1/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

zveřejněno: 25. 12. 2005
Schváleno 22.9.2005, platí od 26.9.2005, účinnost od 1.11.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000

„Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních“

  

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou  se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.  3/2000 „Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o určení barvy a provedení čísel popisných a orientačních“.

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2005

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka    starosta