Živnostenská oprávnění

Předpoklady pro vydání živnostenského oprávnění v souladu se zněním zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace o ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi, seznamy jednotlivých živností, jejich obsahové náplně a další potřebné údaje naleznete na stránkách
obecního živnostenského úřadu:

 

Fyzická osoba musí splňovat tyto podmínky provozování živnosti:*

 1. plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k samostatnému provozování podnikatelské činnosti (§ 33 občanského zákoníku) 
 2. bezúhonnost.

 

Fyzická osoba ohlašuje živnost (žádá o koncesi) u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice, podání obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Fyzická osoba může rovněž na živnostenském úřadě, centrálním registračním místě – CRM, prostřednictvím Jednotného registračního formuláře – JRF:
podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ,
podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění,
oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

Fyzická osoba, hodlá-li provozovat živnost, uvede údaje a dokládá:

 1. formulář JRF -základní část, ohlášení živnosti, žádosti o koncesi (vyplnění formuláře před příchodem na úřad není podmínkou, postačí potřebné údaje sdělit až na místě příslušnému pracovníkovi, ten za klienta formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu)
 2. občanský průkaz k ověření osobních údajů,
 3. doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele nebo jím ustanoveného odpovědného zástupce, pokud ji zákon požaduje,
 4. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo se prohlášení zástupce učiní osobně před živnostenským úřadem (údaje se ověřují podle občanského průkazu),
 5. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, liší-li se adresa sídla od bydliště, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním v jeho sídle,
 6. doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000 Kč při ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání (pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou).

Formuláře JRF pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi je možné vyzvednout na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad,  Žižkova 227/1, 3.poschodí. Pracovníci tohoto úřadu Vám pomohou s jeho vyplněním, popř. formuláře vyplní dle Vašich údajů a zadání a poskytnou další informace spojené s vyřízením živnostenského oprávnění a splnění povinností registrací a přihlášek ve vztahu k finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Formuláře jsou i obsahem shora uvedených webových stránek obecního živnostenského úřadu.

 

Právnická osoba dokládá tyto doklady:*

Právnická osoba ohlašuje živnost, žádá o koncesi u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice, podání obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Právnická osoba může rovněž na živnostenském úřadě – CRM podat prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení a oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Právnická osoba, hodlá-li provozovat živnost, uvede údaje a dokládá:

 1. formulář JRF -základní část, ohlášení živnosti, žádosti o koncesi ( vyplnění formuláře před příchodem na úřad není podmínkou, postačí potřebné údaje sdělit až na místě příslušnému pracovníkovi, ten za klienta formulář vyplní a předloží jej ohlašovateli ke kontrole a podpisu )
 2. doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 3. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen nebo se prohlášení učiní osobně před živnostenským úřadem (údaje se ověřují podle občanského průkazu),
 4. doklad, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden  
 5. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, popř. osoby oprávněné s nemovitostí nakládat, že s umístěním souhlasí nebo nájemní smlouva)
 6. doklad o úhradě správního poplatku ve výši 1.000 Kč při ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání (pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou).
 7. občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby

 

Podatel, žadatel o koncesi (fyzická nebo právnická osoba) je povinen vymezit předmět podnikání živnosti uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné podatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné, vázané a koncesované musí být uveden v souladu s přílohami č. 1,2 a 3 živnostenského zákona v úplném nebo částečném rozsahu.

 

Zahraniční fyzická osoba:

(fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR)

Výše uvedené informace o podmínkách ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se v případě zahraničních osob mohou odlišovat podle charakteru jednotlivého případu.

Občan z tzv. třetích států (mimo státy EU) je povinen doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Zahraniční fyzická osoba ohlašuje živnost, žádá o koncesi u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice, podání obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

U zahraniční fyzické osoby je odlišně upraveno dokladování bezúhonnosti, a to následovně:

Státní příslušník členského státu Evropské unie včetně státního příslušníka jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, občana Švýcarské konfederace a státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, včetně jejich rodinných příslušníků — dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů vydaný státem, jejímž je státním příslušníkem nebo z členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Je-li občanem jiného státu než výše uvedeného — dokládá bezúhonnost výpisem z evidence trestů vydaný státem, jehož je občanem. Doklady nesmí být starší 3 měsíců. Doklad musí být předložen včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

 

Změny údajů:

Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) je dle ustanovení § 49 a § 56 živnostenského zákona povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, žádost o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů od vzniku těchto změn. Jedná se zejména o změnu sídla, sídla, provozovny, změnu údajů  odpovědného zástupce – jména, příjmení, ustanovení a ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce, uložení zákazu činnosti soudem nebo správním orgánem apod. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. V praxi to znamená zejména, že údaj o trvalém pobytu ( bydlišti ) nemusí již podnikatel živnostenskému úřadu oznamovat, nesmí však opomenout, že velmi často je na adrese bydliště umístěno i jeho sídlo. Pokud se podnikatel přestěhuje, mění tak obvykle i sídlo. Jeho změnu však oznámit musí, protože sídlo může být na bydlišti, ale může si podnikatel zvolit i zcela jinou adresu.

Přerušení provozování živnosti podnikatel oznamuje dle své úvahy. Zákon toto oznámení pro živnostenské úřady nestanoví jako povinnost. Je-li však živnost přerušena, podnikatel nemusí plnit některé povinnosti. Oznámení o  pokračování v provozování živnosti (jestliže podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti) je však již povinností, pokud dojde k pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen  předem písemně oznámit živnostenskému úřadu - § 31 živnostenského zákona.

Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu dle ustanovení § 17 živnostenského zákona.

Neoznámení těchto změn ve lhůtách stanovených zákonem je důvodem pro uložení pokuty dle ustanovení § 62 živnostenského zákona.

Podnikající fyzická i právnická osoba může oznámit na živnostenském úřadě rovněž změny údajů, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy, pro všechny instituce (tj. finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, úřad práce, zdravotní pojišťovna), pokud tak učiní současně v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona.

 

Kontaktní osoba:  Ing. Veronika Kohlová, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 364, e-mail.: veronika.kohlova@zdarns.cz, 3. patro, dveře č. 98 a Hana Živná, odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad, tel.: 566 688 363, e-mail.: hana.zivna@zdarns.cz, 3.patro, dveře č. 96.

 

* pokud živnostenský zákon nestanoví jinak