1/2008 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

zveřejněno: 3. 6. 2008
Schváleno 22.5.2008, platí od 3.6.2008, účinnost od 19.6.2008

1/2008 Vyhláška města Žďáru nad Sázavou

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

č. 1/2008,

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 22.05.2008 usnesením č. 9/08/ORUP/9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1. Město Žďár nad Sázavou touto vyhláškou zavádí a vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace(dále jen „poplatek“).

 

2. Výkon správy místního poplatku prování Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou (dále jen „správce poplatku“). Na řízení o poplatních se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2

Poplatník, předmět poplatku

 

1. Poplatník je, podle § 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na městem Žďár nad Sázavou vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace.1)

Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

2. Předmětem poplatku jsou stavební pozemky ve smyslu § 9 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, na území města Žďáru nad Sázavou tj. na katastrálním území Město-Žďár, Zámek-Žďár, Stržanov a Veselíčko u Žďáru n.S.

 

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 30 Kč za m2.

 

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

Čl. 4

Osvobození a úlevy

 

1. Od poplatků je osvobozeno město Žďár nad Sázavou.

 

2. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný jednorázově a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů po jejím vzniku.

 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby, sídlo a IČ.

 

 

Čl. 7

Sankce při neplnění povinností poplatníka

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce daně zvýšit až o trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a) citovaného zákona.

 

3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 8

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 19.06. 2008.

 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.6.2008

 

Sejmuto z úřední desky dne: 19.6.2008

 

1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku za zhodnocení možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po 1.lednu 2002.