Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy od 1. 1. 2014

Nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci. Podle této úpravy má nálezce primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Věc nalezenou na území města Žďáru nad Sázavou je možné oznámit a odevzdat na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59131 Žďár nad Sázavou – odbor finanční, 1. patro, dveře č. 35 - ztráty a nálezy.

Nálezy menších rozměrů (např. písemnosti, doklady, klíče, …) je možno vložit do schránky umístěné u zadního vchodu městského úřadu.

Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena. Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na úřední desce obce.

Nově je také upraven postup, pokud dojde k nálezu zvířete. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn již po uplynutí 4měsíční lhůty se zvířetem volně nakládat, tj. zejména mu nalézt nového pána.

Informace o nalezených psech najdete na webových stránkách městské policie.

Bližší informace o nalezených věcech Vám poskytne: Alena Benešová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční, telefon 566688146, email alena.benesova@zdarns.cz,  dveře č. 35, 1. patro