Rybářství

Rybářský lístek

Změna ve vydávání rybářských lístků s platností od 1. 11. 2017

Na základě novelizace zákona o rybářství (vyhláška č. 336/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů) dochází od 1.11.2017 ke změně ve vydávání rybářských lístků. Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Rybářské lístky na dobu 30 dní ode dne vydání se vydávají za správní poplatek 200,- Kč (k vydání tohoto lístku postačí pouze občanský průkaz; nedokládá se osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, ani dříve vydaný rybářský lístek).

Rybářské lístky vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Žďár nad Sázavou podle místa trvalého pobytu žadatele. Cizincům vydá rybářský lístek pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu se během svého pobytu v ČR zdržují.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

 

Správní poplatek za vydání rybářského lístku  (sazebník položka 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 30 dní

200,- Kč

 1 rok

100,- Kč

 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

50,- Kč

 3 roky

200,- Kč

 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

100,- Kč

 10 let

500,- Kč

 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce (rybářský hospodář a jeho zástupce, rybářská stráž)

250,- Kč

 Na dobu neurčitou

1.000,- Kč

 

Informace k vydávání rybářských lístků

O vydání rybářského lístku se žádá osobně na odboru životního prostředí (kancelář č. 151, p. Kobylková, DiS., tel. 566 688 342), v případě osoby mladší 15 let žádá o vydání rybářského lístku její zákonný zástupce (je nutný souhlas zákonného zástupce).  Formuláře žádostí není nutno vyplňovat, jsou vytištěny v rámci programového zpracování rybářských lístků. Pokud žádost o vydání rybářského lístku nevyřizuje žadatel osobně, je nutná plná moc mezi žadatelem o rybářský lístek (zmocnitel) a osobou, která za něj žádost o rybářský lístek předloží a převezme (zmocněnec) - vzor plné moci naleznete ke stažení mezi formuláři, odbor životního prostředí - rybářství.

 

Pro vydání rybářského lístku na dobu neurčitou, 1 roku, 3 let a 10 let je nutno doložit:

a) pro české občany:

 • u prvního rybářského lístku osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž)
 • u dalšího rybářského lístku dříve vydaný rybářský lístek (s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní), popřípadě jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku
 • občanský průkaz (s trvalým pobytem žadatele ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou)
 • doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek se platí přímo na místě u pověřené úřední osoby)

b) pro cizince:

 • dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, (s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní) nebo osvědčení o získané kvalifikaci, nebo oprávnění obdobné rybářskému lístku vydanému v cizím státě
 • cestovní pas
 • doklad o zaplacení správního poplatku (správní poplatek se platí přímo na místě u pověřené úřední osoby)

 

Pro vydání rybářského lístku na dobu 30 dní ode dne jeho vydání je nutno doložit pouze:

 • občanský průkaz (s trvalým pobytem žadatele ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou) nebo cestovní pas u cizinců

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů (není potřeba dokládat osvědčení o získané kvalifikaci nebo dříve vydaný rybářský lístek).

 

Bližší Informace k vydávání rybářských lístků cizincům

V ustanovení § 10 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství se cizinci vydá rybářský lístek, prokáže-li se oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě. V ustanovení § 53 odst. 4 správního řádu je pak uvedeno, že pokud mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví jinak, musí být pravost úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států ověřena orgány k tomu příslušnými.

Prokáže-li se cizí státní příslušník země, se kterou má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci (např. občan Rakouské či Maďarské republiky) rybářským lístkem vydaným ve své zemi, správní orgán České republiky ověření nevyžaduje a automaticky vydá rybářský lístek platný na území České republiky.

Prokáže-li se cizí státní příslušník země, se kterou nemá Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, avšak tato země je signatářem tzv. Haagské úmluvy o apostille (např. občan Spolkové republiky Německo) rybářským lístkem vydaným ve své zemi, musí být tento rybářský lístek ověřen i tzv. apostillační doložkou.

Je-li správnímu orgánu v České republice předložen rybářský lístek vydaný v cizím státě a je řádně ověřen, je třeba postupovat dle ustanovení § 16 odst. 2 správního řádu a současně předložit i úředně ověřený překlad do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgánu činit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

Další možností je, že zahraniční uchazeč o rybářský lístek pro cizince složí zkoušku z rybářství na rybářském svazu v naší republice a získá tak osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání rybářského lístku nebo již zahraniční uchazeč vlastní rybářský lístek pro cizince vydaný v ČR. Poté mu může být rybářský lístek bez dalšího ověřování vydán.

 

Podrobnosti o vydávání rybářských lístků pro cizince, včetně seznamu zemí s mezinárodní smlouvou o právní pomoci i zemí s ratifikovanou Haagskou úmluvou o Apostille jsou k nahlédnutí na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

 

Ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů je uživatel rybářského revíru povinen a rybníkář (subjekt hospodařící na rybochovném zařízení) oprávněn navrhnout rybářskou stráž.

Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává, zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby, v tomto případě MěÚ Žďár nad Sázavou; ten vede také evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti.

Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže.

Samotné ustanovení rybářské stráže nepodléhá správnímu poplatku.

 

Informace k ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže

Žádost o ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže může podat fyzická osoba, která je navržena uživatelem rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu a která je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže, prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a znalost souvisejících právních předpisů a složí před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib.

Žádost o ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže se podává osobně na odboru životního prostředí (kancelář č. 151, p. Kobylková, DiS., tel. 566 688 342). Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

K návrhu na ustanovení rybářské stráže doložte:

 • občanský průkaz,
 • čestné prohlášení,
 • posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 měsíců),
 • doklad prokazující znalost práv a povinností rybářské stráže, tj.:
  • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijních oborech se zaměřením na rybářství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii,
  • doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství,
  • doklad o úspěšném složení zkoušek na rybářského hospodáře, nebo
  • doklad o úspěšném složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže vydaný po absolvování odborného kurzu,
 • výpis z Rejstříku trestů (správní orgán si výpis obstará sám),
 • fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm. Součástí návrhu je i stanovení rozsahu působnosti.