Lovecký lístek

Na základě ustanovení § 47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti lovecké lístky vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Žďár nad Sázavou podle místa trvalého pobytu žadatele. Cizincům vydá lovecký lístek pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu se během svého pobytu v ČR zdržují. Vydání loveckého lístku podléhá správnímu poplatku.

 

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

1) pro české občany:

 • na dobu neurčitou,
 • na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok,

2) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem:

 • na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

3) pro cizince:

 • na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok.

  

Správní poplatek za vydání loveckého lístku
(sazebník položka 13 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

na 1 den

Kč 30,00

na 5 dní

Kč 50,00

na 30 dní

Kč 70,00

na 6 měsíců

Kč 100,00

na 12 měsíců

Kč 150,00

na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

Kč 75,00

Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

Kč 1.000,00

 

Informace k vydávání loveckých lístků

O vydání loveckého lístku se žádá osobně na odboru životního prostředí (kancelář č. 151, p. Kobylková, DiS., tel. 566 688 342). Formuláře žádostí není nutno vyplňovat, jsou vytištěny v rámci programového zpracování loveckých lístků. Pokud žádost o vydání loveckého lístku nevyřizuje žadatel osobně, je nutná plná moc mezi žadatelem o lovecký lístek (zmocnitel) a osobou, která za něj žádost o lovecký lístek předloží a převezme (zmocněnec) - vzor plné moci naleznete ke stažení mezi formuláři, odbor životního prostředí v sekci myslivost.

Pro vydání loveckého lístku je nutno doložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (správní orgán si výpis obstará sám),
 • doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek se platí přímo na místě u pověřené úřední osoby),
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol…“),
 • doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 49/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

 

Bližší Informace k vydávání loveckých lístků cizincům

Jako povinný doklad opravňující k lovu zahraniční uchazeč o lovecký lístek pro cizince předloží:

 1. buď doklad o složení zkoušky z myslivosti v České republice,
 2. nebo předloží platný dokladu opravňující k lovu vystavený v cizině (originál) - který bude ověřen jednou z těchto variant:
  • je-li ze země s mezinárodní smlouvou o právní pomoci s Českou republikou - není třeba dalšího ověřování originálu dokladu,
  • je-li ze země, která má ratifikovanou Haagskou úmluvou o Apostille (ověřovací doložce) – pak předloží originál loveckého lístku vydaného v cizině s připojenou ověřovací apostillační doložkou,
  • pokud není splněna ani jedna z variant je zapotřebí předložit originál dokladu ověřeného superlegalizací

 

Podrobnosti o vydávání loveckých lístků pro cizince, včetně seznamu zemí s mezinárodní smlouvou o právní pomoci i zemí s ratifikovanou Haagskou úmluvou o Apostille jsou k nahlédnutí na stránkách Ministerstva zemědělství.