Výplata dávky důchodového pojištění (důchodu) zvláštnímu příjemci

Ustanovení zvláštního  příjemce výplaty dávky důchodového pojištění je upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zněmí pozdějších předpisů.

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce pro poživatele důchodu s trvalým pobytem ve své působnosti v následujících případech:

    1. výplatou dávky by se dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
    2. výplatou dávky dosavadnímu příjemci by byly  poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
    3. nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je občan určený rozhodnutím obecního úřadu.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

Náležitosti k ustanovení zvláštního příjemce výplaty dávky důchodového pojištění: 

  • čitelně vyplněná žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (tiskopis v příloze)
  • platný občanský průkaz žadatele a poživatele důchodu
  • potvrzení o zdravotním stavu poživatele důchodu (tiskopis v příloze)

Městský úřad Žďár nad Sázavou vydává rozhodnutí v dané věci pro občany mající trvalý pobyt na území města Žďár nad Sázavou včetně místních částí Stržanov, Mělkovice, Veselíčko, Radonín.