 4. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů".

 

Hromadná přestavba na alternativní pohon

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. správní poplatek 50,- Kč;
 4. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 5. přílohu k technickému průkazu (vydá montážní pracoviště).

 

Zápis tažného zařízení

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. správní poplatek 50,- Kč;
 4. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 5. typový list k tažnému zařízení s potvrzením montáže + CERTIFIKÁT pro montážní firmu, případně protokol z STK po montáži tažného zařízení.

 

Ztráta osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část. I (malý technický průkaz);
 2. správní poplatek 500,- Kč + 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Ztráta osvědčení o registraci vozidla část I. (malý technický průkaz)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla - část. II. (velký technický průkaz);
 2. správní poplatek 500,- Kč + 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Registrační značky

Výměna tabulky s registrační značkou (odcizení, ztráta, zničení...)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. "Žádost – oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 4. registrační značka (poškozené, zbylé);
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (200,- Kč,- za každou tabulku + 50,- Kč).

Při odcizení RZ vyžadujeme protokol od Policie ČR.

 

Vydání nové tabulky s registrační značkou za poškozenou

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
  2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
  3. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  4. registrační značka (poškozená);
  5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč).

 

Vydání nové tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (Nosič jízdních kol)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
  2. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč).

 

Přidělení tabulky s registrační značkou na přání

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
  2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
  3. "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  4. původní RZ;
  5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (5.000,- za každou tabulku + 50,- Kč).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud:

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu;
b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a;
c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Rezervace registrační značky na přání platí po dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti

 

Vývoz do zahraničí

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz);
 2. osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz);
 3. registrační značky;
 4. protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 1rok;
 5. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků;
 6. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" -  k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Vývoz do zahraničí dosud neregistrovaného vozidla v ČR

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. doklad o technické způsobilosti;
  2. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu;
  3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků;
  4. protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 1 rok, nejedná-li se o nové vozidlo pořízené v ČR;
  5. zákonné pojištění (zelená karta).

 

Řidičské průkazy a digitální tachograf


Řidičské průkazy k vyzvednutí

Lze požádat na kterémkoli úřadě ORP v celé ČR - kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

V některých případech lze zažádat o vydání ŘP elektronicky přes Portál občana - informace ZDE

Platí ale výjimka, kdy je třeba žádat v místě trvalého bydliště – při odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení a podmínění oprávnění a pod.

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení při výdeji řidičského průkazu (úředně ověřená)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

dále se předkládá:

Výměna řidičského průkazu

  1. stávající řidičský průkaz;
  2. pokud se jedná o výměnu ze zákona – bez poplatku, jinak 200,-Kč (vydání ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů 700,- Kč).

 

Vydání řidičského průkazu (po absolvování autoškoly a vykonání zkoušky)

  1. „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ potvrzená zkušebním komisařem;
  2. kladný zdravotní posudek;
  3. poplatek 200,-Kč;
  4. při rozšíření lze vydat ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů za 700,- Kč.

 

Mezinárodní řidičský průkaz

  1. platný průkaz totožnosti (OP, pas);
  2. řidičský průkaz;
  3. 1ks průkazová fotografie;
  4. poplatek 50,- Kč.

Nelze vystavit v zastoupení!

 

Profesní průkaz

  1. potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů.

Od 19. 1. 2013 je vydáván řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesním způsobilosti harmonizovaným kódem 95.

 

Digitální karta řidiče

  1. řidičský průkaz;
  2. digitální karta řidiče (pokud je již vydána);
  3. poplatek 700,- Kč.

 

Digitální karta vozidla

  1. originál živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (který není starší 3 měsíců);
  2. digitální karta vozidla (pokud je již vydána);
  3. poplatek 700,- Kč.

 

Některé správní poplatky

 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

Zápis do registru vozidel, jde-li:

 • o motocykl do 50 cm3 Kč 300,-
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500,-
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800,-
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč 500,-
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700,- 


Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

 • Kč 50,- (za každou změnu)


Vydání tabulky s registrační značkou vozidla
 (ztráta, zničení, odcizení)

 • Kč 200,- (za každou tabulku) + 50,- Kč


Vyřazení vozidla z provozu

 • Kč 200,-

 

Kontaktní telefony k objednávce služby: