Registr vozidel a řidičů

 

Nově máte možnost prostřednictvím Portálu dopravy podávat elektronicky žádosti v rámci agendy silničních vozidel a registru řidičů.

Portál dopravy naleznete na adrese www.portaldopravy.cz.  Pro přihlášení můžete využít bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu, MojeІD а další prostředky pro ověření identity.

 

Soulad mezi daty si můžete ověřit i sami:

na Portálu dopravy
v mobilní aplikaci eTechničák
na webu www.dataovozidlech.cz

 

Potřebné náležitosti a podklady pro vyřízení některých úkonů na odboru dopravy

Registrační úkony provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působnosti

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení v případě převodu vlastnického práva (musí být opatřena úředně ověřeným podpisem)
 • plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel (nemusí být úředně ověřena)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně


Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).

Ostatní doklady se předkládají vždy v originále

 

Registrace továrně nového vozidla

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. COC list (prohlášení o shodě – CERTIFICATE OF CONFORMITY);
 2. zákonné pojištění (zelená karta);
 3. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla);
 4. převozní RZ (papírová);
 5. továrně nové vozidlo pořízené z jiného členského státu - předkládá se navíc doklad o nabytí a potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty;
 6. správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků;
 7. vyplněnou "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dostavit se mohou buď jak prodávající, tak i kupující nebo se mohou jednotlivě nechat zastoupit osobou (osobami), a to s úředně ověřenou plnou mocí nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (jedná se o případ, kdy je vlastník jiný než provozovatel vozidla);
 3. zákonné pojištění (zelená karta);
 4. protokol o Evidenční kontrole – platnost 1 rok; protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).
 5. správní poplatek v hotovosti dle sazebníku správních poplatků;
 6. vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 7. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - podle plnění úrovně emisních limitů:
  • Neplní limity    10.000.- Kč
  • EURO I.            5.000,- Kč
  • EURO II.           3.000,- Kč
  • Euro III. a více  bez poplatku
 

Zápis dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
  2. zplnomocnění vlastníka k zaregistrování vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem
  3. zákonné pojištění (zelená karta)
  4. správní poplatek 50,- Kč;
  5. vyplněnou "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatel" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;

 

Zánik silničního motorového vozidla (dříve Trvalé vyřazení)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. tabulky s registrační značkou;
 2. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 3. vyplněnou "Žádost o zápis zániku vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 4. doklad o ekologické likvidaci vozidla poř. doklad potvrzující zničení silničního vozidla (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR) nebo pravomocné rozhodnutí o přestupku/správním deliktu vydaný v souladu se zákonem o odpadech dokládající jiný zánik vozidla.

 

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve Dočasné vyřazení vozidla)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. tabulky s registrační značkou;
 2. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 3. správní poplatek 200,- Kč
 4. trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla (do 10 pracovních dnů, při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč);
 5. vyplněnou "Žádost o vyřazení vozidla z provozu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  v případě odcizení vozidla – policejní protokol.

Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla (lhůta 3 roky od 1.3.2023 pro všechna vyřazená vozidla k tomuto datu. 

 

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve Dočasné vyřazení vozidla)

 • provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na kterém bylo vozidlo vyřazeno!

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (velký technický průkaz - je-li k dispozici);
 2. zákonné pojištění (platná zelená karta);
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;

 

Přestěhování

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. správní poplatek 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Dědictví

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Dědic předloží:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci;
 3. protokol o Evidenční kontrole – platnost 1 rok; protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky – platnost evidenční kontroly 1 rok (protokol nemusí být předložen).
 4. zákonné pojištění (zelená karta)
 5. vyplněnou "Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti nebo Přihlášku k registraci vozidla;
 6. bez poplatku.

 

Zápis změny barvy

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla
 2. správní poplatek 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů".

 

Hromadná přestavba na alternativní pohon

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. správní poplatek 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 4. přílohu k technickému průkazu (vydá montážní pracoviště).

 

Zápis tažného zařízení

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. správní poplatek 50,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o zápis změn údajů" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 4. typový list k tažnému zařízení s potvrzením montáže + CERTIFIKÁT pro montážní firmu, případně protokol z STK po montáži tažného zařízení.

