Trvalý pobyt obyvatel

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 

Výňatek ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

§ 10

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu zrušen (§12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odst. 5 je občan povinen

 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 2. prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 3. doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

 

Poznámka:

Za OPRÁVNĚNOU OSOBU se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt (určený pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci) nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

HLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU (TP)

Důležité zásady:

 

 • změnu místa TP hlásí občan ohlašovně v místě nového TP
 • za občana mladšího 15 let – zákonný zástupce, předkládá se rodný list dítěte (pokud má dítě vystavený občanský průkaz, i tento občanský průkaz)
 • za občana s omezenou svéprávností zákonný zástupce (dokládá se rozsudek o omezení svéprávnosti a rozsudek o ustanovení opatrovníka)
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zástupce na základě zvláštní plné moci  s úředně ověřenými podpisy,
 • občan musí mít platný cestovní pas, pokud ukončil pobyt v cizině
 • občan musí mít osvědčení o státním občanství ČR po jeho nabytí
 • občan smí být přihlášen pouze do objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování
 • pokud občan po ukončení pobytu v cizině nemůže předložit doklady dle § 10 odst. 6c), je místem TP sídlo ohlašovny (pokud se v jejím územním obvodu narodil, měl poslední TP)
 • pokud nikdy neměl občan TP na území ČR nebo se narodil v cizině je jeho místem TP adresa zvláštní matriky (Brno)
 • doložit doklad:
  • o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí)
  • o oprávněnosti užívání bytu (nájemní smlouva)
 • zaplatit správní poplatek (50,-Kč), osvobozeny jsou osoby mladší 15 let
 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
 • doklady se předkládají v originále nebo ověřené kopii

 

Výňatek ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

§ 12

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

 1. byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 2. byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 3. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Poplatek za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí 100 Kč.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

 • obyvateli staršímu 15 let s určitým omezením (od 18 let bez omezení)
 • na základě písemné žádosti (viz. žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel – k dispozici na ohlašovně č. dveří 19)
 • poskytne ohlašovna nebo evidence obyvatel údaje vedené v informačním systému k jeho osobě, s určením požadovaných údajů
 • žádost ověří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů
 • správní poplatek ve výši 50,-Kč (za každou započatou stránku)

 

 

Poznámka:

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana s omezenou svéprávností žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce (opatrovník).

 

Kontaktní osoba: Lucie Kolbábková, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel. 566 688 125, e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz, 1. patro, dveře č. 19.

 

Elektronické formuláře ke stažení