Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2014, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 5. 9. 2014
Schváleno 4.9.2014, platí od 5.9.2014, účinnost od 1.10.2014

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2014,
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou
 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou rozhodlo dne 4.9.2014 usnesením č. 22/2014/OP/2 na základě zákonného zmocnění vyplývajícího z ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Žďár nad Sázavou vydává tuto vyhlášku za účelem zajištění veřejného pořádku na území města Žďáru nad Sázavou.

 

Čl. 2
Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a provozování loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se na celém území města Žďáru nad Sázavou úplně zakazuje.

 

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10. 2014.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 9. 2014

Sejmuto z úřední desky dne: 22. 9. 2014