  

Ztráta osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla díl. II. je-li k  dispozici;
 2. správní poplatek 500,- Kč;
 3. vyplněnou "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Registrační značky

Výměna tabulky s registrační značkou (odcizení, ztráta, zničení...)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. "Žádost – oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
 3. registrační značka (poškozené, zbylé);
 4. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (200,- Kč,- za každou tabulku + 50,- Kč).

Při odcizení RZ vyžadujeme protokol od Policie ČR.

 

Vydání nové tabulky s registrační značkou za poškozenou

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
  2. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  3. registrační značka (poškozená);
  4. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- Kč).

 

Vydání nové tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (Nosič jízdních kol)

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
  2. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (600,- + 50,- Kč).

 

Přidělení tabulky s registrační značkou na přání

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
  2. "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti;
  3. původní RZ;
  4. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků (5.000,- za každou tabulku + 50,- Kč).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud:

a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu;
b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a;
c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Rezervace registrační značky na přání platí po dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti

 

Vývoz do zahraničí

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz a je-li k dispozici i velký technický průkaz);
 2. registrační značky;
 3. protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 1rok;
 4. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků;
 5. "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz" -  k dispozici ZDE nebo na přepážkovém pracovišti.

 

Vývoz do zahraničí dosud neregistrovaného vozidla v ČR

 • provede kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Potřebujete následující dokumenty:

  1. doklad o technické způsobilosti;
  2. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu;
  3. správní poplatek dle sazebníku správních poplatků;
  4. protokol o evidenční kontrole – platnost evidenční kontroly 1 rok, nejedná-li se o nové vozidlo pořízené v ČR;
  5. zákonné pojištění (zelená karta).

 

Řidičské průkazy a digitální tachograf


Řidičské průkazy k vyzvednutí

Lze požádat na kterémkoli úřadě ORP v celé ČR - kde si o vydání či změnu v dokladu zažádáte, tam si průkaz také vyzvednete.

V některých případech lze zažádat o vydání ŘP elektronicky přes Portál občana - informace ZDE

Platí ale výjimka, kdy je třeba žádat v místě trvalého bydliště – při odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení a podmínění oprávnění a pod.

Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (OP nebo pas) a dále pak:

 • plná moc v zastoupení při výdeji řidičského průkazu (úředně ověřená)
 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

dále se předkládá:

Výměna řidičského průkazu

  1. stávající řidičský průkaz;
  2. pokud se jedná o výměnu ze zákona – bez poplatku, jinak 200,-Kč (vydání ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů 700,- Kč).

 

Vydání řidičského průkazu (po absolvování autoškoly a vykonání zkoušky)

  1. „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ potvrzená zkušebním komisařem;
  2. kladný zdravotní posudek;
  3. poplatek 200,-Kč;
  4. při rozšíření lze vydat ŘP v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů za 700,- Kč.

 

Mezinárodní řidičský průkaz

  1. platný průkaz totožnosti (OP, pas);
  2. řidičský průkaz;
  3. 1ks průkazová fotografie;
  4. poplatek 50,- Kč.

Nelze vystavit v zastoupení!

 

Profesní průkaz

  1. potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů.

Od 19. 1. 2013 je vydáván řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesním způsobilosti harmonizovaným kódem 95.

 

Digitální karta řidiče

  1. řidičský průkaz;
  2. digitální karta řidiče (pokud je již vydána);
  3. poplatek 700,- Kč.

 

Digitální karta vozidla

  1. originál živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (který není starší 3 měsíců);
  2. digitální karta vozidla (pokud je již vydána);
  3. poplatek 700,- Kč.

 

Některé správní poplatky

 • správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně

Zápis do registru vozidel, jde-li:

 • o motocykl do 50 cm3 Kč 300,-
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500,-
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800,-
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč 500,-
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700,- 


Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

 • Kč 50,- (za každou změnu)


Vydání tabulky s registrační značkou vozidla
 (ztráta, zničení, odcizení)

 • Kč 200,- (za každou tabulku) + 50,- Kč


Vyřazení vozidla z provozu

 • Kč 200,-

 

 § 9   Zákon o správních poplatcích 634/2004 Sb.

Sleva na poplatku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Kontaktní telefony k objednávce služby: