Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021, o městské policii

zveřejněno: 22. 4. 2022
Schváleno 16. 12. 2021, platí od 17. 12. 2021, účinná od 8. 1. 2022

Vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 8/2021

Město Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 8/2021,
o městské policii

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 16. 12. 2021 usnesením č. 143/2021//ZM usneslo vydat na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zněnípozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Předmět úpravy

(1) Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou dne 16. 3.1992 (dále jen „zastupitelstvo města“) schválilo, s účinností od 1. 4. 1992, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ve městě Žďár nad Sázavou zřizuje městská policie podle zákona ČNR 553/91 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2000.

(2) Touto vyhláškou zastupitelstvo města v níže uvedeném zrušovacím ustanovení zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 2/2004 o městské policii ze dne 23. 9. 2004, a zároveň deklaruje, že městská policie zůstává zřízena jakožto orgán města ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2
Sídlo a úkoly městské policie

(1) Sídlem městské policie je nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

(2) Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštní zákon.

 

Čl. 3
Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2004 o městské policii ze dne 23. 9. 2004.

 

Čl. 4
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Martin Mrkos ACCA v. r.
starosta města

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
místostarostka města

Rostislav Dvořák v. r. 

místostarosta města

                                                          
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.12.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 8.01.2022