Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád města

zveřejněno: 22. 2. 2016
Schváleno 28. 1. 2016, platí od 29. 1. 2016, účinnost od 12. 2. 2016

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2016

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
kterou se vydává požární řád města

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou  se na svém zasedání konaném dne 28.1.2016 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Žďáru nad Sázavou (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřilo p. Josefa Šulce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x za rok.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:

a) zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městěi minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně ve městě,
b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany města, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

 

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu Kraje Vysočina či města Žďáru nad Sázavou vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[1].

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

(1) Město zřídilo JSDH města, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Zámek 9, Žďár nad Sázavou 2, Veselíčko anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[2].

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví Kraj Vysočina svým nařízením[3].

(3) Nad rámec nařízení Kraje Vysočina město stanovilao zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru  Kraje Vysočina – Územnímu odboru Žďár nad Sázavou.

(4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit městu:

a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

 

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

Městský úřad, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 

(2) Dalšími místy zřízenými městem, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou:

a) Hasičská zbrojnice v ulici Santiniho, Zámek 9 - tel: 566622273

 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje městským rozhlasem, dopravním prostředkem  MP nebo HASIČU vybaveným audiotechnikou apod.

 

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011, ze dne 10.11.2011

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení (28.1.2016).

 

Ing. Josef Klement v.r. Mgr. Zdeněk Navrátil v.r.
místostarosta města starosta města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 2. 2016 

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 02. 2016

 


1 § 13 zákona o požární ochraně
2 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně